In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arviointi Arviointi

Arviointi on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Se pohjautuu opetussuunnitelmassa oleviin tavoitteisiin. Arvioinnin kohteena on paitsi oppimistulosten arviointi niin myös työskentely, oppimisprosessi ja käyttäytyminen. Arvioinnin tehtävänä on kannustaa ja ohjata oppilaan opiskelua sekä tukea oppilaan kasvua. Arvionti antaa tietoa myös oppilaan vanhemmille ja hänen huoltajilleen oppilaan edistymisestä. Oppilasarviointi on osa koulun ja kodin yhteistyötä. Arvionti on luonteeltaan jatkuvaa, monipuolista ja tavoitteellista. Se perustuu keskusteluun oppilaan kanssa, havainnointiin, oppilaan tuotoksiin ja erilaisten kokeiden tuloksiin. Itsearviointi on osa oppilasarviontia ja sen tavoiteena on tukea itsetuntemuksen kasvua ja kehittää opiskelutaitoja. 

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat välitodistus, lukuvuositodistus ja erotodistus. Lukuvuositodistus annetaan jokaiselle oppilaalle lukuvuoden päättyessä. Erotodistus annetaan niille oppilaille, jotka vaihtavat koulua kesken lukuvuoden. Välitodistus voidaan korvata arviontikeskustelulla. Koulumme 1.-2. luokkaisilla pidetään arviointikeskustelut joulu-tammikuussa. Oppilasarviointi on sanallinen vuosiluokilla 1-4. Vuosiluokkien 5-9 arviointi on numeerin paitsi 5. luokalla alkavien uusien oppiaineiden osalta se on sanallinen. Käyttäytmistä ja työskentelytaitoja arvioidaan sanallisesti 6. luokkaan saakka.