Maantiede

MAANTIETO 7. LK TAVOITTEET:

MAANTIEDON TAITOJA

 • Osaa selittää, että maantiedossa tutkitaan alueita ja niiden välisiä eroja sekä tunnistaa maantieteellisiä uutisia.
 • Hahmottaa maapallon karttakuvan ja osaa keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.
 • Osaa ilmansuunnat.
 • Hallitsee kartan erilaiset perussymbolit, karttamerkit ja topografia (värit).
 • Osaa käyttää jana- ja suhdelukumittakaava etäisyyden arvioinnissa.
 • Osaa määrittää paikan sijainti maantieteellisten koordinaattien avulla.
 • Tutustuu maantieteelliseen mallintamiseen.
 • Osaa toimia ryhmässä ja esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

Elämä perustuu valoon ja lämpöön

 • Osaa keskeiset taivaankappaleet ja avaruuden käsitteet kuten tähti, planeetta, kuu, aurinkokunta jne.
 • Osaa kuvailla asioita, jotka mahdollistavat elämän maapallolla.
 • Osaa kuvailla kasvihuoneilmiötä ja sen vaikutusta maapallon lämpötilaan.
 • Osaa kuvailla maapallon liikkeitä avaruudessa ja liikkeiden seurauksia (vuorokaudenajat, vuodenajat).
 • Tunnistaa käsitteet ilmasto ja sää.
 • Osaa kuvailla alueen ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa erilaisia ilmastoalueita maapallolla.
 • Osaa laatia ja tulkita ilmastodiagrammeja.
 • Osaa kuvailla ihmisen toiminnan vaikutusta ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen seurauksia eri puolilla maapalloa.
 • Osaa nimetä asioita, joilla ilmastonmuutosta voidaan hidastaa ja pohtia omien valintojen vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
 • Tunnistaa erilaisia ilmansaasteita, niiden lähteitä ja oman toiminnan vaikutusta ilmanlaatuun.
 • Osaa kuvailla huonon ilmanlaadun vaikutuksia ihmisen terveyteen.
 • Osaa hakea tietoa ilmanlaadusta internetin tai mobiilisovellusten ilmanlaatu- palveluista.

VESI

 • Osaa kuvailla veden kiertokulkua maapallolla.
 • Osaa kertoa merivirtojen synnyn ja merivirtojen vaikutuksen maapallon ilmasto-oloihin.
 • Osaa kuvailla Itämeren tilaan vaikuttavia tekijöitä ja ihmisen toiminnan vaikutusta merien rehevöitymiseen ja saastumiseen.
 • Osaa kuvailla puhtaan veden merkitystä ihmiselle sekä sen saantiin, kulutukseen ja puhdistukseen liittyviä asioita.

MAANKUOREN RAKENNE JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ

 • Osaa nimetä maapallon rakenteen.
 • Osaa kuvailla maankuoren laattojen liikkeitä ja niiden seurauksia.
 • Osaa selittää käsitteet uusiutuva ja uusiutumaton luonnonvara.
 • Osaa kuvailla erilaisten luonnonvarojen hankintaan ja käyttöön liittyviä hyötyjä ja haittoja.
 • Tunnistaa omien kulutusvalintojen vaikutuksia maapallon hyvinvointiin.
 • Osaa kuvailla ravinnontuotantoa eri puolilla maapalloa erilaisilla ilmastoalueilla.
 • Osaa kuvailla maapallon nälkäalueiden sijaintia ja syitä ruuantuotannon ongelmiin.

 

MAANTIETO 8. LK TAVOITTEET:

MAANTIEDON TAITOJA

 • Hahmottaa maapallon karttakuvan ja osaa Euroopan keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.
 • Osaa toimia ryhmässä ja esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

IHMISET JA KULTTUURIT

 • Osaa tulkita väestöpyramideja.
 • Osaa kuvailla kulttuureita sekä globalisaation vaikutuksia.
 • Tuntee ja kunnioittaa ihmisoikeuksia ja tutustuu ihmisoikeuksia käsitteleviin sivustoihin ja kansalaisjärjestöjen toimintaan.

MAAILMA MUUTOKSESSA

 • Osaa kuvailla ihmisten muuttoon ja kaupungistumiseen liittyviä syitä ja seurauksia.
 • Osaa laatia ja tulkita erilaisia diagrammeja.
 • Osaa kuvailla ihmisten elämää, asumista ja elinkeinoja.
 • Osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä.
 • Osaa kuvailla alueellisia konflikteja ja kehityskysymyksiä.
 • Osaa kuvailla miten aluesuunnittelua toteutetaan Suomessa, tunnistaa erilaisia kaavakarttoja sekä perehtyy vaikuttamismahdollisuuksiin.

VASTUULLINEN ELÄMÄNTAPA

 • Osaa kuvailla luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tuntee tuotteiden elinkaaria sekä osaa pohtia omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena.
 • Osaa kuvailla Itämeren erityispiirteitä ja ympäristön tilaa sekä yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella.

 

MAANTIETO 9. LK TAVOITTEET:

MAANTIEDON TAITOJA

 • Hahmottaa maapallon karttakuvan ja osaa Suomen keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön.
 • Osaa laatia ja tulkita erilaisia maasto- ja teemakarttoja ja diagrammeja, käyttää paikkatieto-ohjelmia ja muuta geomediaa.
 • Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
 • Osaa esittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.

MAISEMAT MUUTTUVAT

 • Tunnistaa käsitteet luonnon- ja kulttuurimaisema sekä tunnistaa niitä ja niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä Suomessa sekä erityisesti lähiympäristössään.
 • Tutustuu ihmisen elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa.
 • Toteuttaa lähiympäristön tutkimus- ja vaalimisprojektin yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

JÄÄKAUSI

 • Osaa maapallon lämpöolojen vaihteluihin johtavia tekijöitä ja tietää jääkauteen johtavia syitä.
 • Tunnistaa jääkauden jättämiä muodostumia Suomessa ja erityisesti lähiympäristössään ja osaa niiden syntytavan.
 • Osaa maankohoamisilmiön ja sen vaikutuksia ihmisten elämään nykypäivänäkin.

IHMISEN ELINYMPÄRISTÖT MAAPALLOLLA

 • Osaa kuvata ihmisen erilaisia elinympäristöjä maapallolla.
 • Osaa kuvata miten erilaiset luonnonympäristöt vaikuttavat ihmisen elämään ja elinkeinoihin.
 • Osaa kuvata millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan eri puolilla maapalloa.