Ylioppilastutkinto

linkki: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi

 

Pakolliset ja ylimääräiset kokeet

Ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden  koe.  Lisäksi  tutkintoon on sisällytettävä  vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu. Jos kokelas ilmoittautuu saman tutkintokerran aikana useaan kokeeseen siten, että suoritettavia kokeita tulee yhteensä enemmän kuin viisi, kokelas valitsee, mitkä sen tutkintokerran kokeista hän suorittaa maksuttomasti.

Jos kokelas saa maksuttomasti suoritetusta kokeesta hylätyn arvosanan, hän saa uusia kokeen ilman maksua (L502/2019, 20 §). Hylätyn kokeen uusiminen ilman maksua ei kuitenkaan ole mahdollista seuraavissa tapauksissa:

    • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas on jättänyt saapumatta koetilaisuuteen.

    • Kokelaan koe on hylätty, koska kokelas ei ole jättänyt koesuoritusta arvosteltavaksi.

    • Kokelaan koe on hylätty vilpin tai koetilaisuuden järjestyksen häiritsemisen vuoksi.

Hyväksytyn kokeen uusimisesta peritään aina maksu. Ylioppilastutkinnon valmistumisen jälkeen suoritetuista kokeista peritään aina maksu.

 

Osallistumisoikeus
 

Opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen, kun hän on suorittanut kyseisestä oppiaineesta pakolliset opinnot. Lyhyen kielen kokeeseen osallistuminen edellyttää, että on opiskellut kieltä vähintään kuusi opintopistettä (kolme kurssia). Ylioppilaskokeen tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen pohjalta. Tämä on opiskelijan syytä ottaa huomioon suunnitellessaan ylioppilastutkinto-ohjelmaansa.

 

Keskitetty tai hajautettu tutkinto
 

Tutkintoon vaadittavat kokeet suoritetaan enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin valmistumisen edellyttämässä kokeessa kolmannella tutkintokerralla, tutkinnon suorittaminen voi ulottua kuuteen tutkintokertaan. Tutkintoon voi kuitenkin lisätä uusia kokeita vain ensimmäisen kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen aineessa, jossa on kahden tason mukaisia kokeita, ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että vaadittuihin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe.
Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta. Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ja tutkintoa voi täydentää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.
Vähintään yksi A-tason koe
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Vähintään yhdessä näistä kokelaan tulee suorittaa vaativampi koe. Aineen lukiossa opiskellun oppimäärän laajuus ei vaikuta kokeen tason valintaan. Jos valitset ohjelmaasi kaksi A-tason vierasta kieltä, ne on hajautettava, koska yhdellä tutkintokerralla on vain yksi pitkän vieraan kielen koepäivä.

 

Reaalikoe
 

Ylioppilastutkinnon reaalikokeessa on kustakin reaaliaineesta oma ainekohtainen koe. Kullakin tutkintokerralla järjestetään viikon välein kaksi eri reaaliaineiden koepäivää, joten opiskelija voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla kaksi reaalikoetta. Toisena koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan ja biologian kokeet ja toisena uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

 

Äidinkielen koe
 

Ylioppilastutkinnon äidinkielen koe on kaksiosainen koostuen lukutaidon kokeesta ja kirjoitustaidon kokeesta. Molempiin on osallistuttava samalla tutkintokerralla. Arvosana määräytyy yhteispistemäärän perusteella.

 

Arvosteluasteikko ja kompensaatio
 

Ylioppilaskoe arvostellaan asteikolla improbatur (vastaava pistemäärä 0), approbatur (2), lubenter approbatur (3), cum laude approbatur (4), magna cum laude approbatur (5), eximia cum laude approbatur (6) ja laudatur (7). Mikäli jokin tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta hylätään, kokelas voi tästä huolimatta saada hyväksytyn ylioppilastutkintotodistuksen muista aineissa saatujen kompensaatiopisteiden avulla. 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan.

 

Oikaisuvaatimus
 

Lautakunta toimittaa tutkintotulokset heti niiden valmistuttua kaikille lukioille yhtä aikaa. Tulokset saadaan ilmoittaa kokelaille heti, kun ne ovat saapuneet lukioon. Samaan aikaan tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi myös lautakunnan ilmoittamassa, erillisessä verkkopalvelussa. Jos epäilee, että arvostelussa on tapahtunut virhe, voi vaatia lautakunnalta asiaan oikaisua. Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväkseen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Oikaisuvaatimus tehdään lautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus on maksullinen. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

 

Ilmoittautuminen
 

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin tapahtuu Wilman kautta, ja ilmoittautuminen vahvistetaan allekirjoituksella. Ilmoittautuminen on aina sitova ja siinä ilmoitetaan minkä tasoisina mikin koe suoritetaan ja mitkä kokeista suoritetaan maksuttomasti. Koska ilmoittautumista ei voi jälkikäteen muuttaa, opiskelijan kannattaa keskustella aineenopettajansa kanssa valinnoistaan erityisesti siinä tapauksessa, että hän on epävarma osaamisensa tasosta. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan rehtorin ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Täsmälliset päivät ilmoitetaan ja ilmoittautumismateriaali jaetaan syksyllä ja keväällä järjestettävissä infotilaisuuksissa.
Kokelas voi aina lisätä tutkintoonsa uusia aineita, jos hänellä on tutkintokertoja käyttämättä.

 

Ylioppilastutkinnosta tiedottaminen
 

Lukiolaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia yo-tutkinnosta kaikilla vuosiasteilla. Myös 2. ja 3. vuosiasteen vanhempainilloissa yo-asiat ovat keskeisesti esillä. Ylioppilastutkintonäkökulmasta tiedotetaan ja muistutetaan myös aineja kurssivalintainfoissa, kunkin aineen opiskelun yhteydessä sekä opinto-oppaassa ja lukion
kotisivuilla. Tarvittaessa saa myös henkilökohtaista ohjausta ylioppilastutkintoon liittyvissä asioissa aineenopettajilta, opinto-ohjaajalta ja rehtorilta.

Ylioppilastutkinnosta saa lisätietoja ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta www.ylioppilastutkinto.fi. Huom! Vaikka kaikki pakolliset yo-kokeet olisivat menneet läpi, ei opiskelija saa yo-tutkintotodistusta, jos pakollisia opintoja puuttuu tai minimiopintomäärä (150 opintopistettä) ei ole täynnä.
Anottaessa kuulovamman, lukihäiriön, sairauden, vamman, vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden huomioon ottamista ylioppilastutkinnossa tarvittavat hakemukset ja lausunnot laaditaan sähköisessä palvelussa ja rehtori lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Muistathan!
    • jokaisella oltava vähintään yksi A-tason koe
        ◦ reaalikokeessa ja äidinkielen kokeessa ei ole eri tasoja
    • äidinkieli + neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä:
        ◦ vieras kieli (englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja)
        ◦ toinen kotimainen kieli (ruotsi)
        ◦ reaalikoe
        ◦ matematiikka (lyhyt/pitkä)
    • ylimääräisiä aineita valinnan mukaan