Öljy- ja kemikaalivahingot

Voit ennaltaehkäistä öljy- ja kemikaalivahinkoja kiinnittämällä huomioita öljyn ja kemikaalien käsittely- ja varastointitapoihin. Vahinkotilanteita voi syntyä esimerkiksi maanalaisista öljysäiliöistä. 

Öljy- ja kemikaalivahingoissa pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Öljy- ja kemikaalivahingon torjunnassa käytetty imeytysaine ja torjunnan yhteydessä poistettu maa-aines on vietävä vaarallisen jätteen keräykseen (Kiertokaari) tai vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseisellä tavalla pilaantuneita maa-aineksia. 

Ympäristövahinkojen ja -rikosten aiheuttamien välittömien torjuntatoimien ja jälkien puhdistamisen kustannuksista vastaa pääsääntöisesti vahingon aiheuttaja. Jos vahingon aiheuttajaa ei saada selville, kustannuksista vastaa kiinteistön tai maa-alueen omistaja.

Oulun seudun ympäristönsuojelumääräyksissä on lisätietoa polttoaineiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastoinnista.

Kiinteistöjen maanalaiset öljysäiliöt

Öljysäiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta on vastuussa öljysäiliön omistaja tai haltija. Asianmukaisesti hoidetut öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset ja mahdollinen käytöstä poistaminen, sekä niistä dokumentointi on tärkeitä tietoja esimerkiksi kiinteistön myynnin yhteydessä.

Ikääntyvät ja vialliset öljysäiliöt sekä öljyn huolimaton käsittely ovat merkittävä riskitekijä maaperälle ja pohjavedelle. Maaperän pilaantumisesta aiheutuu lähes aina huomattavia maansiirtotöitä ja puhdistuskustannuksia. Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen.

Maanalaisen öljysäiliön omistaja – toimi näin:

  1. Tarkastuta öljysäiliön kunto säännöllisesti. Säilytä tarkastuspöytäkirjat.
  2. Jos havaitset maaperän pilaantumista, ota välittömästi yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.
  3. Tyhjennä ja tarkastuta säiliö sen poistuessa käytöstä.
  4. Huolehdi, että öljysäiliön käytöstä poistamisesta tehdään tarkastuksen yhteydessä ilmoitus paloviranomaisille.
  5. Toimita maaperästä poistettu säiliö putkistoineen asianmukaiseen käsittelyyn.

Maanalaisen öljysäiliön käytöstä poisto

Käytöstä poistettava maanalainen säiliö on nostettava maasta putkistoineen. Säiliö on ennen nostoa tyhjennettävä, puhdistettava ja tarkastettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla. Jos noston yhteydessä havaitaan hajua tai vuotoa, ota välittömästi yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Jos maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä voi aiheutua merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, voit hakea poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksestä säiliön maahan jättämiseksi. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäiliön nostamisvelvoitteesta, jos poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lue lisää hakemuksesta ja sen tekemisestä: Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Ota yhteyttä