Arviointi

Arviointi on osa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Se pohjautuu opetussuunnitelmassa oleviin tavoitteisiin. Arvioinnin kohteena on paitsi oppimistulosten arviointi niin myös työskentely, oppimisprosessi ja käyttäytyminen. Arvioinnin tehtävänä on kannustaa ja ohjata oppilaan opiskelua sekä tukea oppilaan kasvua. Arvionti antaa tietoa myös oppilaan vanhemmille ja hänen huoltajilleen oppilaan edistymisestä. Oppilasarviointi on osa koulun ja kodin yhteistyötä. Arvionti on luonteeltaan jatkuvaa, monipuolista ja tavoitteellista. Se perustuu keskusteluun oppilaan kanssa, havainnointiin, oppilaan tuotoksiin ja erilaisten kokeiden tuloksiin. Itsearviointi on osa oppilasarviontia ja sen tavoitteena on tukea itsetuntemuksen kasvua ja kehittää opiskelutaitoja. 

Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma (2016) painottaa jatkuvan, opintojen aikaisen arvioinnin merkitystä. Oppilaan arviointi muodostuu monista eri osa-alueista. Jatkuvaan arviointiin kuuluvat mm. oppituntien aikainen arviointi, itsearviointi, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista (kokeet, testit, suulliset ja kirjalliset palautteet). Lisäksi oppilas ja huoltaja kutsutaan lukuvuoden aikana

kehityskeskusteluun luokilla 1.-9.
tammikuun arviointikeskusteluun luokilla 1.-5. (korvaa kirjallisen väliarvioinnin)

6.-9.luokkien oppilaat saavat joulukuussa välitodistuksen.  Lukuvuositodistus jaetaan luokilla 1.-9.

Voitte tutustua Arvioinnin ABC-oppaaseen tästä: 

 

Lapset puheeksi -keskustelut

Ylikiimingin koulussa 1. ja 7. luokkien oppilaiden kehityskeskustelut voidaan toteuttaa Lapset puheeksi -menetelmän mukaisesti. Menetelmä perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä. Pärjäävyys muodostuu arjessa olevista lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista, myös muuttuvissa ja haastavissa elämäntilanteissa.

Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin ja kouluun sekä harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle ja nuorelle tärkeistä asioista. Keskustelussa keskitytään koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyviin asioihin sekä niihin kysymyksiin, jotka vanhemmat haluavat nostaa esille LP-aihealueista (alla olevat kysymykset).

Mikäli keskustelussa ilmenee sellaisia huolenaiheita, joihin tarvitaan lisätoimenpiteitä, järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito. 

Voitte tutustua Lapset puheeksi-menetelmän oppaisiin tästä:

Lapset puheeksi alakoulu

Lapset puheeksi yläkoulu

Oppaan lukemiseen tarvittavan Readerin saat täältä: