Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Kokonaisuudessaan: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/13891113/lukio/tekstikappale/27135391

 

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen. 

Lukioaikana opiskelija kartuttaa ihmistä, kulttuureja, ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaa olennaista tietoa, osaamista ja toimijuutta. Lukio-opetus valmistaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksessa otetaan huomioon alle 18-vuotiaita opiskelijoita koskien lapsen edun ensisijaisuus opetusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä (lukiolaki 714/2018, 2 § 2 mom, muutettu lailla 165/2022). Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia elämänhallintaan ja työelämään. 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. 

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasvamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

Haukiputaan lukion opetussuunnitelmatyössä on pohdittu yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa, millainen on hyvä koulu ja mitkä asiat ovat koulun toiminnassa keskeisimpiä. Tärkeimmiksi näkökohdiksi nousivat opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen ihmisyyteen (totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen). Lukion tehtävänä on tukea opiskelijoita oman identiteetin lujittamisessa ja oman ainutlaatuisuuden arvostamisessa. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan. Tärkeää on myös opiskelijoiden ohjaaminen elämän, ihmisoikeuksien ja ihmisten moninaisuuden kunnioittamiseen.  Opiskelijoita kannustetaan kestävään elämäntapaan sekä alueelliseen ja maailmanlaajuiseen ympäristövastuuseen. Tavoitteena on, että jokainen oppii kantamaan vastuuta itsestään sekä huomioimaan muita. Tärkeänä pidetään koko koulun yhteisöllistä toimintaa.   

Unesco ASPnet -kouluna Haukiputaan lukion arvoperustan tukipylväitä ovat ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen.  Pyritään totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen kunnioittamalla elämää ja ihmisarvon loukkaamattomuutta. Painotetaan kestävää elämäntapaa, ekososiaalista sivistystä, kansainvälistä yhteistyötä ja maailmankansalaisuutta. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään yhteisössämme rikkautena ja luovuuden lähteenä.  

  

Haukiputaan lukion eli HaLu:n arvoperusta kiteytyy seuraavasti:    

Hyvinvointi

Aktiivisuus  

Liikkuva lukio  

UNESCO