Lähiöohjelma 2020-2022

Oulun kaupunki on mukana ympäristöministeriön koordinoimassa Lähiöohjelmassa 2020-2022 Kestävä Kaijonharju -hankekokonaisuudella.  Lähiöohjelman tavoitteena on asuinalueiden  myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Lähiöohjelmassa ovta mukana myös sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö sekä oikeusministeriö. 

Lähiöohjelmassa haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan:

- ehkäistä asuinalueiden eriytymistä (segregaatiota)
- lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta
- edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta
- turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso.

Lue lisää Lähiöohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta.

Ympäristöministeriön logo

Kestävä Kaijonharju

Kaijonharjussa toteutettava Lähiöohjelman poikkihallinnollinen hankekokonaisuus on nimetty Kestäväksi Kaijonharjuksi. Kokonaisuuden perustana on vuonna 2019 hyväksytty Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosien kaavarunko, jota toteutetaan täydennys- ja lisärakentamalla, parantamalla ympäristöä ja palvelukeskusta sekä kehittämällä liikenneverkkoa. Kaijonharjussa vahvistetaan kaupungin, asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä suunnitellaan ympäristöä, tiloja ja toimintoja yhdessä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on elävöittää kaupunginosaa ja ehkäistä sen toiminnallista köyhtymistä ja segregaatiota, edistää yhteisöllisyyttä sekä houkutella uusia asukkaita. Asukkaiden osallistumista ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja tuetaan ja kehitetään osana sosiaalisesti kestävän kaupungin tavoitetta.

Hankkeessa hyödynnetään alueen sijaintia kahden järven välisellä kannaksella. Rantojen virkistysreitit ovat olleet pitkään alueen asukkaiden toivelistan kärjessä. Keskuksen uudistamisen suunnittelua jatketaan. Tavoitteena on yhdistää kampus ja keskuksen kaupalliset palvelut paremmin toisiinsa. Täydennysrakentamisella pyritään asukasjakauman ja asuntokannan monipuolistamiseen. Asumisen kärkihankkeena on keskukseen sijoittuva sekoittuneen asumisen lähimmäiskortteli.

Lähiöohjelman näkyvimpiä toimenpiteitä ovat alueen fyysiseen ympäristöön kohdistuvat investoinnit ja parannukset, joita Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee 35 %:n suuruisella lähiöavustuksella. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös joukko pienempiä toimenpiteitä, joilla pyritään elävöittämään aluetta mm. tapahtumilla ja kulttuurilla. Tärkeä osa hanketta on asukkaiden osallistaminen mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

 

Alueen hankkeita

Huvilarannantien Vihreä kortteli

Huvilarannantiellä Pyykösjärven läheisyydessä on vireillä asemakaavanmuutos, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja rakentamisesta ja asumisesta aiheutuviin ilmastopäästöihin. Alakyläntien ja Huvilarannantien väliin jäävälle osuudelle suunnitellaan uusia asuinkerros- ja asuinpientaloja, muuten aluetta kehitetään viher- ja lähivirkistysalueena.

Tapionranta

Kuivasjärven etelärantaa täydennysrakennetaan Tapionrannan korttelilla. Alueelle kaavoitetaan kerrostalojen korttelialuetta, johon voidaan sijoittaa myös asuinpientaloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja. Kuivasjärven rantaan tulee julkinen virkistysreitti. 

Linnanmaan urheilualue

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Linnanmaan urheilualueen kehittäminen ja monipuolistaminen mahdollistamalla uuden jäähallin sekä liikunta- ja majoitusrakennusten rakentaminen.

Alakyläntie

Alakyläntien liikenneympäristöä parannetaan asemakaavan muutoksella. Tavoitteena on muuttaa Kaijonlahdentien ja Alakyläntien liittymä nelihaaraliittymäksi ja Kauppaporvarintien ja Alakyläntien liittymä suuntaisliittymäksi sekä laajentaa kevyen liikenteen väylää pyöräilybaanan rakentamista varten.

Kaijonlahden valuma-alueen kunnostus

Kuivasjärven ja Kaijonlahden tilaa kohennetaan kaupunkivesien kunnostushankkeessa. Suunnitelmat pitävät sisällään hulevesien laadulliseen hallintaan liittyviä rakenteita, kuten kosteikkoja sekä laskeutusaltaita ja riukutukkipadon. Lisäksi on suunniteltu uusia valaistuja kunto- ja latureittejä Pyykösjärven, Kaijonrannan, Liikasenperän sekä Ruskoniityn alueille, esteetön luontopolku ja pysäköintialue.

Lähimmäiskortteli

Oulun kaupunki järjestää tontinluovutuskilpailun Kaijonharjun keskukseen Kalevalantielle sijoittuvasta Lähimmäiskorttelista. Kilpailun tavoitteena on etsiä ideoita erilaisia asumismuotoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluja sisältävälle hybridikorttelille.

Kaijonharjun keskus

Kaijonharjun keskusta uudistetaan lähivuosina. Alueella on käynnistynyt asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa liike- ja asuinrakennusten, sekä julkisten katu- ja aukiotilojen rakentaminen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan muun muassa alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, aukioihin ja puistoalueisiin. 

 

Yhteys­tiedot

Asumisen asiantuntija

Tuomas Räihä

p. 044 703 2618

Vastaava tuottaja, kaupunginosakulttuuri

Ville-Mikko Sikiö

p. 050 388 6982

 

Sähköpostit muotoa

etunimi.sukunimi@ouka.fi

 

Suunnittelija

Joonatan Hamari

kestavakaijonharju(ät)gmail.com

 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/kestavakaijonharju