Kestävä kirjasto


Oulun kaupunginkirjaston ympäristötyöllä on pitkät perinteet: vuosien varrella kirjastossa on tehty monenlaista ympäristön hyväksi, ja kirjastonkäyttö itsessään on ekoteko. Vuoden 2019-2020 aikana Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeessa pyrittiin löytämään myös uusia kehittämisen kohteita, sillä aina on varaa parantaa. Kirjaston ympäristötyötä ohjataan hankkeen tulosten avulla aiempaa järjestäytyneempään suuntaan. Myös ympäristöviestinnän edistämiseen panostettiin tuottamalla kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastojen käyttöön uusi vihreä viestintäilme.
 

Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta

Oulun kaupunginkirjastossa laadittiin keväällä 2020 Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta kirjaston ympäristötyön tueksi. Tiekartan pohjana toimivat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteet sekä kaupunginkirjaston v. 2015 laatimat ekolupaukset. Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin syksyllä 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

Kestävä kirjasto 2030 -tiekarttaan kirjattiin ylös vuosien 2020-22 tärkeimmät kehittämisen kohteet ja määriteltiin niille yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma. Tiekartta muodostuu neljästä päätavoitteesta, joita ovat ympäristötietoisuuden edistäminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuullinen rakentaminen ja tulevaisuuden kestävä kirjasto. Näiden lisäksi tiekarttaan sisältyy kaksi erityistä kehittämiskohdetta: resurssiviisas alueellinen kehittämistyö ja etäkäytäntöjen edistäminen. Keskeistä tiekartan laatimisessa oli asetettujen tavoitteiden peilaaminen kirjaston toiminnan kannalta olennaisiin Agenda 2030:n tavoitteisiin. Asetettuja tavoitteita tarkasteltiin lisäksi suhteessa siihen, kuinka ne ilmentävät kirjaston omia ekolupauksia.

Tiekartta toimii jatkossa kirjastossa tehtävän ympäristötyön suunnannäyttäjänä ja tekee siitä aiempaa johdonmukaisempaa. Uudet tavoitteet seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetetaan seuraavan kerran viimeistään vuonna 2023.

Kestävä kirjasto 2030 tiekartan tiivistelmä

 

Kirjaston ekolupaukset

Oulun kaupunginkirjastolla on kuusi vuonna 2015 laadittua ekolupausta. Lupaukset on päivitetty toukokuussa 2020.

 1. Kirjaston käyttäminen on ekoteko
 2. Kirjaston teknologiset ratkaisut säästävät luontoa
 3. Kirjaston logistiikka vihertää
 4. Kirjasto kierrättää
 5. Kohti kestävämpiä energiaratkaisuja
 6. Kirjasto - ekologisesti lähellä
   

Kirjaston ekolupaukset kuvana

 

Ekotukitoiminta

Oulun kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa ekotukitoiminnassa. Kirjastossa on 25 koulutettua ekotukihenkilöä, jotka edistävät ympäristövastuullista toimintaa omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Oulussa ekotukihenkilöt osallistuvat myös henkilökunnan sitouttamiseen keväällä 2020 laaditun Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan tavoitteisiin.

Lisätietoa ekotukitoiminnasta sivulla ekotuki.fi

 

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke

Oulun kaupunginkirjastossa on vuoden 2019-2020 aikana ollut meneillään Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke. Hankkeen tavoitteina olivat:

 • asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan ympäristötietoisuuden edistäminen
 • kirjaston toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja tarpeettoman muovin käytön vähentäminen
 • kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen.

Hankkeen aikana sekä asiakkaille että henkilökunnalle suunnattua ympäristöviestintää lisättiin huomattavasti. Viestintäkeinoina käytettiin kaikkia käytettävissä olevia kanavia ja keinoja sosiaalisen median päivityksistä ja tiedotteista koulutuksiin, tapahtumiin, ympäristöaiheisiin kirjanäyttelyihin ja lukuvinkkeihin. Ympäristöviestinnän tueksi suunniteltiin myös uusi vihreä visuaalinen ilme, Kestävä kirjasto -konsepti. Konsepti jaettiin koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjastojen käyttöön. Sen avulla kirjastojen ympäristöviestintä muuttuu helpommin tunnistettavaksi.

Hankkeessa tarkasteltiin myös kirjaston energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja etsittiin keinoja niistä aiheutuvan ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Oulun kaupunginkirjastossa mm. tehostettiin kierrätystä sekä asiakas- että henkilökunnan tiloissa organisoimalla uudestaan kirjaston kierrätyspisteitä ja varustamalla ne Kestävä kirjasto -konseptin mukaisilla lajitteluopasteilla. Pääkirjaston wc-tiloihin asennettiin 46 vesihanojen säästösuutinta, joiden avulla kiinteistön vedenkulutuksen voidaan odottaa jopa puolittuvan. Myös muovittamista vähennettiin kaikissa hankkeessa mukana olleissa kirjastoissa, ja keinoja muovin käytön vähentämiseksi kirjaston toiminnassa mietitään edelleen.

Hankkeen tärkein ympäristöteko oli kuitenkin kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen Oulun kaupunginkirjastolle. Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta tukee kirjaston ympäristötyötä ja sen avulla työstä tulee aiempaa johdonmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Tiekartta nojaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteisiin ja kaupunginkirjaston vuonna 2015 laatimiin ekolupauksiin. Se on myös linjassa Oulun kaupungin vuonna 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, kanssa.

Hanke alkoi elokuussa 2019 ja kesti kesäkuun 2020 loppuun asti. Yhteistyökumppaneina toimivat Iin ja Kuusamon kirjastot. Hanke sai rahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Oulun kaupungin ympäristösivut

Oulun kaupungin ympäristöohjelma

Valtioneuvoston kestävän kehityksen sivut

Kiertokaari