Kestävän kehityksen budjetoinnin hanke tuloksekas — ympäristöbudjetointi osaksi kaupungin talousarviota

Oulu osallistui yhdessä viiden muun kunnan kanssa Kestävä kaupunki -ohjelman kestävän kehityksen budjetoinnin hankkeeseen. Motivan vetämän hankkeen kehitystyössä tavoitteena oli tunnistaa kestävän kehityksen ja talouden linkityksiä sekä kytkeä kestävä kehitys paremmin kuntien talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin. Oulu laati hankkeessa ympäristöbudjetoinnin mallin ennakoivan suunnittelun ja päätöksenteon mahdollistamiseksi.
27.02.2024

Ympäristöteemassa oleva seurantavaje toimi Oulun kannustimena lähteä mukaan Kestävä kaupunki -hankkeeseen. Seurantavaje on tunnistettu talouden johtamisessa. Ympäristötaloudellisia tunnuslukuja on kerätty jo pitkään ympäristötilinpäätöstä varten, mutta ympäristöasiat eivät ole olleet aiemmin mukana talousarviosuunnittelussa. 

Oulun tavoitteena hankkeessa olikin tunnistaa ympäristöasioiden ja talouden linkityksiä sekä kytkeä niitä nykyistä tiiviimmin kaupungin talouden suunnittelun ja seurannan prosesseihin. Ympäristöön liittyvistä talousluvuista muotoiltiin talousarvion ohje jo olemassa olevan ympäristötilinpäätöksen ohjeistukseen perustuen.

Hankkeen tulokset vietiin heti käytäntöön ja ne näkyvät jo vuoden 2024 talousarviossa. Kaupungin toimialat esittivät ympäristöbudjetointiin varatut eurot jaoteltuna yhdeksän eri ympäristöteeman alle. Talousarvion 2024 perusteella eniten rahaa kohdistuu sekä tulo- että menopuolella vesiensuojeluun ja jätevesien käsittelyyn. Teemojen alle listattiin myös toimenpiteitä vastuualueittain. Talousarviossa asetettujen toimenpiteiden ja tavoitteiden seuranta tehdään tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä ensi vuoden alussa. 

Vaikka hanke tuli päätökseen, kehittämistyö ei lopu. Nyt toteutetun ensimmäisen talousarviokierroksen jälkeen kaupungin toimijoilta kerätään palautetta ja jatkokehitysideoita, joiden pohjalta työtä jatketaan. Tavoitteena on myös saada tulevaisuudessa paremmin näkyville sitä, mitä ympäristön hyvinvointiin sijoitetuilla euroilla saadaan ja mikä on niiden vaikuttavuus. Tämä vaatii seurannan ja mittariston jatkokehittämistä.