Talousarvio

Kaupungin toimintaa ja taloutta ohjataan kolmeksi vuodeksi laadittavalla taloussuunnitelmalla. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan vuoden talousarvion, jota on noudatettava kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä konsernin taloustavoitteet. Oulun kaupungin tytäryhteisöille on asetettu omistajapoliittisissa linjauksissa mitattavat toimintaa kuvaavat tavoitteet.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus ja toimielimet omalla tehtäväalueellaan. Liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta.

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua Oulun kaupungin talouden suunnitteluun osallistuvan budjetoinnin kautta. 

Talousarvion laatiminen vuodelle 2025

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 25.9.2024

Kaupunginhallituksen budjettiriihi 17.10.-18.10.2024

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 5.11. ja 12.11.2024

Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 25.11.2024

Kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2024

Talouden avainlukuja TA2024

-564
Toimintakate, milj. €
620
Verorahoitus, milj. €
60
Vuosikate, milj. €
243
Bruttoinvestoinnit, milj. €
6 806
HTV (Palkallinen työpanos)
3 472
Lainakanta €/asukas