Työelämään tutustuminen, TET

 

TET-aikataulut         

- Sovitaan lukuvuosittain.                     


Työelämään tutustumisen tarkoituksena on

- Selkiyttää jatko-opinto- ja ammatinvalintasuunnitelmia
- Tutustuttaa ammatteihin ja työpaikkoihin
- Opettaa työnhakua
- Tutustuttaa työelämään ja sen pelisääntöihin

Käytännön tietoja TETistä

Päävastuu TET-paikan hakemisessa on oppilaalla. Opinto-ohjaaja auttaa tarvittaessa.

Työpäivän pituus on kuusi tuntia, ja se sijoittuu pääsääntöisesti klo 8 – 15 väliin. Aikoja voi kuitenkin sovitella työpaikan rytmin mukaan. Oppilaan tulee kuitenkin olla TETin  aikana joka päivä TET-paikassaan.

Oppilaat eivät ole työsuhteessa työnantajaan, eikä heille makseta palkkaa. Työpaikalla tulee olla vastuuhenkilö, joka selvittää työpaikkaa koskevat turvallisuusohjeet ja ohjaa ja valvoo työskentelyä.

Työpäivään sisältyy ruokatauko. Oppilas voi ruokailla työpaikalla, mikäli hänelle tarjotaan siihen mahdollisuus. Hän voi ruokailla myös koululla tai muussa paikassa, missä on tarjolla kunnan kustantama kouluruokailu. Muualla tapahtuvan ruokailun oppilas kustantaa itse. Samoin oppilas itse vastaa TET-paikkaan kulkemisesta aiheutuvat kustannukset.

TETin aikana noudatetaan samoja sääntöjä kuin tavallisena koulupäivänä. Nuorta ei saa käyttää TETin aikana töihin, joita ei pidetä nuorille sopivana. (Laki nuorten työntekijöiden suojelusta) Kunnan ottama tapaturmavakuutus kattaa vakuutustarpeet jakson työpäivien/matkojen osalta.

Mikäli oppilas suorittaa TETin kotiseudun ulkopuolella, hänen tulee toimittaa opinto-ohjaajalleen huoltajan allekirjoittama selvitys yöpymispaikasta ja kulkemisestaan TET-paikkaan.

TETin aikana oppilaalla on myös koulusta annettuja tehtäviä.

Jos oppilas on poissa TETistä esim. sairauden tai matkan vuoksi, hän tekee korvaavan tehtävän.

Ohjeita TET-paikan hakemiseen

- Esittele itsesi
- Selvitä TETin ajankohta tarkasti
- Selvitä työajat, vaatetus ja yhteyshenkilö
- Lopeta kohteliaasti, vaikka et saisikaan paikkaa.

Ohjeita TET-jaksoa varten

- Noudata matkoilla liikennesääntöjä ja tarpeellista varovaisuutta.
- Anna vastuuhenkilöllesi TET-tiedote.
- Noudata tarkasti työnantajan/vastuuhenkilön antamia ohjeita.
- Käytä turvalaitteita. Älä koske laitteisiin, joiden käyttöön sinua ei ole opastettu.
- Pukeudu asiallisesti ja työsi vaatimalla tavalla.
- Älä myöhästy. Jos sairastut, ilmoita siitä työnantajalle ja kouluun.
- Ole tehtävissäsi huolellinen.
- Kysy rohkeasti neuvoa. Ole aktiivinen ja oma-aloitteinen.
- Käyttäydy asiallisesti ja ole kohtelias.
- Muista vaitiolovelvollisuutesi.
- Muista myös iloinen olemus ja hymy.
- Tee TETin aikana/jälkeen koulusta annetut tehtävät.
- Palauta TET-vihkosi opinto-ohjaajalle välittömästi TETin jälkeen.