Haja-asutuksen jätevedet

Tämän sivun sisältö:

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely - koskeeko minua?

Myös haja-asutusalueella vaaditaan jätevesien käsittelyä. Sinun tulee käsitellä kiinteistösi jätevedet siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Jätevesien käsittelyvaatimus koskee niin vakituisia asuntoja kuin myös kesämökkejä. Tutustu alla jätevesien käsittelyvaatimuksiin eri tilanteissa. 

Jätevesien käsittelyvaatimukset ranta- ja pohjavesialueilla

Jos omistat ennen vuotta 2004 rakennetun kiinteistön, jolla jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai luokitellulla pohjavesialueella, tulee sinun huolehtia, että rakennuksen talousjätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustasoa ankaramman puhdistusvaatimuksen. Puhdistusvaatimus on tullut voimaan ranta- ja pohjavesialueilla (ns. siirtymäaika-alueilla) 31.10.2019. 

Kuivan maan kiinteistöjen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Jos kuivanmaan kiinteistösi sijaitsee viemäröimättömällä alueella, sinun tulee saattaa jätevesijärjestelmä vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaan kiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Uudisrakennusten jätevesien käsittelyn vaatimukset

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Voit järjestää jätevesien käsittelyn myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Kaikkia kiinteistöjä koskevat velvollisuudet

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Sinun on pyydettäessä esitettävä selvitys ympäristötoimelle. Katso lomakepohja jätevesien käsittelyjärjestelmän selvityksestä (pdf) sekä yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille (pdf).

Turkansaari kesäkuussa 2020. Kesämökki Oulujoen saaressa.

Käsittelyjärjestelmän uusiminen

Selvitä vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset ennen uuden jätevesijärjestelmän rakentamista tai vanhan järjestelmän uusimista.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi ota yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen hae lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Katso rakennusvalvonnan sivuilta lisätietoa jätevesijärjestelmistä

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista. Löydät alueella toimivat vesihuoltolaitokset vesi.fi-karttapalvelusta. Valitse teemaksi vesihuolto ja tämän jälkeen klikkaa kartalla haluamaasi kuntaa. 

Sinun ei tarvitse uusia jätevesijärjestelmää, jos

  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
  • kiinteistön kaikki haltijat asuvat vakituisesti kiinteistöllä ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943
  • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Sinun tulee kuitenkin saattaa jätevesijärjestelmä heti säännösten mukaiseksi, jos kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, jos ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Hakemus jätevesien käsittelyvaatimuksesta poikkeamisesta tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eli tässä tapauksessa Oulun seudun ympäristötoimelle. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Löydät lisätietoa hakemuksen tekemiseen täältä. 

Poikkeamislupa raukeaa heti, jos kiinteistön käyttö muuttuu tai jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista. Tällöin kiinteistö tulee ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista, tulee käsittelyjärjestelmä kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Ota yhteyttä