Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Yleisen tuen muotoina käytetään esimerkiksi tukiopetusta, eriyttämistä, strukturointia, koulunkäynninohjaajan tukea, samanaikaisopetusta, joustavia ryhmittelyjä ja osa-aikaista erityisopetusta. 

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja.  Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Tässä tuen vaiheessa voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain hänelle laaditun henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.