Kiusaamisen ehkäisy

TOIMINTASUUNNITELMA KOULUKIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI, KIUSAAMISEN VÄHENTÄMISEKSI JA KIUSAAMISTAPAUSTEN SELVITTÄMISEKSI

Mitä on koulukiusaaminen?

Kiusaaminen on koulussa tai koulumatkalla tapahtuvaa, toistuvaa toiseen oppilaaseen kohdistuvaa negatiivista toimintaa. Kiusaaminen voi olla henkistä tai fyysistä, suoraa tai epäsuoraa, tahallista ja tietoista alistamista ja loukkaamista, eristämistä tai syrjimistä.

Koulun asenne kiusaamiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisy:

Toimintasuunnitelma on osa koulun opetussuunnitelmaa. Jokaisen pitää saada käydä koulua rauhassa. Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kiusaamisen. Koulussamme korostetaan oppilaan oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen. Koulukiusaamisesta puhutaan avoimesti oppitunneilla, päivänavauksissa ja arkipäivän tilanteissa. Oppilaita ohjataan sietämään erilaisuutta ja tuntemaan vastuuta toisistaan. Välituntivalvonta järjestetään niin, että koulun sisätiloissa ja ulkona on riittävä valvonta.

Koulumme noudattaa KiVa Koulu -ohjelmaa, jonka avulla pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteita ja kaikki ilmitulevat kiusaamistapaukset selvitetään. Alaluokilla KiVa -oppitunteja pidetään kaikilla luokka-asteilla, mutta erityistä opetusmateriaalia KiVa -oppitunteihin on tarjolla 1. ja 4. luokalle. Alaluokilla kiusaamiskysely tehdään oppilaille vähintään neljä kertaa lukuvuoden aikana.  Erityistä huomiota kiinnitetään tuleviin seitsemäsluokkalaisiin. KiVa Koulu -ohjelma opiskellaan 7. luokalla luokanvalvojan johdolla. Huoltajan tulee ilmoittaa kiusaaminen välittömästi oppilaan luokanvalvojalle. Lisäksi luokanvalvojat tekevät kiusaamiskyselyn valvontaluokkansa oppilaille vähintään neljä kertaa lukuvuodessa. Jokainen opettaja havaittuaan kiusaamistilanteen puuttuu siihen välittömästi ilmoittamalla asian KiVa -tiimille tai kiusatun luokanopettajalle/ -valvojalle. Tukioppilaiden koulutuksessa painotetaan koulukiusaamisen tunnistamista ja siitä puhumista.

Koulussamme toimivaan KiVa -tiimiin valitaan vuosittain neljä opettajaa.

Kiusaamiseen puuttumismenetelmät:

1. KiVa -keskustelut

Keskustelut sekä kiusatun että kiusaajan/kiusaajien kanssa käydään KiVa Koulu -ohjelman mukaisesti ja kirjataan muistiin. Muistiot talletetaan ja säilytetään. Luokanopettajat/ -valvojat huolehtivat, että kiusattu ja kiusaaja saavat tukea ja turvaa niin kauan kuin on tarpeellista. Tarvittaessa osapuolet ohjataan ammattiauttajille.

1.1. Keskustelu kiusatun kanssa

KiVa -tiimin jäsenet keskustelevat kiusatun kanssa ja tarvittaessa keskustelussa on mukana luokanopettaja/ -valvoja. Keskustelusta ilmoitetaan huoltajalle.

1.2. Keskustelu kiusaajan/kiusaajien kanssa

KiVa -tiimi järjestää keskustelun jokaisen kiusaajan kanssa erikseen ja lisäksi yhteiskeskustelun kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa.

  1. Asian esitteleminen. Opettaja esittelee tietoonsa tulleen kiusaamisen kiistattomana tosiasiana.
  2. Oppilaan kuuleminen. Oppilas saa tilaisuuden selittää. Häntä kuunnellaan ja yhdessä todetaan, että kiusaaminen ei ole oikein.
  3. Ratkaisuehdotus: Oppilasta autetaan löytämään ratkaisu ongelmaan. Jos ratkaisuehdotusta ei löydy, opettaja ehdottaa sellaisen. Keskustelussa sovitut asiat kirjataan muistiin.
  4. Järjestetään yhteiskeskustelu kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa. Myös kiusattu voi halutessaan olla mukana.
  5. Keskustelun jälkeen ollaan yhteydessä kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden huoltajiin.

1.3. Seurantakeskustelut

KiVa -tiimi järjestää seurantakeskustelun, jossa selvitetään onko kiusaaminen loppunut.

1.4. Vakavammat kiusaamistapaukset

Rehtori selvittelee vaikeat kiusaamistapaukset yhdessä KiVa -tiimin ja luokanopettajan/ -valvojan kanssa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä koulupoliisiin. 

 

2. Koulun kurinpitorangaistukset

Mikäli ylläolevat menetelmät eivät tehoa, otetaan käyttöön koulun kurinpitorangaistukset, joita ovat perusopetuslain 36 § mukaan:

  • jälki-istunto
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen

Kiva-koulu