Kaavoitus

Piirretty kaavakuva keskustasta

Kaavoitus mahdollistaa kaupungin kasvua, luo elinvoimaa ja hyvinvointia. Yleiskaavoitus ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta ja sovittaa erilaisia maankäyttömuotoja yhteen. Asemakaavoitus osoittaa yksityiskohtaisemmin erilaiset maankäytön varaukset sekä rakentamisen määrän ja mitoituksen. Kaavoja laadittaessa suunnitellaan mm. asuinalueiden, työpaikkojen, palveluiden, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen.

Kaavoitus on vuorovaikutteinen prosessi, jossa ovat mukana osalliset, kaavoittajat, viranomaiset ja päättäjät. Kaavoitus on usein erilaisten tarpeiden, intressien ja jopa ristiriitojen yhteensovittamista. Tavoitteena on hyvän elinympäristön luominen kaikille.

Kaavoituskatsauksessa kerrotaan merkittävimmät käynnissä olevat ja lähiaikoina käynnistyvät kaavahankkeet Oulussa. Kaavoituskatsaus päivitetään vuosittain. Kaavoitus Oulussa -oppaasta löytyy tiivistetysti kaavatasojen ja kaavaprosessin kuvaukset.

Kaavatasot

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin ja yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Maakuntakaava on ohjeena kuntien maankäytön suunnittelua tehtäessä. Kaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Yleiskaavassa osoitetaan pitkän aikavälin maankäyttöratkaisut:

  • Asuin- ja virkistysalueiden
  • työpaikkojen
  • palvelujen 
  • liikenneväylien sijainnit.

Asemakaavassa osoitetaan tontin tai laajemman alueen

  • alueiden käyttötarkoitukset
  • rakentamisen määrä, muoto ja sijoittuminen
  • muiden toimintojen sijainti ja mitoitus
  • nimistö ja kaupunkikuvalliset seikat.