Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaavan toteutuminen kestää yleensä vuosikymmeniä.

Kaavaprosessi

Aloitusvaihe

Päätös vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), perusselvitysten käynnistäminen, tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus, mahdollisuus jättää mielipide OAS:n riittävyydestä.

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos ja/tai viitesuunnitelmat, vaikutusten arviointi, tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus, mahdollisuus jättää mielipide, lausunnot.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus, vastineet palautteeseen, tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuus, mahdollisuus jättää muistutus, lausunnot.

Hyväksymisvaihe

Vastineet palautteeseen, kaavakartta ja selostus hyväksymiskäsittelyyn. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavat. Mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Voimaantulo

Kaavan tultua lainvoimaiseksi kuulutetaan kaavan voimaantulosta.