BI1 Elämä ja evoluutio (2 op)

Moduulissa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma moduulissa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Moduulissa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä 
• osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen 
• osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle 
• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen 
• ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan. 
 
Keskeiset sisällöt 

Biologia tieteenä 
• elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot 
• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 
• biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen 
Evoluutio 
• solujen synty ja kehittyminen 
• suvullinen ja suvuton lisääntyminen 
• muuntelu ja sen perinnölliset perusteet 
• luonnonvalinta 
• lajiutuminen 
• kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat 
• ihmisen evoluutio 
• evoluution tutkiminen 
Eliökunta 
• luokittelun periaatteet 
• eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit