Hyväksytyt yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaava 2020

 

Kirkonkylän yleiskaava-alue rajautuu etelässä Pohjois-Kelloon, pohjoisessa, Martinniemeen, idässä vt 4:ään ja lännessä mereen. Alueeseen kuuluu lisäksi Asemakylä, Murtoperä ja merenrantaa Isoniemestä Mustaniemenlahden ja Halkokarin kautta kirkonkylälle. Koko alue on MRL 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2020. Kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 14.6.2004 § 50 ja se on saanut lainvoiman 28.6.2005.

Yleiskaavan ensisijainen tavoite on ohjata kirkonkylän kasvua hallitusti sekä tiivistää ja eheyttää rakennetta, mutta myös säilyttää ympäristön arvokasta historiaa ja perinnettä tuleville sukupolville. Kirkonkylän keskeisin alue on osoitettu kaavassa keskustatoimintojen alueena. Taajamarakenteen pääkasvusuunnat ovat Keiska–Muurakorpi, Santaholma II, Holma–Haapajärvi ja Haapakangas III sekä Kunnansipilä. Asuinalueita voidaan täydentää keskustan, Keiska–Tolppatörmän ja Suokkosenkankaan alueilla. Muilla alueilla voidaan vähäisessä määrin täydentää olemassa olevaa asutusta. Teollisuusalueita kaavassa on osoitettu Annalankankaalle, Ukonkaivokseen ja Asemakylälle, viimeksi mainittujen laajennusalueet on osoitettu työpaikka-alueiksi.
 

Yleiskaava-aineisto (pdf)
Kaavakartta (6,3 Mt)
Merkinnät (250 kt)
Selostus (13 Mt)

Yhteystiedot

Yleiskaavoitus

Kaavoitusarkkitehti 
Virva Suokko 050 361 2162

Kaavoitusassistentti
Satu Huovinen 050 410 2254

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki