Mustasuon tuulivoima-alueen osayleiskaava

Ylikiimingin Mustasuon alueelle on käynnistymässä tuulivoimaosayleiskaavan laadinta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 20.9.2022. Tuulialfa Oy suunnittelee Mustasuon alueelle enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu Utajärven kunnanrajalle noin 12 kilometriä Ylikiimingin taajamasta koilliseen. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus olisi enintään 280 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Sähkönsiirto on toteutettavissa alustavasti hyödyntäen läheisten Aittovaaran ja Tynnyrikorven tuulivoimalahankkeille suunniteltua siirtojärjestelmää. Fingrid on osoittanut valtakunnan verkkoon ensisijaiseksi liittymispisteeksi Hervan. Sähkönsiirto toteutettaisiin Petäjäskoski–Nuojuankangas 400/110 kV johtokäytävän linjauksella.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Sijaintikartta

Yhteystiedot:

Matti Konttinen
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 168 5354