Kestävä kirjasto


Oulun kaupunginkirjaston ympäristötyöllä on pitkät perinteet: vuosien varrella kirjastossa on tehty monenlaista ympäristön hyväksi, ja kirjastonkäyttö itsessään on ekoteko. Vuoden 2019-2020 aikana Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankkeessa pyrittiin löytämään myös uusia kehittämisen kohteita, sillä aina on varaa parantaa. Kirjaston ympäristötyötä ohjataan hankkeen tulosten avulla aiempaa järjestäytyneempään suuntaan. Myös ympäristöviestinnän edistämiseen panostettiin tuottamalla kaikkien Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kirjastojen käyttöön uusi vihreä viestintäilme.
 

Oulun kaupun­gin­kirjasto mittasi hiilija­lan­jälkensä

Oulun kaupunginkirjasto oli mukana syksyllä 2020 toteutetussa ensimmäisessä yleisten kirjastojen hiilijalanjälkimittauksessa, johon osallistui 13 erikokoista kirjastoa ympäri Suomen. Tavoitteena oli selvittää muun muassa, kuinka suuri on kirjaston hiilijalanjälki, mistä tekijöistä se koostuu ja mitä eroja erikokoisilla kirjastoilla on. Mittaus kohdistui kirjastojen toimitilojen energiankulutukseen ja jätteisiin, aineistokuljetuksiin, työmatkoihin sekä aineisto- ja muihin hankintoihin.

Oulun kaupunginkirjaston vuoden 2019 hiilijalanjälki oli noin 549 tonnia CO2e. Tutkimustulosten perusteella suurin kirjastojen hiilijalanjälkeä kasvattava tekijä on energiankulutus. Kirjastojen päästöistä noin kaksi kolmasosaa aiheutuu toimitilojen lämmityksestä ja sähkönkulutuksesta.  Näiden lisäksi esimerkiksi aineiston elinkaarella, kierrolla ja muovituksella on vaikutuksensa hiilijalanjälkeen. Oulun kaupunginkirjaston hiilijalanjälkeä pienennetään vuonna 2020 julkaistun Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan tavoitteiden mukaisesti. Oulun kirjastopalvelut on sitoutunut tiekartan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain.

Hiilijalanjälkitutkimus on osa Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hanketta, joka on Helsingin kaupunginkirjastojen hallinnoima ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen tutkimus- ja koulutushanke (2020–2021). Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjastojen ympäristötietoisuutta, hiilineutraaliutta ja jakamistaloutta. Hiilijalanjälkilaskelmat toteutti hankkeen asiantuntijakumppani Positive Impact.

Tutkimuksesta ja sen tuloksista kertova selvitys Kirjastot matkalla hiilineutraaliin jakamistalouteen on nyt julkaistu ja siihen voi tutustua hankkeen verkkosivuilla

Lisätietoja Yleisten kirjastojen ympäristötietoisuus 2020-luvulle -hankkeesta

kuvituskuva

 

Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta

Oulun kaupunginkirjastossa laadittiin keväällä 2020 Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta kirjaston ympäristötyön tueksi. Tiekartan pohjana toimivat YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteet sekä kaupunginkirjaston v. 2015 laatimat ekolupaukset. Tiekartta on myös linjassa Oulun kaupungin syksyllä 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, tavoitteiden kanssa.

Kestävä kirjasto 2030 -tiekarttaan kirjattiin ylös vuosien 2020-22 tärkeimmät kehittämisen kohteet ja määriteltiin niille yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma. Tiekartta muodostuu neljästä päätavoitteesta, joita ovat ympäristötietoisuuden edistäminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuullinen rakentaminen ja tulevaisuuden kestävä kirjasto. Näiden lisäksi tiekarttaan sisältyy kaksi erityistä kehittämiskohdetta: resurssiviisas alueellinen kehittämistyö ja etäkäytäntöjen edistäminen. Keskeistä tiekartan laatimisessa oli asetettujen tavoitteiden peilaaminen kirjaston toiminnan kannalta olennaisiin Agenda 2030:n tavoitteisiin. Asetettuja tavoitteita tarkasteltiin lisäksi suhteessa siihen, kuinka ne ilmentävät kirjaston omia ekolupauksia.

Tiekartta toimii jatkossa kirjastossa tehtävän ympäristötyön suunnannäyttäjänä ja tekee siitä aiempaa johdonmukaisempaa. Uudet tavoitteet seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetetaan seuraavan kerran viimeistään vuonna 2023.

Kestävä kirjasto 2030 tiekartan tiivistelmä

 

 

 

Kirjaston ekolupaukset

Oulun kaupunginkirjastolla on kuusi vuonna 2015 laadittua ekolupausta. Lupaukset on päivitetty toukokuussa 2020.

 1. Kirjaston käyttäminen on ekoteko
 2. Kirjaston teknologiset ratkaisut säästävät luontoa
 3. Kirjaston logistiikka vihertää
 4. Kirjasto kierrättää
 5. Kohti kestävämpiä energiaratkaisuja
 6. Kirjasto - ekologisesti lähellä
   

Kirjaston ekolupaukset kuvana

 

Ekotukitoiminta

Oulun kaupunginkirjasto on mukana valtakunnallisessa ekotukitoiminnassa. Kirjastossa on 25 koulutettua ekotukihenkilöä, jotka edistävät ympäristövastuullista toimintaa omassa työyhteisössään opastamalla ja tukemalla työtovereitaan ympäristötyössä. Oulussa ekotukihenkilöt osallistuvat myös henkilökunnan sitouttamiseen keväällä 2020 laaditun Kestävä kirjasto 2030 -tiekartan tavoitteisiin.

Lisätietoa ekotukitoiminnasta sivulla ekotuki.fi

 

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke

Oulun kaupunginkirjastossa on vuoden 2019-2020 aikana ollut meneillään Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke. Hankkeen tavoitteina olivat:

 • asiakkaiden ja kirjaston henkilökunnan ympäristötietoisuuden edistäminen
 • kirjaston toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen ja tarpeettoman muovin käytön vähentäminen
 • kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen.

Hankkeen aikana sekä asiakkaille että henkilökunnalle suunnattua ympäristöviestintää lisättiin huomattavasti. Viestintäkeinoina käytettiin kaikkia käytettävissä olevia kanavia ja keinoja sosiaalisen median päivityksistä ja tiedotteista koulutuksiin, tapahtumiin, ympäristöaiheisiin kirjanäyttelyihin ja lukuvinkkeihin. Ympäristöviestinnän tueksi suunniteltiin myös uusi vihreä visuaalinen ilme, Kestävä kirjasto -konsepti. Konsepti jaettiin koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjastojen käyttöön. Sen avulla kirjastojen ympäristöviestintä muuttuu helpommin tunnistettavaksi.

Hankkeessa tarkasteltiin myös kirjaston energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja etsittiin keinoja niistä aiheutuvan ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Oulun kaupunginkirjastossa mm. tehostettiin kierrätystä sekä asiakas- että henkilökunnan tiloissa organisoimalla uudestaan kirjaston kierrätyspisteitä ja varustamalla ne Kestävä kirjasto -konseptin mukaisilla lajitteluopasteilla. Pääkirjaston wc-tiloihin asennettiin 46 vesihanojen säästösuutinta, joiden avulla kiinteistön vedenkulutuksen voidaan odottaa jopa puolittuvan. Myös muovittamista vähennettiin kaikissa hankkeessa mukana olleissa kirjastoissa, ja keinoja muovin käytön vähentämiseksi kirjaston toiminnassa mietitään edelleen.

Hankkeen tärkein ympäristöteko oli kuitenkin kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen Oulun kaupunginkirjastolle. Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta tukee kirjaston ympäristötyötä ja sen avulla työstä tulee aiempaa johdonmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Tiekartta nojaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteisiin ja kaupunginkirjaston vuonna 2015 laatimiin ekolupauksiin. Se on myös linjassa Oulun kaupungin vuonna 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, kanssa.

Hanke alkoi elokuussa 2019 ja kesti kesäkuun 2020 loppuun asti. Yhteistyökumppaneina toimivat Iin ja Kuusamon kirjastot. Hanke sai rahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankeraportti (pdf)
 

Oulun kaupunginkirjaston hanke voitti kansainvälisen vihreä kirjasto -palkinnon

Oulun kaupunginkirjasto on voittanut kansainvälisen IFLA Green Library Award 2021 -tunnustuksen, joka myönnetään vuosittain ympäristötietoiselle kirjastolle ja projektille. Oulun kaupunginkirjaston hanke, Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä, valittiin voittajaksi omassa kategoriassaan Green Library Project, jossa loppuvaiheessa kisasivat mm. Kuuban, Espanjan ja USA:n edustajat. Valinta julkistettiin 19.8.2021 kansainvälisen kirjastoalan konferenssin yhteydessä.

Palkitsemisen tavoitteet olivat:

 • palkita kirjasto tai projekti, joka välittää parhaiten sitoutumisensa kestävään kehitykseen
 • lisätä tietoisuutta kirjastojen sosiaalisesta vastuusta ja johtajuudesta ympäristökasvatuksessa

Erityistä huomiota kiinnitettiin ympäristön kannalta kestäviin rakennuksiin, mutta myös ympäristötietoisiin palveluihin, toimintoihin, ohjelmiin, neuvontaresursseihin, kokoelmiin ja projekteihin, sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyödyntämiseen toiminnassaan.

”Hankkeessa tuotettiin paljon erilaista ympäristöviestinnällistä materiaalia alueen kirjastojen käyttöön sekä YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman 17:ään kestävän kehityksen tavoitteeseen pohjautuva Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta, joka toimii kirjastossa tehtävän ympäristötyön tukena”, kertoo alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö. ”Kirjaston asiakkaita ja henkilökuntaa osallistettiin ympäristötyön kehittämiseen ja tarkasteltiin kirjaston toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta.”

Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä korostaa, että ympäristötyön merkitys kirjastopalveluissa löytyy yleisten kirjastojen uudesta suunta-asiakirjasta ja Oulun kaupunginkirjasto on sitoutunut siihen sekä Kestävän Kirjaston tiekartan tavoitteisiin. ”On hienoa, että saimme tämän kilpailun kautta näyttää, miten Suomessa toimitaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ympäristötyön äärellä. Kannamme ylpeänä Green Library -titteliä ja jaamme Kestävän Kirjaston ideologiaa muille kirjastoille”.

Pääkkölän mukaan aktiivisesti tehty työ jatkuu tiekartan mukaisesti ja ympäristöasiat otetaan tulevaisuudessakin huomioon kirjaston palvelujen kehittämisessä.

”Oulun kaupunginkirjasto haluaa kiittää hankkeessa yhteistyökumppaneina olleita Iin kunnankirjastoa ja Kuusamon kaupunginkirjastoa, Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoa, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluja, ympäristötoimea ja tilapalveluja, muita yhteistyökumppaneita ja ennen kaikkea Oulun kaupunginkirjaston työntekijöitä sitoutumisesta ympäristötyöhön.”

Lisätietoja palkinnosta voi lukea IFLA:n sivuilta. Palkintoa sponsoroi De Gruyter.

 

Oulun kaupunginkirjasto vähentää muovin käyttöä

Oulun kaupunginkirjasto vähentää aineiston muovitusta osana Kestävä kirjasto 2030 -ohjelmaansa. Oulun kaupunginkirjastossa on jo muutaman viime vuoden ajan jätetty muovittamatta aikakauslehdet, jotka ovat kestäneet hyvin käytön ja kiertämisen. Muovikassien käytöstä luovuttiin kaksi vuotta sitten. Muovittamattomuuden vaikutuksia tullaan seuraamaan ja palautetta kerätään sekä kirjaston henkilökunnalta että asiakkailta. Lisätietoja.

Oulun kaupungin ympäristösivut

Oulun kaupungin ympäristöohjelma

Valtioneuvoston kestävän kehityksen sivut

Kiertokaari