Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Lukuvuoden aikana pidetään koko koulun- sekä luokkakohtaisia vanhempainiltoja, ja niistä tiedotetaan Wilmalla sekä kotisivujen kautta.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lp-keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempainyhdistys

Ylikiimingin koululla ei ole virallista vanhempainyhdistystä. Tarvittaessa eri asioiden ympärille kutsutaan vanhempia työryhmäksi. Virallisena toimielimenä on Reki-Vesalan Asukkaat ry, joka hoitaa samalla kotikoulutoimikunnan roolia ja tehtäviä.

Toiminnalla tuetaan ja kehitetään kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tuodaan esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa. Toiminnalla edistetään myös lasten ja nuorten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin. Huoltajat ovat osallisia yhteisölliseen opiskeluhuoltoon esim. vanhempainiltojen, kyselyjen ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön kautta.

Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana yhteisessä toiminnassa esim. Vesala Openeiden osalta.

Kotikoulutoiminnan asioissa voit olla yhteydessä Armi Jokitaloon (050-5121234).

Yhteistyöhön ja toimintaan ovat kaikki oppilaiden huoltajat tervetulleita!