Kaupunginojan varren maisemasuunnittelu

Kaupunginojan varteen laaditaan virkistyskäyttöä tukevaa maisemasuunnitelmaa.

Kaupunginojan varren ympäristöä halutaan kehittää Oulun viheralueverkoston keskeisenä kokonaisuutena huomioiden alueen luonto-, maisema- ja virkistysarvot. Keskustan alueella Kaupunginojan varsi on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY, Kaupunginojan varren puistovyöhyke). Keskustan ulkopuolella Kaupunginojan viheralueet jäävät kuitenkin muiden viher- ja virkistysalueiden varjoon, vaikka on kyseessä laaja ja monille asukkaille helposti saavutettavissa oleva viheralue.

Siksi on käynnistetty Kaupunginojan varren virkistyskäyttöä tukeva suunnittelutyö. Laadittavassa maisemasuunnitelmassa keskitytään Kaupunginojan varteen keskustan ulkopuolella. Oulun viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus –suunnitelmassa, Vilmossa, Kaupunginojan varren viherkiilan on todettu olevan keskeinen osa Oulun keskeisen kaupunkialueen viheralueverkostoa. Maisemasuunnittelun avulla pyritään korostamaan alueen maisemallisia arvoja, vaalia sen luonnon monimuotoisuutta sekä lisätä Kaupunginojan varren houkuttelevuutta virkistysalueena.

Kaupunginojan varteen laaditaan ensin luonto- ja maisemaselvitys, jossa selvitetään alueen kasvillisuutta, eläimistöä sekä maisemallisia arvoja. Luonto- ja maisemaselvitys toimii lähtötietona alueen maisemasuunnitelman laatimisessa.

Kaupunginojan varren käyttöä, luonnetta ja kehittämisideoita kartoittava sähköinen kysely on avoinna  24.4.-12.5.2019. Kyselyssä pyydetään kertomaan muistosi ja mielipiteesi Kaupunginojan varren viheralueista ja kerro, mikä houkuttelisi sinut Kaupunginojan varteen virkistäytymään. Kyselyn tulokset otetaan huomioon maisemasuunnittelussa.

Aluerajaus

Kaupunginoja video

Kaupunginojan varren käyttöä, luonnetta ja kehittämisideoita kartoittava sähköinen kysely on avoinna 24.4.-12.5.2019.
Kyselyn tavoitteena on selvittää Kaupunginojan virkistyskäytölliset ominaisuudet, nykyiset arvot, vahvuudet ja potentiaalit. Lisäksi kyselyssä kerätään käyttöön liittyvää historiatietoa kaupunkilaisilta sekä toiveita tulevaisuuteen liittyen. Asukkailta ja alueen käyttäjiltä saatu tieto on ensiarvoisen tärkeää, jotta Kaupunginojasta voidaan kehittää entistä viihtyisämpi ja toimivampi alue.