Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys:

 • Ymmärtää terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä ja elämänkulkua sekä kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti.
 • Kehittyä tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kyvyssä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa
 • Kehittyä itsetuntemuksessa, omien arvojen, asenteiden ja kehon ja mielen viestien tunnistamisessa
 • Kehittyä oman käyttäytymisen tunnistamisessa ja säätelyssä sekä omaa oppimista tukevien tekijöiden tunnistamisessa.
 • Oppia pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta ja oppia tekemään vastuullisia ratkaisuja vuorovaikutustilanteissa.

 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy:

 • Syventää ymmärrystä fyysisestä, psyykisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä.
 • Kehittyä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä ja edistää valmiuksias toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa niihin liittyvissä tilanteissa.
 • Oppia tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksia, valintoja ja niiden perusteluja sekä pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja.
 • Oppia tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä jniihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä.

 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

 • Oppia ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille.
 • Oppia luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle.
 • Oppia kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä.
 • Oppia ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle ja muodostaa käsitystä itselle sopivista oppimisen keinoista.
 • Oppia arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksllön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.