Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaali-sen hyvinvoinnin edistämistä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto on myös oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia vähentävää toimintaa. Oppilashuoltoa toteuttavat kouluissa kaikki, eniten kuitenkin rehtori, opettajat, kouluterveydenhuollon työntekijät ja kouluku-raattorit.

Oppilashuoltotyötä tehdään yhdessä perheiden kanssa. Koulussamme kokoontuu joka tiistai oppi-lashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmän koordinaattorina toimii Tanja Lapinlampi.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä ala- että yläkoululla.

Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimivat käsiteltävien asioiden mukaan:
• yhtenäiskoulun rehtori tai apulaisjohtaja
• erityisopettaja
• opinto-ohjaaja
• terveydenhoitaja
• koulukuraattori
• Luokanopettaja/luokanvalvoja(kutsuttaessa)
• sosiaalitoimen edustaja(tarvittaessa)
• kasvatus- ja perheneuvolan edustaja(tarvittaessa)
• koulupsykologi(tarvittaessa)
• poliisin edustaja(tarvittaessa)
• koulumentori(kutsuttaessa)

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGITYÖ

 

Koulukuraattori ja koulupsykologi työskentelevät esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaiden sekä lukio-opiskelijoiden asioissa. He osallistuvat myös esiopetusikäisten lasten kouluvalmiusarviointien toteuttamiseen alueellisesti yhteistyössä esiopetuksen ja koulun kanssa.

 

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena perusopetuksessa on

- edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä

- tukea ja ohjata oppilaiden koulunkäyntiä

- edistää ja tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja myönteisen vuorovaikutuksen toiminta-kulttuuria

- kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä

- kehittää kouluyhteisön toimintakäytänteitä yhteistyössä koulun kanssa.

 

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä ja hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tar-joaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

 

Koulupsykologi tukee oppilaiden psyykkistä hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Koulupsyko-logi tarjoaa psykologista asiantuntemusta oppimiseen ja opiskeluun. Koulupsykologi osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykolo-giin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

 

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

 

Koulupsykologina toimii Sofia Pulkkinen, sofia.pulkkinen@ouka.fi, puh 040-1318976.

Kuraattorina toimii Jemina Kela, jemina.s.kela@ouka.fi, puh 040-5405918.

 

Oppilashuollon esittelyvideo