In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oppilashuolto Oppilashuolto

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö,suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön
hyvinvointia. Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen
toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollolla tuetaan yksilön ja yhteisön toimintakyvyn säilyttämistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa. Oppilashuollolla edistetään lapsen
ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollon tavoitteena on
oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen
oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista
vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset (Opetussuunnitelman perusteet 2004).

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti sekä ala- että yläkoululla.

Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimivat käsiteltävien asioiden mukaan:
• yhtenäiskoulun rehtori tai apulaisjohtaja
• erityisopettaja
• opinto-ohjaaja
• terveydenhoitaja
• koulukuraattori
• Luokanopettaja/luokanvalvoja(kutsuttaessa)
• sosiaalitoimen edustaja(tarvittaessa)
• kasvatus- ja perheneuvolan edustaja(tarvittaessa)
• koulupsykologi(tarvittaessa)
• poliisin edustaja(tarvittaessa)
• koulumentori(kutsuttaessa)

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai
nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta
tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa.

Koulukuraattori Minna Harju-Veijola on tavattavissa Ylikiimingin koululla tai puhelimitse 044-7039 662 ja sähköpostilla minna.harju-veijola(at)ouka.fi