7. lk sisältötavoitteita, biologia

 1. Eliöt ja ekosysteemit
 • osataan nimetä ja kuvailla järvityyppejä ja kuvailla miten eri ympäristötekijät vaikuttavat järvityyppien syntyyn
 •  tunnistetaan järvien ja Itämeren eliölajeja (kasveja, planktonleviä, vesiselkärangattomia, kaloja ja vesinisäkkäitä)
 • osataan kuvailla ekosysteemin rakennetta ja toimintaa (eloton luonto, eliöyhteisö, tuottajat, kuluttajat, hajottajat)
 • osataan vesiekosysteemin ominaispiirteet (käsitteet ekosysteemi, eliöyhteisö, populaatio, yksilö, ravintoketju, ravintopyramidi)
 • osataan kuvailla yhteyttämistä ja sen merkitystä eliöille
 • osataan kuvailla eliöiden (bakteerien, alkueliöiden, kasvien, sienten ja eläinten) tunnusmerkkejä ja eliöryhmien ominaisuuksia ja osataan ryhmitellä eläimiä erilaisiin ryhmiin (esim. selkärankainen, selkärangaton, hyönteinen, nilviäinen, nisäkäs) niiden ominaisuuksien perusteella
 • osataan kuvailla eläinten suvullista lisääntymistä (esim. kalojen ulkoista ja vesilintujen sisäistä hedelmöitystä)
 • osataan kuvailla eliöiden rakenteita ja elintoimintoja (vesikasvien erityispiirteet, rapu, simpukka, kala, lintu)
 • osataan kuvailla miten eliöt ovat sopeutuneet erilaisiin elinympäristöihin (rakennesopeutumat vesikasveilla, vesikasvien kasvuvyöhykkeet, vesieläinten liikkuminen, hengitys ja ravinto)
 • tiedetään, miten toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta edistävällä tavalla ja ymmärretään, miksi eri eliölajien säilyminen on tärkeää (vieraslajit)
 • ymmärretään luonnonvarojen rajallisuuden
 • osataan esittää perusteluja kestäville valinnoille
 • osataan kuvailla tekijöitä, jotka vaikuttavat eliöiden hyvinvointiin
 1. Työskentelytavoitteita
 • Tutkimus- ja työskentelytaidot
 • osataan käyttää mikroskooppia ja tutkia näytteitä
 • osataan työskennellä maastossa ja luokassa annettujen ohjeiden mukaisesti
 • osataan hyödyntää oppitunnit oppimiseen
 • opitaan työskentelemään tehokkaasti myös kotona
 • osataan asettaa omata tavoitteet ja työskennellä vastuullisesti ja itseohjautuvasti omien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osataan käyttää biologialle ominaisia käsitteitä
 • ymmärretään asioiden syy- ja seuraussuhteita
 • opitaan toimimaan ryhmässä oppien ja auttaen muita
 • opitaan kysymään apua, kun en osata tai ymmärretä
 • opitaan havainnoimaan ja esittämään kysymyksiä
 • opitaan käyttämään erilaisia oppimisen menetelmiä
 • osataan etsiä tietoa luotettavista lähteistä
 • seurataan ajankohtaisia tapahtumia
 • opitaan aikatauluttamaan oppimista
 • ymmärretään tekijänoikeudet ja kunnioitetaan niitä
 • osataan rakentaa ja jäsentää tietoa kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ja esittää sitä muille
 • osataan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa

 

8. lk sisältötavoitteita, biologia

 1. Eliöt ja ekosysteemi (yleiset tavoitteet)
 • perehdytään suomalaisen metsäekosysteemiin ja lajien ekologiaan eri vuodenaikoina
 •  tarkastellaan eliöiden sopeutumista elinympäristöönsä ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita sekä erilaisten elinympäristöjen monimuotoisuutta
 • havainnoidaan luontoa ja tutkitaan metsän eliöitä ja luonnonilmiöitä biologisin menetelmin
 • perehdytään metsien merkitykseen, käyttöön ja suojeluun kestävän kehityksen mukaisesti
 • Metsäkasvien sopeutuminen
 • kasvikokoelman laatiminen
 • perehdytään männyn, kuusen, koivu- ja leppälajien sekä haavan rakenteeseen ja merkitykseen metsäekosysteemissä (käsitteet loinen, symbioosi, sienijuuri)
 • perehdytään metsän kerrokselliseen rakenteeseen ja lajistoon
 • perehdytään kasvupaikkatekijöihin ja siihen, miten kasvupaikkavaatimukset näkyvät kasvien rakenteessa (valo/varjo ja kuiva/kostea)
 • kasvien suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • perehdytään pohjakerroksen eliöstöön; sammalet ja jäkälät (rakenne, kasvupaikka, lisääntyminen ja merkitys ekosysteemissä)
 • perehdytään sieniin (rakenne, ravinnonhankinta, lisääntyminen, merkitys ekosysteemissä, pääryhmät)
 • perehdytään metsätyyppeihin ja niiden kasvupaikkatekijöihin (kuiva kangasmetsä, tuore kangasmetsä ja lehto)
 • perehdytään suoekosysteemiin (eliöstö, hyödyntäminen)
 • perehdytään kasvien rakenteeseen ja toimintaan (solun rakenne ja toiminta, varren ja lehtien rakenne, veden ja ravinteiden kulku, yhteyttäminen)
 • laaditaan kasvatuskoe
 1. Eläinten metsä
 • perehdytään miten metsän eliöt valmistautuvat talveen (talviuni, talvihorros, kylmähorros)
 • perehdytään pikkunisäkkäiden kannan vaihteluun ja siihen vaikuttaviin tekijöihin
 • perehdytään, miten metsien linnut ovat sopeutuneet ympäristöönsä (rakenne, käyttäytyminen, ravinto, käsite ekologinen lokero)
 • perehdytään lintujen vaistotoimintoihin ja opittuun käyttäytymiseen (reviiri-, soidin- ja muuttokäyttäytyminen)
 • Metsän käyttö ja suojelu
 • Perehdytään metsän luonnollisiin kehitysvaiheisiin ja metsän hoitoon
 • Perehdytään jokamiehenoikeuksiin ja velvollisuuksiin
 • Perehdytään luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.
 • Tutustutaan Suomen uhanalaisiin eliöihin
 1. Tutkimus- ja työskentelytaidot
 • osataan käyttää mikroskooppia ja tutkia näytteitä
 • osataan työskennellä maastossa ja luokassa annettujen ohjeiden mukaisesti
 • osataan hyödyntää oppitunnit oppimiseen
 • opitaan työskentelemään tehokkaasti myös kotona
 • osataan asettaa omata tavoitteet ja työskennellä vastuullisesti ja itseohjautuvasti omien tavoitteiden saavuttamiseksi
 • osataan käyttää biologialle ominaisia käsitteitä
 • ymmärretään asioiden syy- ja seuraussuhteita
 • opitaan toimimaan ryhmässä oppien ja auttaen muita
 • opitaan kysymään apua, kun en osata tai ymmärretä
 • opitaan havainnoimaan ja esittämään kysymyksiä
 • opitaan käyttämään erilaisia oppimisen menetelmiä
 • osataan etsiä tietoa luotettavista lähteistä
 • seurataan ajankohtaisia tapahtumia
 • opitaan aikatauluttamaan oppimista
 • ymmärretään tekijänoikeudet ja kunnioitetaan niitä
 • osataan rakentaa ja jäsentää tietoa kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ja esittää sitä muille
 • osataan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa

 

9. lk sisältötavoitteita, biologia

 1. Ihminen
 • Osataan nimetä solun rakenteita ja kuvailla solun toimintaa. (kantasolut)
 • osataan nimetä tuki- ja liikuntaelimistön rakenteita (luut ja lihakset, kudostyypit) ja osataan kuvailla niiden tehtäviä ja toimintaa
 • osataan nimetä ruoansulatuselimistön rakenteita ja osataan kuvailla ruoansulatustapahtuman vaiheet ja siihen osallistuvat entsyymit. Ymmärretään terveellisen ruokavalion merkitys.
 • Osataan nimeä hengityselimistön rakenne ja osataan kuvailla hengityselimistön tehtävät ja toimintaa.
 • Osataan nimetä sydän- ja verenkiertoelimistön rekenne (sydän, verisuonet, veri) ja kuvailla sen tehtävää ja toimintaa.
 • Osataan nimetä elimistön säätelyjärjestelmän rakennetta (maksa, munuaiset ja sisäeritysrauhaset) ja kuvailla sen eri rakenteiden toimintaa.
 • Osataan nimetä aivojen, hermojen ja hermosolujen rakenteita, toimintaa ja tehtäviä.
 • Osataan nimetä silmän ja korvan rakenteita ja ymmärretään, miten aistimus tapahtuu.
 • Osataan nimetä bakteerin ja viruksen rakenteita ja lisääntymistä sekä ymmärretään, miten keho suojautuu ja puolustautuu erilaisia taudinaiheuttajia vastaan. Ymmärretään rokotuksen periaate.
 • Osataan nimetä sukupuolielimistöjen rakenteita ja ymmärretään niiden toimintaa.
 • Osataan kuvailla lapsen kehitys hedelmöityksestä syntymään ja ymmärretään siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Osataan kuvailla perintötekijöiden rakennetta ja ymmärretään yhden geeniparin aiheuttaman ominaisuuden periytymisen lainalaisuuksia.
 • Ymmärretään, miten sukupuoli määräytyy.
 • Ymmärretään miten virheet perimässä voivat syntyä ja millaisia vaikutuksia niillä voi olla.
 • Biotekniikka
 • Osataan kuvailla erilaisia biotekniikan arkipäivän ja lääketieteen sovelluksia
 • Evoluutio
 • Ymmärtää evoluutioon liittyviä käsitteitä (alkusynty, luonnonvalinta, fossiili, elämän aikakaudet)
 • Ymmärtää pääpiirteissään evoluution kulku maapallolla
 • Osataan kuvailla ihmisen evoluutio pääpiirteissään
 • Ymmärretään, miten erilaiset ympäristön muutokset vaikuttavat eliöiden sopeutumiseen maapallolla
 1.    Tutkimus- ja työskentelytaidot 
 • osataan käyttää mikroskooppia ja tutkia näytteitä 
 • osataa työskennellä luokassa annettujen ohjeiden mukaisesti
 • osataan hyödyntää oppitunnit oppimiseen 
 • opitaan työskentelemään tehokkaasti myös kotona 
 • osataan asettaa omata tavoitteet ja työskennellä vastuullisesti ja itseohjautuvasti omien tavoitteiden saavuttamiseksi 
 • osataan käyttää biologialle ominaisia käsitteitä 
 • ymmärretään asioiden syy- ja seuraussuhteita 
 • opitaan toimimaan ryhmässä oppien ja auttaen muita 
 • opitaan kysymään apua, kun en osata tai ymmärretä 
 • opitaan havainnoimaan ja esittämään kysymyksiä 
 • opitaan käyttämään erilaisia oppimisen menetelmiä 
 • osataan etsiä tietoa luotettavista lähteistä 
 • seurataan ajankohtaisia tapahtumia 
 • opitaan aikatauluttamaan oppimista 
 • ymmärretään tekijänoikeudet ja kunnioitetaan niitä 
 • osataan rakentaa ja jäsentää tietoa kiinnostavaksi kokonaisuudeksi ja esittää sitä muille 
 • osataan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessa