Erikoisopintojaksot

TO1 Kansainvälisyyskurssi (2 op) 

Kansainvälisyyskurssin tavoitteena on kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen konkreettisella tasolla tutustumalla suomeksi ja vierailla kielillä toisen maan kulttuuriin, tapoihin, historiaan, maailmanperintöön, koulutukseen, ympäristöön, tekniikkaan, taiteisiin, sekä ennen kaikkea ihmisiin, erityisesti nuoriin.  

Kurssiin sisältyy olennaisena osana noin viikon mittainen matka ulkomaille. Kohteet ja leirikoulun sisältö määritellään joka vuosi erikseen. Moduulin valinneet valmistautuvat opettajien johdolla leirikouluun tekemällä tutkielmia kohdemaasta sekä suomeksi että vierailla kielillä ja kompensoimalla matkojen päästöjä. Lisäksi opiskelijat miettivät yhdessä opettajien kanssa, miten leirikoulun matkustaminen, majoitus, ruokailu ja muu ohjelma järjestetään kestävästi ja vastuullisesti.  

Leirikoulusta aiheutuu kuluja, joita kaikkia koulu ei voi kattaa. Tämän kurssin valinneet osallistuvat yhteisesti päätettävin keinoin varojen keräämiseen. Koska on todennäköistä, että kaikkea rahoitusta ei saada kootuksi yhdessä, opiskelija joutuu maksamaan itse osan kuluista. 

 

TO4 Opiskelijakunnan hallitus 

Hallitus toiminnassa mukana olevat opiskelijat saavat suoritusmerkinnän (TO4 opintojakso), 2 opintopistettä sekä stipendin valmistuessaan ylioppilaaksi lukiostamme. Hallitustoiminta vaatii sitoutumista, mutta siitä saa paljon hyvää kokemusta jatko-opintoja sekä työelämää ajatellen. Tiimityö, tapahtumajärjestäminen, luottamustehtävät sekä taloushallinto tulevat tutuiksi kaikille mukaan lähteville opiskelijoille. 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:  

 • Edustaa opiskelijakuntaa, sopia opiskelijakunnan asioita.  
 • Kutsua koolle opiskelijakunnan yleiskokoukset ja valmistella niissä esitettävät asiat.  
 • Valvoa opiskelijakunnan yleiskokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista.  
 • Toteuttaa muut opiskelijakunnan asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät. 

 

TT11 Penkkarivideot (2 op)

Tavoitteet:

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii suunnittelemaan videon teeman, tyylilajin, kohderyhmän ja tavoitteet
 • saa kokemusta videoiden käsikirjoittamisesta ja kuvaamisesta
 • oppii editoimaan videoita 


Keskeiset sisällöt:

Penkkarivideoiden

 • teeman ja tyylilajin suunnittelu
 • käsikirjoittaminen
 • kuvaaminen hyödyntäen erilaisia kuvakulmia, valaistusta, ääntä ja rekvisiittaa
 • editointi käyttäen sopivia leikkauksia, siirtymiä, tehosteita ja musiikkia
 • työskentelyn dokumentointi

TO5 Liikuntatutor (2op) 

Tavoitteet 

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia suunnitella, organisoida ja ohjata liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. 


Keskeiset sisällöt 

Opintojaksolla lukiolainen osallistuu kouluyhteisön liikunnallisen toimintakultutuurin kehittämiseen.  Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan välitunti- ja taukoliikuntaa, liikunnallisia haasteita ja kampanjoita sekä koko koulun liikuntatapahtumia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.   

 

TO 16Aurora E.: Kansainvälinen tulevaisuuden työelämätaidot -leiri (3 op) 

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä vierailutapahtumasta, jotka järjestetään lukuvuoden 2024-2025aikana Torniossa, Luulajassa ja Oulussa. Tapahtumat ovat kestoltaan 2-3 päivän mittaisia ja kaikkiaan opintokokonaisuuteen käytetään seitsemän työskentely- ja matkustuspäivää. Lisäksi tapahtumia voi edeltää muutama ennakkotehtävä tai lyhyt tapaaminen opintokokonaisuuden yhdysopettajan kanssa. Opintokokonaisuus on opiskelijalle maksuton.

Tapahtumiin osallistuu toisen asteen opiskelijoita sekä Suomesta että Ruotsista. Opintokokonaisuuden työskentelykielenä käytetään englannin kieltä, joten osallistuminen edellyttää kielen perustaitoja.

Opintokokonaisuus vahvistaa taitoja, joita tarvitaan tulevaisuudentyöelämässä. Tapahtumat kehittävät ymmärrystä ja taitoja kansainvälisestä viestinnästä ja verkostoitumisesta, yrittäjyydestä, innovaatioista sekä kestävästä kehityksestä. Opintokokonaisuuden aikana mm. tutustutaan työelämän ja yrittäjyyden teemoihin, vieraillaan alueiden yrityksissä ja/tai oppilaitoksissa, osallistutaan nuorten yrittäjyysmessuille sekä harjoitellaan projektityötaitoja ja perehdytään kestävään yrittäjyyteen.

 

TO18 Geenitestaus - harjoittelulla hyvinvointia 

Moduulissa opiskelijoille tehdään geenitesti jossa kartoitetaan omasta perimästä liikuntaan, ravintoon ja jaksamiseen liittyviä perimän osa-alueita. Tuloksista valitaan ominaisuuksia, joita kehitetään oman perimän määräämissä rajoissa. Moduulissa suoritetaan fyysisiä ja psyykkisiä testejä, joilla seurataan haluttujen ominaisuuksiin kehittymistä ja niiden vaikutusta hyvinvointiin. Opiskelija seuraa ominaisuuksien kehittymistä ja niiden vaikutusta laaja-alaiseen hyvinvointiin päiväkirjan avulla ja laatii loppuraportin. 

Moduulissa keskustellaan avoimesti geenitestin tuloksista (ei sisällä sairauksia) ja harjoittelun sekä elintapojen vaikutuksesta hyvinvointiin.  

Moduuli toteutetaan biologian, terveystiedon ja liikunnan yhteistyönä. Geenitestauksen suorittaa Evogenom. Mukana on myös Jyväskylän liikuntatieteellinen tiedekunta. 

Moduuliin otetaan 20 opiskelijaa, joista 10:lle tehdään geenitesti. 

 

FY17 Robotiikka ja Arduino (2op) 

Tavoitteet 

Opintojakson keskeisenä tavoitteena on tarjota lukiolaisille kokemuksia teknologian rakentajana ja motivoida heitä teknologiaharrastuksen pariin. 


Keskeiset sisällöt 

Opintojaksolla tutustutaan mikrokontrollerin ohjelmointiin ja käyttöön Arduino-ympäristössä. Opiskelija pääsee suunnittelemaan, ohjelmoimaan ja rakentamaan oman laitteen. Opintojaksolla tehdään korkeakouluyhteistyötä. 

Opintojakso ei vaadi aikaisempaa tietoa ohjelmoinnista, ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suositellaan kaikille opiskelijoille.