Iso Pihlajasuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Yli-Iin Iso Pihlajasuon alueelle on tullut vireille tuulivoimaosayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 25.5.2021 § 304. Pahkakosken Energia Oy suunnittelee Iso Pihlajasuon alueelle enintään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu noin 14 kilometriä Yli-Iin keskustasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla Pahkakosken tuulivoimapuiston sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9 §).

Ajankohtaista

Aloitusvaihe

Iso Pihlajasuon osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat nähtävillä 17.5.2022.-1.8.2022. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-lain mukaisena lausuntonsa YVA-suunnitelmaa koskien 17.8.2022. Voit lukea lausunnon tästä.

Nähtävillä olleet asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, osalliset päivitetty 14.6.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2022
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma 27.4.2022
Arkeologinen inventointi
Tiedotus ja keskustelutilaisuuden muistio 31.5.2022

Asiakirjat olivat nähtävillä myös:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internetsivulla www.ymparisto.fi/isopihlajasuotuulivoimayva, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Veteraanikatu 1.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Oulun kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle.

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen
040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija Jarmo Pohjola
040 628 9096

etunimi.sukunimi@ouka.fi