Historia ja yhteiskuntaoppi

HISTORIAN TAVOITTEET, 7.LUOKKA 

 

Taidot

 

 • Ymmärrän syy-seuraussuhteita.
 • Osaan hankkia tietoa menneisyydestä erilaisista lähteistä ja osaan arvioida lähteiden luotettavuutta.
 • Osaan sijoittaa opiskelemani asiat ajallisiin yhteyksiin.
 • Osaan kuvailla sitä, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja.
 • Osaan eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan ja ymmärrän hänen motiivejaan.
 • Ymmärrän, miten päiväkirjat, muistelmat tai kaunokirjalliset teokset eroavat toisistaan historian lähteinä. 
 • Osaan käyttää historiallisia tekstejä kirjallisen tai kuvallisen tuotoksen lähteenä.  
 • Osaan tulkita valokuvaa historian lähteenä.  
 • Osaan hyödyntää karttoja historian lähteenä. 
 • Osaan kirjoittaa historiatietoihin perustuvan esseen. 
 • Osaan kirjoittaa historian koevastauksen ja ymmärrän, mitä erityispiirteitä historian oppiaineen koevastauksessa on.
 • Osaan käyttää tilastoja historian lähteenä. 
 • Pystyn luomaan perusteltuja mielipiteitä historian aiheista ja keskustelemaan niistä. 
 • Osaan käyttää historiantutkimuksen lähteenä taiteilijoiden tekemiä maalauksia ja piirroskuvia.
 • Pystyn näkemään taiteilijan maalaukseen sisällyttämän sanoman ja osaan analysoida motiiveja, jotka teoksen laatimiseen sisältyvät.

 

Näitä taitoja harjoitellaan seuraavien sisältöjen avulla:

 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys 

 

Teollinen vallankumous

 

 • Osaan selittää, mikä on teollinen vallankumous ja miten se muutti länsimaista elämäntapaa. 
 • Tunnistan teollisen tuotantotavan ja kuluttamisen yhteyden ympäristönmuutokseen. 
 • Osaan selittää, millainen aate on sosialismi ja millaisessa historiallisessa tilanteessa se muotoutui. 
 • Osaan kertoa, miten teollinen vallankumous ulottui Suomeen ja millaisia vaikutuksia sillä oli Oulun alueelle. 
 • Osaan kertoa, miten USA syntyi ja miksi siitä muotoutui teollinen suurvalta. 

 

Imperialismi

 • Osaan selittää, mitä imperialismilla tarkoitetaan ja ymmärrän sen yhteyden teolliseen tuotantotapaan. 
 • Osaan kertoa esimerkein, miten imperialismi on vaikuttanut muun maailman ja länsimaiden välisiin suhteisiin, ja millaisia jälkiä se on jättänyt tämän päivän maailmaan.  

 

 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa

Valistus

 • Osaan selittää, mitä uusia asioita valistusaate vaati.
 • Ymmärrän, minkälaisia seurauksia valistusaatteella oli.

Liberalismi ja konservatismi

 • Osaan selittää, mistä syistä liberalismin ja konservatismin aatteet syntyivät.
 • Ymmärrän, mitä eroa liberalismilla ja konservatismilla on.
 • Osaan selittää, mitä liberalismin ja konservatismin kannattajat vaativat ja minkälaisia seurauksia heidän vaatimuksillaan oli.
 • Tiedän, ketkä kannattivat liberalismia ja ketkä konservatismia ja ymmärrän heidän motiivinsa.

Sosialismi

 • Osaan selittää, miksi sosialismin aate syntyi.
 • Osaan selittää, mitä sosialismin kannattajat vaativat ja minkälaisia seurauksia heidän vaatimuksillaan oli.
 • Tiedän, ketkä kannattivat sosialismia ja ymmärrän heidän motiivinsa.
 • Osaan selittää, miksi sosialismin kannattajat jakaantuivat kommunisteihin ja sosialidemokraatteihin.
 • Ymmärrän, mitä eroa sosialidemokraattien ja kommunistien keinoilla sosialismiin pääsemiseksi oli ja osaan selittää, mihin heidän pyrkimyksensä johtivat (jatkuu 8. luokalla).
 • Tiedän, että konservatismin, liberalismin ja sosialismin aatteet vaikuttavat myös nyky-yhteiskunnassa, mutta ne ovat saaneet uusia piirteitä yhteiskunnan muuttumisen myötä. (jatkuu 8. ja 9. luokalla)
 
   

 

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan 

 

Suomen suuriruhtinaskunta

 

 • Osaan kertoa, miksi Suomen sotaan jouduttiin ja millaisia seurauksia sodasta oli. 
 • Tunnistan Suomen keisari-suuriruhtinaat ja osaan kertoa, millainen maa Venäjä oli heidän hallintokausillaan ja miten he vaikuttivat Suomen kehitykseen. 

 

Suomalaisuuden synty

 • Osaan nimetä suomalaisuuden muotoutumiseen vaikuttaneita henkilöitä ja kykenen arvioimaan heidän merkitystään. 
 • Tunnistan keskeisiä suomalaisia taiteilijoita ja ymmärrän heidän merkityksensä suomalaisuuden muotoutumiselle. 
 • Ymmärrän 1860-luvun murroskauden merkityksen tasa-arvon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan kehitykselle. 
 • Osaan kertoa, miksi Suomen eduskunta oli syntyessään poikkeuksellinen ja ymmärrän sen merkityksen sukupuolten välisen tasa-arvon edistäjänä. 
 • Tunnistan eduskuntaan liittyvät käsitteet puolue, oikeisto, vasemmisto, työväen puolue ja porvarilliset puolueet ja tunnistan nimeltä keskeisimmät 1900-luvun alun puolueista (Vanhasuomalaiset, Nuorsuomalaiset, SDP, Maalaisliitto ja Ruotsalainen kansanpuolue).   

 

Suomen itsenäistyminen

 • Osaan kertoa, millaisten vaiheiden kautta Suomi itsenäistyi vuonna 1917 ja ymmärrän, miksi suomalaiset jakaantuivat kahteen leiriin itsenäisyyskysymyksestä.  

 

 

 

S4 Suurten sotien aika

Nationalismi

 • Ymmärrän nationalismin vaikutuksen kansojen itsenäistymiseen.
 • Hahmotan kansallisuusaatteen merkityksen Euroopan valtiolliseen kehitykseen.
 • Nationalismin merkitys yhdistävänä (esim. Saksa) ja hajottavana (esim. Itävalta-Unkari) voimana on minulle tuttu.

Ensimmäinen maailmansota

 • Osaan kertoa ja analysoida ensimmäisen maailmansodan syitä.
 • Ymmärrän, että sotaa käytiin monella rintamalla.
 • Tiedän, mitkä valtiot kuuluivat keskusvaltoihin ja mitkä ympärysvaltoihin.
 • Osaan tulkita sotatapahtumia kartan avulla.
 • Tiedän, että sodassa otettiin käyttöön paljon uusia aseita ja ymmärrän niiden käyttöönoton merkityksen.
 • Osaan eläytyä sotaan myös tavallisen sotilaan tai siviilin näkökulmasta.
 • Osaan kertoa sodan seurauksista.
 • Tiedän, että rauhansopimuksessa Saksaa kohdeltiin ankarasti ja ymmärrän sen vaikutuksen toiseen maailmansotaan.
 • Tiedän, että sodan jälkeen (ja sodan aikana) Eurooppaan syntyi monia uusia valtioita.
 • Osaan selittää ensimmäisen maailmansodan vaikutukset Suomen historiaan ja suomalaisten elämään.

Venäjän vallankumoukset

 • Ymmärrän Venäjän keisarikunnan ongelmat ja osaan selittää Venäjän kannalta epäonnisen maailmansodan vaikutuksen keisarikunnan luhistumiseen.
 • Tiedän, mitä eroa on maaliskuun ja lokakuun vallankumouksella.
 • Ymmärrän syitä, joiden takia väliaikainen hallitus epäonnistui tehtävässään.
 • Ymmärrän, että siirtyminen sosialistiseen järjestelmään ei tapahtunut Venäjällä ongelmitta, vaan Neuvosto-Venäjä ajautui sisällissotaan.