Arviointi

 

Koulussamme käytössä olevia arviointitapoja ja kohteita (tarkennus * ja ***)

Formatiivista arviointia:

- opiskelua ja oppimisprosessia ohjaavaa arviointia (itse- ja vertaisarviointi, formatiiviset testit, opettajan välitön suullinen palaute, opettajan ja oppilaan kehityskeskustelut)

Summatiivista arviointia:

- työskentelyn arviointi (jatkuvan työskentelyn arviointi, työkohtainen arviointi)

- kotitehtävien seuranta

- projektit ja muut tuotokset (itsenäiset kirjalliset työt, portfoliotehtävät, ryhmätyöt)

- kirjalliset oppimistehtävät ja aineistokokeet

- sanakokeet, tekstin- ja kuullunymmärtämiskokeet

- kirjoitelmat, esitelmät ja suulliset esitykset

- monialaiset oppimiskokonaisuudet

- työkokeet

- summatiiviset kokeet

 

Tavoitteiden ja arvioinnin näkyvyys oppilaille ja huoltajille (tarkennus **)

- Lukukauden, jakson tai uuden kokonaisuuden alkaessa aineen oppitunnilla esitellään oppimistavoitteita ko. aihekokonaisuudesta.

- Oppiaineiden sisältö- ja työskentelytavoitteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kerrotaan ainekohtaisesti.

- Tavoitteet ja arvioinnin kohteet voivat olla näkyvissä esimerkiksi seuraavasti: asia- ja tehtäväkohtaisesti vihossa tai sähköisesti (esim. Teams/aineen opetusryhmä/tiedostot), työkirjassa jaksojen itsearvioinnin yhteydessä, luokan seinällä, koealue ja sen asiatavoitteet Wilmassa ja formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin yhteydessä Wilmassa.

 

Oppilaan työn ja työskentelyn suunnittelu ja itsensä arviointi (***tarkennus)

- Tavoitteellisessa työssä on aina mukana suunnitelmallisuus.

- Oppilaalle kerrotaan työn tavoitteet ja arviointikriteerit selkeästi.

- Oppilas asettaa itselleen omakohtaiset tavoitteet jaksoittain/kursseittain/tunneittain/työn alussa annettujen sisältö- ja työskentelytavoitteiden perusteella ja pyrkii saavuttamaan itselle parhaan mahdollisen suoritustason.

- Oppilaat tekevät säännöllisesti omaa oppimista ohjaavaa itsearviointia lukukauden aikana (työ tai aihe kohtaisesti, jaksoittain).

- Formatiivinen ja summatiivinen arviointi ohjaavat oppilaan opiskelua ja itsensä arviointia.

 

Esimerkkejä oppilaan oppimisprosessin arvioinnista

- sanallinen palaute tunneilla

- kirjallinen palaute Wilmassa

- testien, kokeiden ja muiden tuotosten yhteydessä annettu yksilö- tai ryhmäpalaute

- Keskustellaan oppimisprosessista oppiaineen opintojen aikana käydyssä kehityskeskustelussa tai annetaan ohjaavaa kirjallista palautetta tehtyyn itsearviointi-tavoitekyselyyn (esim. Forms-kysely).

Arvioinnin yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

- opetus ja arviointi perustuvat opetussuunnitelmaan

- tehdään jatkuvaa yhteistyötä arvioinnin kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi aineryhmän sisällä (yhteisesti suunnitellut kokeet, itsearviointilomakkeet, työskentelyn arviointikriteerit)

- keskustellaan arvioinnista

- valtakunnallisesti arviointia voidaan varmistaa pitämällä valtakunnallisilla kokeilla

- päättöarviointi suoritetaan noudattaen oppiaineen päättöarvioin osaamisen kriteerejä

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 31.12.2020.pdf (oph.fi)

 

 

* Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia, ja se perustuu opetussuunnitelman perusteissa kunkin oppiaineen omiin työskentelyille asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelytaitojen itsearvioinnin kohteita ovat

 • taito työskennellä omatoimisesti ja itsenäisesti
 • taito työskennellä toiset huomioon ottaen
 • taito suunnitella omaa oppimista
 • taito työskennellä suunnitelman mukaan
 • taito arvioida omaa työskentelyä
 • taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen
 • taito työskennellä toisia kuunnellen ja keskustellen

 

** Eri oppianeisiin on sisällytetty laaja-alainen osaaminen ja erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa painotetaan laaja-alaisen osaamisen taitoja

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • Monilukutaito
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • Työelämäntaidot ja yrittäjyys
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

*** Formatiivinen arviointi on opiskelua ja oppimisprosessia ohjaavaa arviointia tavoitteiden saavuttamiseen. Formatiivinen arviointi ohjaa oppimista, mutta ei vaikuta suoraan summatiivisen arviointiin.