Kestävä kaupunki -ohjelmasta uusia ajatuksia kaupunkikehittämiseen

Oulun kaupunki osallistui aktiivisesti viisi vuotta kestäneeseen Kestävä kaupunki -ohjelmaan. Vuoden 2023 lopussa päättynyt ohjelma tuotti uusia ratkaisuja kestävään kaupunkikehittämiseen ja sen johtamiseen sekä tiivisti valtion ja kaupunkien yhteistyötä. Ympäristöministeriön koordinoimaa ohjelmaa toteutettiin yhdessä 95 kaupungin tai kunnan ja noin 70 muun organisaation kanssa. Ohjelmassa luodut kestävyysratkaisut ovat tärkeitä steppejä kohti laajempaa kestävyysmurrosta.
30.01.2024

Oulu oli mukana toteuttajana tai osallistujana useissa ohjelman hankkeissa. Ratkaisuja kehitettiin mm. kestävän kehityksen seurantaan ja ympäristöbudjetointiin ja kaupunki oli myös kumppanina kokeilussa kehittämässä työhyvinvointia luontoympäristöstä. Yksi haastekimppuryhmistä ratkoi kestävyystavoitteiden huomioimista kaupunkisuunnittelussa. Oulun kaavoitusyksiköstä oltiin mukana ideoimassa uutta ja ratkomassa haasteita liittyen maankäytön kestävyystavoitteisiin. 

Oulun kestävyystoimien kohteena Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava  

Kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi -hankkeen tavoitteena oli tukea kaupunkeja ja kuntia kestävää kehitystä edistävissä ristikkäisvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa. Oulussa hankkeeseen osallistuttiin selvittämällä vireillä olevan Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan luonnosteltujen toimenpiteiden keskinäisiä vaikutuksia. Tarkastelussa oli yleiskaavan täydennysrakentaminen, viheraluerakenne ja luonnon monimuotoisuus, kestävä liikkuminen sekä vihreää siirtymää edistävien teollisuusalueiden kaavoittaminen. Viitekehyksenä oli Oulun kaupunkistrategian mukainen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035. 

Hanke kirkasti vaikutusarvioinnin tärkeyttä heti työn alussa. On oleellista pystyä tunnistamaan riskit negatiivisille vaikutuksille ja arvioida mahdollisia ristikkäisvaikutuksia. Aivan liian usein negatiiviset vaikutukset jäävät vähälle huomiolle. Laadukkaalla täydennysrakentamisella pyritään oleellisesti vähentämään yhdyskuntarakenteen laajentamisen aiheuttamia vakavia negatiivisia vaikutuksia. Hankkeessa kehitettiin ristikkäisvaikutusten arviointikehikko, jota hyödynnettiin yleiskaavatyön rinnalla maankäytön toteuttamisohjelmassa vanhojen asuinalueiden kehittämiskonseptissa. 

Täydennysrakentamisessa negatiivisia vaikutuksia voi olla haastava löytää, mutta niiden tunnistamiseen on käytettävä aikaa. Tunnistamisen perusteella suunnitelmaa voi muokata siten, että negatiiviset vaikutukset vähentyvät ja positiiviset kasvavat. Lisäksi tulee aina muistaa esittää, mitä strategiaa tai linjausta tehtävä suunnittelu palvelee sekä pyrittävä laadukkaaseen ja kestävään lopputulokseen mahdollisimman monesta näkökulmasta.”, kertoo yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen. 

Oulu luonnosteli myös ratkaisuaihiota yleiskaavoituksen sisäänrakennetusta kompensaatiosta. Työtä tehtiin osana Kestävä kaupunki -ohjelman ns. haastekimppuratkaisujen kehittämistä. Vireillä olevan Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan tavoitevuosi on 2040 ja siten yleiskaavaratkaisuilla tulee varmistaa myös kaupungin vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen toteutuminen maankäytön suunnittelun osalta. Yleiskaavatyössä on tarkoitus käyttää ennakoivaa vaikutusten arviointia tämän saavuttamiseksi. Käytännössä tämä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa kaikkien toimien tulee olla hiilineutraaleja sisältäen kompensaation. Edullisinta on luonnollisesti tällöin välttää esimerkiksi hiilinielujen tuhoaminen ja tarvittaessa kompensoida toimenpiteistä aiheutuneet negatiiviset vaikutukset.

Lue lisää ristikkäisvaikutusten arvioinnista Kestävä kaupunki -ohjelman sivuilta

Lue lisää haastekimppuratkaisuista Oivalluksia ja ratkaisuehdotuksia.pdf (Demos Helsinki 2023)