Kaupunginojan varren maisemasuunnittelu

Kaupunginojan varteen laaditaan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa.

Kaupunginojan varren ympäristöä halutaan kehittää Oulun viheralueverkoston keskeisenä kokonaisuutena huomioiden alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvot. Keskustan alueella Kaupunginojan varsi on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY, Kaupunginojan varren puistovyöhyke). Keskustan ulkopuolella Kaupunginojan viheralueet jäävät kuitenkin muiden viher- ja virkistysalueiden varjoon, vaikka on kyseessä laaja ja monille asukkaille helposti saavutettavissa oleva viheralue.

Siksi on käynnistetty Kaupunginojan varren virkistyskäyttöä tukeva suunnittelutyö. Laadittavassa maisemasuunnitelmassa keskitytään Kaupunginojan varteen keskustan ulkopuolella. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus –suunnitelmassa, Vilmossa, Kaupunginojan varren viherkiilan on todettu olevan keskeinen osa Oulun keskeisen kaupunkialueen viheralueverkostoa. Maisemasuunnittelun avulla pyritään korostamaan alueen maisemallisia arvoja, vaalia sen luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä Kaupunginojan varren houkuttelevuutta virkistysalueena.

Kaupunginojan varteen on laadittu luonto- ja maisemaselvitys 2019 (ei saavutettava), jossa selvitettiin alueen kasvillisuutta, eläimistöä sekä maisemallisia arvoja. Luonto- ja maisemaselvitys toimii lähtötietona alueen maisemasuunnitelman laatimisessa.

Kaupunginojan käyttöä, luonnetta ja kehittämisideoita kartoittava sähköinen kysely oli avoinna  24.4.-12.5.2019. Kyselyssä pyydettiin kertomaan muistosi ja mielipiteesi Kaupunginojan varren viheralueista ja kertomaan, mikä houkuttelisi sinut Kaupunginojan varteen virkistäytymään. Kyselyn tulokset otetaan huomioon maisemasuunnittelussa.

Aluerajaus

Kaupunginoja video