Matematiikka

Matematiikka

Tavoitteet:
 

 • tarjota kaikille oppilaille sellaiset matemaattiset perustiedot ja taidot, jotka antavat valmiuksia selvitä jokapäiväisissä toiminnoissa, jatko-opinnoissa ja työelämässä
 • kehittää oppilaan kykyä luokitella, jäsentää ja mallintaa
 • harjaannuttaa oppilasta johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun sekä asioiden esittämiseen kirjallisesti ja suullisesti
 • opetukseen tulee sisällyttää mahdollisimman paljon ongelmanratkaisua
 • peruskoulun matematiikan tulee olla sisällöllisesti avoin esim. uusille tiedoille, ajankohtaisille sovelluksille
 • kasvattaa oppilaissa mm. pitkäjänteisyyttä, yhteistyötaitoa ja ongelmansietokykyä

 

Keskeinen sisältö:
 

Sisällöt valitaan niin, että ne mahdollisimman hyvin vastaavat oppilaiden kulloistakin kehitysastetta. Yläasteella käsitellään:

 • reaalilukualue, laskemista arkielämän tilanteissa ja arviointia tulosten suuruusluokista ja järkevyydestä
   
 • geometrian perusteet (taso-, avaruusgeometria), yhtenevyys, yhdenmuotoisuus ja symmetria
   
 • funktiokäsite, riippuvuuskäsite koordinaatistossa
   
 • arkielämän ongelmien matemaattinen mallintaminen, polynomit, yhtälöt ja yhtälöparit
   
 • tilastot ja todennäköisyyslaskenta

 

Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohta:
 

Ongelmanratkaisu on matemaattis-loogisten vaatimusten ohella opetuksen keskeinen periaate. Lähtökohtana pidetään mahdollisimman usein oppilaille tuttua konkreettista arkielämän tilannetta. Laskimia ja tietokoneita käytetään järkevästi luonnollisina apuvälineinä. Kaikkia työtapoja tarvitaan ja käytetään. Nykyaikaisen matematiikan opiskelun toteuttaminen vaatii ajanmukaista oppimateriaalia ja -välineistöä.

 

Arviointi:
 

Oppilaan kouluaikainen arviointi perustuu osoitettuihin matematiikan tietoihin ja taitoihin sekä prosessi- ja asennetekijöihin. Matemaattisia tietoja ovat mm. määritelmät, käsitteet, säännöt ja symbolit. Matemaattisia taitoja ovat mm. peruslaskutaidot, arviointi, säännönmukaisuuksien havaitseminen, avaruuden hahmottaminen ja luokittelu. Prosesseja ovat esim. ongelmanratkaisu, taulukoiden ja diagrammien tulkinta, tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen ja matematiikan termistön käyttö sekä keskustelu matemaattisista asioista. Asenteina voidaan pitää mm. yhteistyöhalua, pitkäjänteisyyttä, huolellisuutta ja itseensä luottamista. Numeroarvostelu pohjautuu näin ollen riittävän monipuolisesti annettuun näyttöön. Arvioinnin kohteita ovat tiedon määrä, taidot ja prosessointi. Niitä mittaavat
 

 • kirjalliset kokeet
   
 • osa-aluetestit
   
 • jatkuva näyttö (läksyt, kotitehtävät, tuntityöskentely)
   
 • tuotokset (vihkotyö, mahdolliset, henkilökohtaiset ja/tai ryhmätutkielmat sekä projektityöt)
   
 • työskentely (vastuullisuus ja oma-aloitteisuus, taito suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään, yhteistyö muiden kanssa) ja omien työvälineiden (kynän, kumin, viivoittimen, harpin, geokolmion ja laskimen) käyttö

Arvosanan määrää kirjallisten kokeiden keskiarvo, jota muut näytöt joko korottavat tai alentavat. Hylätyn arvosanan 4 kriteerit:
Oppilas ei ole läsnä tunneilla tai ollessaan läsnä ei osallistu tuntityöskentelyyn eikä suorita kotitehtäviä.

 

Päättöarviointi
 

Peruskoulun päättövaiheen matematiikan arvioinnissa on voimassa Opetushallituksen julkistamat arviointikriteerit. Matematiikan arviointikriteereissä määritellään ne tieto- ja taitotasot, jotka oppilaan pitää hallita saavuttaakseen arvosanan 8 (kahdeksan). Näihin kriteereihin suhteutetaan oppilaan numeroarvostelu. Arvioinnin kohteita ovat tiedon määrä, taidot ja prosessointi. Niitä mittaavat
 

 • kirjalliset kokeet
   
 • osa-aluetestit
   
 • jatkuva näyttö (läksyt, kotitehtävät, tuntityöskentely)
   
 • tuotokset (vihkotyö, mahdolliset tutkielmat ja projektityöt)
   
 • työskentely (vastuullisuus ja oma-aloitteisuus, taito suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään, yhteistyö muiden kanssa) ja omien työvälineiden (kynän, kumin, viivoittimen, harpin, geokolmion ja laskimen) käyttö
   
 • 7. ja 8. luokan kevättodistusten arvosanat huomioidaan painottaen 9.luokan suorituksia, jolloin asian sisäistäminen tapahtuu
   
 • mahdolliset matematiikan valinnaiskurssit 8. ja 9. luokalla

Arvosanan määrää kirjallisten kokeiden keskiarvo, jota muut näytöt joko korottavat tai alentavat. Hylätyn arvosanan 4 kriteerit:
Oppilas ei ole läsnä tunneilla tai ollessaan läsnä ei osallistu tuntityöskentelyyn eikä suorita kotitehtäviä.

Aineen luokka-aste ja tuntimäärä:
 

 • 7 lk, 36 h
 • 8 lk, 36 h
 • 9 lk, 36 h