Oppilaanohjaus

Pitkäkankaan koulussa ohjaus on vuosiluokilla 1.- 9. oppilaan: 

• kasvun ja kehityksen tukemista 

• opiskelun ohjaamista 

• opiskeluvalmiuksien edistämistä 

• jatko-opintoja, arkielämää ja tulevaisuutta koskevien ratkaisujen tukemista. 

 

Pitkäkankaan koulussa ohjaus kuuluu kaikille. Ohjaus on luonteeltaan pitkäjänteistä, kokonaisvaltaista ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevää. Ohjauksen tarkoituksena on edistää oppilaan opintojen ja koulunkäynnin sujumista, vahvistaa oppilaan itsetuntoa, antaa eväitä hyvään elämään sekä ehkäistä syrjäytymistä.

 

Oppilaanohjaus 7.- 9. luokilla 

7. luokalla pyritään muodostamaan kokonaiskäsitys koulun toimintatavoista. Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja arvioimaan omia opiskelutaitojaan.
 
8. luokalla tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään ja hankitaan tietoa eri koulutusaloista ja ammateista sekä tutustutaan viisi päivää työelämään.
 
9. luokalla perehdytään jatko-opintovaihtoehtoihin, tutustutaan paikalliseen koulutustarjontaan ja pyritään parantamaan itsetuntemusta, jotta oppilas kykenee valitsemaan itselleen sopivan jatkokoulutuspaikan. Oppitunneilla ja mahdollisilla vierailuilla tutustutaan yrittäjyyteen, perehdytään työelämässä tarvittaviin taitoihin ja harjoitellaan työnhakua. Työelämään tutustutaan viiden päivän tet-jaksolla.

Koulun ohjaussuunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä.