Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 

Keskustelut ja ryhmätyötilanteet

Osaan toimia erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa.

Osaan ilmaista näkemyksiäni ja tehdä yhteistyötä muiden kanssa vuorovaikutustilanteissa.

Osaan toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa.

Osaan kuunnella muita ja ottaa huomioon toisten näkemykset.

Osaan tarkkailla, miten oma viestintäni vaikuttaa muihin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

 

Esitelmät

Osaan valmistella laajahkon ja sisällöltään monipuolisen esitelmän.

Osaan jäsennellä esitelmäni sisällöllisesti ja rakenteellisesti johdonmukaiseksi.

Osaan hyödyntää kielellisen vaikuttamisen keinoja esiintyessäni muille.

Osaan esitelmää pitäessäni ottaa huomioon yleisöni äänenkäytön, esiintymistavan ja katsekontaktin avulla.

Osaan käyttää esitelmässäni monipuolisesti havainnollistamisen keinoja sekä hyödyntää tukisanalistaa.

Osaan kehittää ilmaisuani myös draaman keinoin.

Osaan arvioida sekä kehittää omia vuorovaikutustaitojani ja vahvuuksiani saamani palautteen pohjalta.

 

 

 

Tekstien tulkitseminen

 

Fiktiiviset tekstit

Osaan analysoida, tulkita ja arvioida erityyppisiä suomalaisia kaunokirjallisia tekstejä: romaani, novelli, runo.

Osaan tulkita fiktiivisiä tekstejä aikakauden ja tyylisuunnan näkökulmasta (esimerkiksi romantiikka, realismi, symbolismi ja modernismi).

Osaan jakaa lukukokemuksiani muille käyttäen kirjallisuuden käsitteitä.

Olen lukenut kirjallisuutta Suomesta ja maailmalta sekä tutustunut kirjallisuuden klassikoihin.

Osaan arvioida omaa lukutaitoani ja nimetä kehittämiskohteita.

 

Faktatekstit

Osaan käyttää ja tulkita erityyppisiä pohtivia tekstejä.

Osaan kuvailla, mistä tekstin rakenteen ja kielen piirteistä tunnistan pohtivan tekstin.

Tunnistan pohtivien tekstin tarkoitusperiä, tavoitteita ja kohderyhmiä.

Osaan etsiä pohjatekstin keskeiset ajatukset, väitteet ja perustelut.

Osaan tarkastella pohjatekstejä kriittisesti ja erotan niistä mielipiteen ja faktan.

 

Tiedonhaku

Tiedän, mistä ja miten tietoa voidaan hakea.

Osaan arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta.

Löydän itsenäisesti itselleni ja tilanteeseen sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.

 

 

Tekstien tuottaminen

 

Tunnistan seuraavat tekstilajit, niiden erityispiirteet ja tarkoituksen sekä osaan kirjoittaa niitä itse.

  • pohtiva essee
  • aineistoessee
  • kaunokirjallisen tekstin analyysi

Osaan käyttää erilaisia tekstin suunnittelun ja tiedon jäsentämisen tapoja (mm. miellekartta).

Osaan suunnitella ja tuottaa tekstini vaiheittain.

Osaan käyttää tekstissäni siihen sopivaa rakennetta.

Osaan hyödyntää oppimiani oikeinkirjoituksen ja kieliopin asioita omissa teksteissäni.

Osaan havainnollistaa ajatuksiani tekstissäni.

Osaan tuoda pohdiskeluni esille kirjoittamalla.

Osaan käyttää tietotekniikkaa tekstin tuottamisessa.

Osaan antaa ja vastaanottaa palautetta.

Osaan arvioida itseäni kirjoittajana ja tunnen kehittämiskohteeni.

Osaan viitata käyttämääni lähteeseen tai aineistoon.

Osaan laatia lähdeluettelon.

Osaan ottaa huomioon tekijänoikeudet omia tekstejä kirjoittaessani.

Osaan käyttää muualta hankkimaani tietoa omassa tekstissäni.

Osaan tuottaa tekstejä yksin ja ryhmässä.

 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

 

Kielentuntemus

Tunnen suomen kielen taustaa ja erityispiirteitä ja osaan verrata suomen kieltä muihin maailman kieliin.

Osaan selittää, miten kieli vaihtelee.

Tunnen suomen kirjakielen vaiheita.

Minulla on tietoa Suomen kielitilanteesta.

Ymmärrän monikielisyyden merkityksen.

Ymmärrän äidinkielen merkityksen ihmisen identiteetille.

 

Kielenhuolto

Osaan soveltaa kirjoituksessani oppimiani oikeinkirjoitussääntöjä.

Laajennan tietämystäni oikeinkirjoitussäännöistä.

Ymmärrän, miksi oikeinkirjoitussääntöjä tarvitaan.

Tunnistan ja osaan käyttää lauseenvastikkeita.

 

Kirjallisuus ja kulttuuri

Osaan nimetä ja tunnistaa suomalaisen kirjallisuuden tyylisuuntia ja aikakausia.

Tunnen suomalaisen kirjallisuuden klassikoita ja keskeisiä teoksia eri aikakausilta.

Osaan kuvailla, millaista kielen ja tekstin piirteistä kirjallisuuden tyylilajin voi päätellä.

Osaan pohtia, millaisia merkityksiä kirjallisuudessa käytetty kieli ja muut tekstin piirteet synnyttävät.

Olen lukenut sovitut kirjat.

Olen tutustunut kansanperinteeseen ja sen erilaisiin lajeihin.

Ymmärrän kulttuurin eri ilmenemismuotoja, kuten elokuvaa ja teatteria sekä puhe- ja mediakulttuuria eri muodoissaan.