Pitkäkankaan koulu

 • Käyntiosoite work Opintie 6, Oulu
 • Puhelin Rehtori Seppo Pasanen: cell 050-3886990 Apulaisjohtaja Pia-Riitta Korvenheimo: cell 044 4973085 Apulaisjohtaja Johanna Hankonen: cell 044 4973136 Koulusihteeri Raija Karinkanta: cell 050-3886999 Koulusihteeri Anne Pirilä: cell 0503886996
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Arviointi

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit (OPH, tulevat voimaan 1.8.2021): https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf

 

Koulussamme käytössä olevia arviointitapoja ja kohteita (tarkennus *)

 

- työskentelyn arviointi (jatkuvan työskentelyn arviointi, työkohtainen arviointi)

- kotitehtävien seuranta

- projektit ja muut tuotokset (itsenäiset kirjalliset työt, portfoliotehtävät, ryhmätyöt)

- työkokeet

- kirjalliset oppimistehtävät

- opettajan suullinen välitön palaute

- oppilaiden itsearviointi (suullista, kirjallista, Wilman itsearviointi)

- vertaisarviointi tunnilla

- formatiiviset testit, sanakokeet

- tekstin- ja kuullunymmärtämiskokeet

- kirjoitelmat, esitelmät, suulliset esitykset ja kokeet

- monialaiset oppimiskokonaisuudet

- summatiiviset kokeet

- opettajan ja oppilaan arviointikeskustelut

 

Tavoitteiden ja arvioinnin näkyvyys oppilaille ja huoltajille (tarkennus **)

 

- Lukukauden, jakson tai uuden kokonaisuuden alkaessa käydään oppitunnilla läpi oppimistavoitteita ko. aihekokonaisuudesta.

- Oppiaineiden sisältö- ja työskentelytavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kerrotaan ainekohtaisesti.

- Tavoitteet ja arvioinnin kohteet voivat olla näkyvissä esimerkiksi seuraavasti: asia- ja tehtäväkohtaisesti vihossa tai sähköisesti, työkirjassa jaksojen itsearvioinnin yhteydessä, luokan seinällä, koealue ja sen asiatavoitteet Wilmassa ja formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin yhteydessä Wilmassa.

 

Oppilaan työn ja työskentelyn suunnittelu ja itsensä arviointi

 

- Tavoitteellisessa työssä on aina mukana suunnitelmallisuus.

- Oppilaalle kerrotaan työn tavoitteet ja arviointikriteerit selkeästi.

- Oppilas asettaa itselleen omakohtaiset tavoitteet jaksoittain/kursseittain/tunneittain/työn alussa annettujen sisältö- ja työskentelytavoitteiden perusteella ja pyrkii saavuttamaan itselle parhaan mahdollisen suoritustason.

- Oppilaat tekevät säännöllisesti omaa oppimista ohjaavaa itsearviointia lukukauden aikana (työ tai aihe kohtaisesti, jaksoittain).

- Formatiivinen ja summatiivinen arviointi ohjaavat oppilaan opiskelua ja itsensä arviointia.

 

Esimerkkejä oppilaan oppimisprosessin arvioinnista

 

- sanallinen palaute tuntien aikana

- kirjallinen palaute Wilmassa

- testien, kokeiden ja muiden tuotosten yhteydessä annettu palaute

- Keskustellaan oppimisprosessista oppiaineen arvioinnin yhteydessä käydyssä arviointikeskustelussa.

- Wilman formatiivinen arviointi

 

Arvioinnin yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

 

- opetus ja arviointi perustuvat opetussuunnitelmaan

- tehdään yhteistyötä arvioinnin kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi aineryhmän sisällä (yhteisesti suunnitellut kokeet, itsearviointilomakkeet, työskentelyn arviointikriteerit)

- keskustellaan arvioinnista

- valtakunnallisesti arviointia voidaan varmistaa pitämällä valtakunnallisilla kokeilla

 

 

* Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia, ja se perustuu opetussuunnitelman perusteissa kunkin oppiaineen omiin työskentelyille asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelytaitojen itsearvioinnin kohteita ovat

 • taito työskennellä omatoimisesti ja itsenäisesti
 • taito työskennellä toiset huomioon ottaen
 • taito suunnitella omaa oppimista
 • taito työskennellä suunnitelman mukaan
 • taito arvioida omaa työskentelyä
 • taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen
 • taito työskennellä toisia kuunnellen ja keskustellen

 

** Eri oppianeisiin on sisällytetty laaja-alainen osaaminen ja erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan laaja-alaisen osaamisen taitoja

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • Monilukutaito
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • Työelämäntaidot ja yrittäjyys
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen