Kulttuuriympäristö

Suojelu ja kaavoitus


Kulttuuriperinnön suojelua voidaan toteuttaa eri lakien puitteissa, joista tärkeimpiä ovat:

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa kaavoitusta, mikä on keskeinen kulttuurympäristön hoidon ja rakennussuojelun keino. Tiedot asema- ja yleiskaavoissa suojelluista kohteista sekä vahvistetuista ja vireillä olevista kaavahankkeista saa Karttatieltä.

Kaavoitus luo perusedellytykset ympäristön rakentumiselle ja hoidolle, sillä sen yhteydessä määritetään alueiden käyttötarkoitus, rakentamisen määrä ja sijainti sekä asetetaan ympäristön laatua ja ominaisuuksia koskevat, rakentamisen myötä konkretisoituvat tavoitteet.

Asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kaavoituksen yhteydessä kuntalaiset ja eri yhteisöt voivat osallistua kaavan tavoitteidenasetteluun ja vaikuttaa siihen, miten kulttuuriympäristö otetaan suunnittelussa huomioon.

Ajankohtaista

Kulttuuriympäristön teemayleiskaava on käynnistynyt 2019.

LINKKEJÄ
Oulun kaupunki

Oulun arkkitehtuuriohjelma, 2017

Kulttuuriympäristöohjelma

Rakennushistoriaselvitykset

Inventoinnit

Arvokkaita alueita Oulussa 2015

Oulun historialliset kartat

LINKKEJÄ
Suomi ja maailma

Kulttuuriympäristön
palveluikkuna

Kulttuuriympäristömme.fi

Museovirasto

Ympäristöhallinto:
Kulttuuriympäristö
Elinympäristö ja kaavoitus
Rakentaminen

Arkkitehtuurimuseo

Alvar Aalto -säätiö
Alvar Aalto -kaupunkien verkosto

Icomos

Docomomo