Keskustan kehittäminen

 

Oulunsalon maankäyttöä koskevia strategisia tavoitteita on määritelty mm. yhdistymissopimuksessa, Oulun kaupunkistrategiassa 2020 ja Uuden Oulun yleiskaavassa. Tavoitteiden mukaan Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisessä korostuvat mm. elinvoiman säilyminen, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja täydennysrakentaminen, keskusta-alueen kehittäminen ja monipuolistaminen sekä Lentoaseman saavutettavuuden parantaminen.

Oulunsalo on yksi Oulun merkittävä ja edelleen kehitettävä paikalliskeskus. Oulunsalon keskusta muodostaa koko Oulunsalon alueen vetovoiman ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeän ympäristön. Keskusta-alueella sijaitsevat myös oulunsalolaisten arkipäivän kannalta keskeiset julkiset ja yksityiset palvelut. Suurten paikalliskeskusten maankäyttöä on tarkoitus tehostaa ja monipuolistaa paikallisia ominaispiirteitä ja vahvuuksia korostaen. Yhdyskuntarakennetta pyritään eheyttämään ja kehittämään erityisesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennevyöhykkeillä.

Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisestä on tehty esiselvitys, jonka tarkoituksena on ohjata Oulunsalon alueen maankäytön kehittämistyötä ja jatkosuunnittelutoimenpiteitä. Esiselvitykseen on koottu tietoja Oulunsalon maankäytön nyky- ja suunnittelutilanteesta, kirjattu keskustan kehittämisedellytyksiä ja –tavoitteita sekä määritetty yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteet ja tärkeimmät kehittämistoimenpiteet.

Oulunsalon keskustan yhdyskuntarakenteen kehittäminen edellyttää maankäytön, palveluiden ja liikennejärjestelmän yhteensovittamista. Kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita ovat elinvoimaisuuden säilyttäminen ja lisääminen, palveluiden toimintaedellytysten turvaaminen, palveluiden sijoittuminen keskustan kehittymistä tukevasti, kerrostalovaltaisen asuntotuotannon lisääminen, vajaakäyttöisten alueiden rakentaminen, liikenne- ja jalankulkuympäristöjen toimivuuden parantaminen, paikallisten ominaispiirteiden ja tarpeiden tunnistaminen sekä kaupunkikuvan parantaminen. Keskusta-aluetta tulee kehittää toiminnallisena kokonaisuutena, jossa on kaupallisten ja julkisten palveluiden lisäksi myös muita keskustahakuisia palveluja, asuntoja ja työpaikkoja.

Oulunsalon taajamarakenteen kehittämisen esiselvityksen pohjalta on käynnistetty Oulunsalon keskustan yleissuunnitelman laatiminen syksyllä 2016.

Yhdyskuntalautakunta on 5.6.2018 hyväksynyt yleissuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Lisätietoja hankkeesta on luettavissa Suunnitelmat ja hankkeet -sivulla. 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Satu Piispanen
040 643 3976

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi