Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa  

Poikkeamislupa tarvitaan, kun aiotaan ryhtyä rakentamaan, mutta suunnitelma poikkeaa asemakaavasta. Poikkeamislupaa tarvitaan myös, jos on tarkoitus poiketa rajoittavasta määräyksestä tai kiellosta. Poikkeamislupaa tarvitaan ranta-alueelle rakentamisessa, jos alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa, jonka perusteella voi myöntää rakennusluvan. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen voi edellyttää poikkeamislupaa.    

Suunnittelutarveratkaisu  

Suunnittelutarveratkaisua voidaan tarvita silloin, kun alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa, jonka perusteella voi myöntää rakennusluvan. Rakennusjärjestyksen määräykset ohjaavat rakentamista, jos muita ohjauskeinoja ei ole.   

Alueelliset suunnittelutarveratkaisut (MRL 137 a §) on tehty Kiimingin Huttukylään, Oulunsalon Karhuojan alueelle sekä Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueille. Näillä alueilla kaupunki on tehnyt suunnittelutarveratkaisut laajemmille kyläalueille.

Hakemuksen käsittely  

Valmiin hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Hankkeen laajuuden ja valmistelijoiden työtilanteen mukaan käsittelyaika voi olla lyhyempi tai pidempi. Lomakkeen huolellinen täyttäminen ja asianmukaiset liitteet jouduttavat käsittelyä. Päätös on molempien lupien kohdalla voimassa kaksi vuotta, eikä jatkoa voi hakea. Rakennuslupa täytyy hakea molemmissa tapauksissa erikseen ennen rakentamisen aloittamista.    

Luvan myöntämiseen tarvitaan aina erityinen maankäytöllinen syy. Myöntäminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on lueteltu esteitä luvan myöntämiselle; alueen kaavoitus ei saa vaikeutua ja ympäristö- ja kulttuuriarvot täytyy huomioida. Asemakaava-alueilla on toisinaan syytä harkita asemakaavanmuutosta poikkeamisluvan sijaan.

Kuka päättää? 

Oulun kaupungin poikkeamispäätökset tekee kaavoitusjohtaja.
Suunnittelutarveratkaisusta päättää yhdyskuntalautakunta.