Oppilashuolto

Oppilashuolto edistää oppimista
 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden  sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa  kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön,  jossa on viihtyisä oppimisympäristö.  Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä  kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden,  oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.
 
Oppilashuoltoryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä  yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltoryhmä päivittää joka syksy koulun oppilashuoltosuunnitelman  yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.  Valmistumisen jälkeen oppilashuoltosuunnitelman voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu".
 

Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluvat: Apulaisjohtaja Pia-Riitta Korvenheimo, erityisopettajat Päivi Korhonen, Kaisu Ahola ja Mervi Isola, opinto-ohjaajat Liisa Portaankorva ja Anu Viita-aho, koulukuraattori Nina Lieto, koulupsykologi Ella Kavallus, terveydenhoitajat Kati Siika-aho ja Henna Sainila. Koululääkärit osallistuvat tapaamisiin tarvittaessa . 

 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja  yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpanosta  sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien  lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi, -terveydenhoitaja ja/tai -lääkäri. Ryhmä sopii  yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.
 
Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä  sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä  toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus  saada tieto ja kopiot merkinnöistä.
 
Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että  asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
Koulumme työntekijöiden yhteystiedot löydät koulumme nettisivuilta kohdasta --> Henkilökunta