Kulttuuriympäristö

Esimerkkejä eri kaavatasoista

Yleiskaavataso

Yleiskaavan tavoitteena on edistää kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittävien ympäristöjen säilymistä ja turvata niiden arvoja valta- ja maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkailla alueilla.
Suunnittelussa kiinnitetaään huomiota alueiden ominaisluonteen ja erityispiirteiden turvaamiseen sekä rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen.

 

Asemakaavataso

Asemakaavoitus voi luoda hyvät edellytykset kulttuuriympäristön hoidolle silloin, kun olemassa oleva ympäristö ja rakennuskanta on otettu kaavan lähtökohdaksi. Asemakaava on yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jossa voidaan esittää mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla. Asemakaavoituksen sisältövaatimukset tulevat maankäyttö- ja rakennuslaista. Yhdeksi sisältövaatimukseksi on kirjattu rakennetun ympäristön vaaliminen ja ettei kulttuuriympäristöön liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Rakennuskantaan liittyvät erityiset arvot selvitetään usein inventointien ja rakennushistoriaselvitysten pohjalta.