Selvitykset ja muut suunnitelmat

Yleiskaavojen seuranta
Raportissa tarkastellaan Oulun kaupunkimaisia alueita sekä niillä voimassa olevia neljää keskeistä yleiskaavaa. Vuosina 2018-2020 toteutetussa seurannassa on muodostettu kokonaiskuva Oulun yhdyskuntarakenteen viimeaikaisesta kehityksestä sekä tarkasteltu yleiskaavojen toteutumista.

Oulun kaupungin muuttotutkimus 
Tutkimuksessa on selvitetty muuttojen suuntaa ja volyymeja (sisältää sisäisen ja ulkoisen muuton), muuttajien profiilia sekä muuttojen syitä. Tutkimus on seurantatutkimus vuosina 2008 ja 1998 tehdyille tutkimuksille. Tutkimus on toteutettu Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistutkimuksena.

Oulun työpaikka-alueiden arviointi yleiskaavojen seurantaa varten
Oulun ja Oulun seudun työpaikka-alueiden nykytilanne ja kehitysnäkymät.

Kaupunginojan varren maisemasuunnittelu
Kaupunginojan varren virkistyskäyttöä tukeva suunnittelutyö on käynnistynyt. Laadittavassa maisemasuunnitelmassa keskitytään Kaupunginojan varteen keskustan ulkopuolella.

Oulun ruutukaavakeskustan modernin rakennuskannan inventointi 
Yhteenvetoraporttiin on koottu tiedot alueen kaavoitushistoriasta ja modernin rakennuskannan piirteistä. Analyysikartoilla on esitetty rakennusten valmistumisajat, rakennustyylit, käyttötarkoitus, suunnittelijat ja säilyneisyys.

Inventoinnissa on kuvattu paikallisesti arvokkaiksi arvioidut pienalueet (22 kpl) ja rakennukset (94 kpl).  

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030
Liikennejärjestelmää kehitetään ja parannetaan eri kulkutapojen muodostamana kokonaisuutena ja yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn suhteellinen osuus kaikista liikkumismuodoista käännetään kasvuun.

Happamat sulfaattimaat
GTK:n laatima esiselvitys sisältää yleistietoa happamista sulfaattimaista sekä arvion niiden esiintymisestä Oulussa.

Arvokkaita alueita Oulussa 2015
Raportissa on esitetty keskeiseltä kaupunkialueelta 24 paikallisesti merkittävää aluekokonaisuutta otettaviksi huomioon kaavoituksessa, yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa.

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi
Selvityksessä on arvioitu Uuden Oulun yleiskaavan kaavaluonnoksen kaupalliset vaikutukset. Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arviona olemassa oleviin selvityksiin, uusimpiin tilasto-, rekisteri- ja tutkimustietoihin sekä paikkatietotarkasteluihin perustuen.

Oulun maapoliittiset linjaukset (pdf)
Maapoliittisten linjausten keskeinen päämäärä on sitouttaa virkamiehet ja päätöksentekijät yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. Se on julkinen asiakirja, josta saa informaatiota kaupungin harjoittamasta maapolitiikasta. Maapoliittiset linjaukset on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 16.6.2014 § 53.

Oulun korkean rakentamisen selvityksessä 
on tarkasteltu korkean rakentamisen vaikutuksia maisemakuvaan ja kaupunkirakenteeseen sekä esitetään johtopäätökset ja suositukset Oulun korkealle rakentamiselle.

Viheralueverkosto ja luonnon monimuotoisuus (VILMO)
palvelee viher-, virkistys- ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden suunnittelua Uuden Oulun yleiskaavan perusselvityksenä.

Oulun innovaatioympäristöjen kehittäminen
Oulun innovaatioympäristöjen kehittämistyöryhmän raportissa selvitetään, miten Linnanmaan, Myllytullin, Raksilan, Kontinkankaan, Kotkantien ja Hiukkavaaran alueita kehitetään niin, että alueista on mahdollista muodostua kaupunkikulttuuria ja innovaatiotoimintaa rikastuttavia luovia ympäristöjä.

Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013
Asuntopoliittiset linjaukset sisältävät asumisen yleiset kehittämistavoitteet seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ja erityisesti erityisryhmien asuntotuotantotavoitteita. Oulun kaupungin asuntopoliittiset linjaukset 2013 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.6.2013 § 99.

Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus
Geoenergiapotentiaali on kartoitettu koko Oulun alueelta vuonna 2013. Selvitys palvelee sekä kaupungin omaa suunnittelua että myös suoraan rakentajia eri lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisessa.

Oulun kulttuuriympäristöohjelma
Oulun alueelle on laadittu kulttuuriympäristöohjelma vuoden 2012 aikana. Ohjelma on toisaalta inventointikartoituksena Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys ja toisaalta vuorovaikutteinen prosessi.

Oulun keskusta-alueiden kaupunkikuvaselvitys
Selvityksessä on analysoitu Oulun keskusta-alueita sekä annettu suosituksia kaupunkikuvan kehittämiseksi. Selvitys on laadittu 2012.

Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon, Yli-Iin ja Ylikiimingin täydennysrakentaminen ja taajamakuva

Keskeisen kaupunkialueen ulkopuolella olevien keskusten täydennysrakentamista ja taajamakuvan kehittämistä on tarkasteltu niitä koskevassa selvityksessä. Oulunsalon keskustatoimintojen osalta laadittu myös sitä tarkentava lisäselvitys. Selvitykset on laadittu vuonna 2012.

Puolivälinkankaan inventointityö
Puolivälinkankaalle on laadittu modernin lähiön inventointi, joka käsittää sekä rakennusten että puisto- ja piha-alueiden inventoinnin, analyysin ja arvottamisen. Hankkeen tavoitteena on ollut tunnistaa ja määrittää alueen rakentamiseen ja asuinympäristöön liittyvät arvot.

Oulun seudun ja uuden Oulun asukasbarometri 2011 (pdf)
Oulun seudun ja uuden Oulun asukkaiden asumistoiveita on selvitetty laajalla kyselytutkimuksella. Tutkimuksessa on selvitetty seudun asukkaiden mielipiteitä asumisesta ja asuinolosuhteista, asuinympäristöstä ja asuntoalueiden palveluista.

Oulun keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamisselvitys
Täydennysrakentamisselvitys on yksi Uuden Oulun yleiskaavan laatimisen pohjaksi laadituista perusselvityksistä. Selvityksellä on kartoitettu täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Oulun kaupungin keskeisellä asemakaava-alueella vuoteen 2030 mennessä.

Kaukovainion inventointi
on modernin rakennuskannan inventointi Oulun kaupungin rakennussuojelutyöryhmän aloitteesta. Inventointi on toteutettu projektina kesä–syyskuu 2010 ja helmi–maaliskuun 2011 aikana.

Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tila (pdf) 
"Kiiminkijokivarren kulttuuriympäristön tila" -hankkeessa on selvitetty jokivarren inventointitilanne 2010 neljän kunnan alueella: Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulussa (Ylikiimingissä) ja Utajärvellä. Kulttuuriympäristön, rakennuskannan, maiseman ja muinaisjäännösten inventoinnit on kartoitettu ja tallennettu yksiin kansiin.

Kaupungin sisäinen muuttoliike Oulussa 2005–2008 (pdf)
Kaupungin sisäinen muuttoliike Oulussa 2005–2008 -tiivistelmä (pdf)
"Kaupungin sisäinen muuttoliike Oulussa 2005–2008" -raportissa selvitetään, kuinka paljon Oulun kaupungin sisällä muutetaan ja miten kaupungin sisäiset muuttovirrat suuntautuvat eri asuinalueiden välillä, millaiset ihmiset muuttavat kaupungin sisällä ja millaisia ovat muuttajien muuttosyyt.

Oulun yleiskaavan 2020 seuranta (pdf 4.6Mt)
Yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä ohjaavan Oulun yleiskaavan 2020 toteutumisesta on valmistunut raportti, jossa on tarkasteltu yleiskaavan strategisten tavoitteiden toteutumista kaupunkiympäristössä ja suunnittelussa sekä pyritty hahmottamaan Oulun roolia kaupunkiseudun kehityksessä.

KARA-tutkimus (pdf 7.8 Mt)
KARA-tiivistelmä (pdf 2.9 Mt)
"Kaupunkirakenteen kehityspiirteet Suomen suurilla kaupunkiseuduilla (KARA) – Tutkimus Oulun kaupunkiseudusta" on Oulun kaupunkiseudun tapaustutkimus valtakunnalliseen kaupunkirakennetutkimushankkeeseen.

Oulun seudun elinkeinorakenne (pdf 4.5 Mt)
Oulun seudun elinkeinorakenne, tiivistelmä (pdf 0.5 Mt)
Oulun seudun elinkeinorakenne -raportissa selvitetään maankäytön toteuttamisohjelmaan 2008–2012 liittyen elinkeinorakenteen nykytilaa ja tulevaisuutta Oulussa ja Oulun seudulla.

Oulu–Kajaani-maantie, Oulussa ja Muhoksella 1785
Tieinventointi Oulun ja Kajaanin välisen vanhan maantien linjauksesta ja säilyneisyydestä Oulun linnan ja Muhoksen Hyrkkään välillä. (2004)
Selostus ilman karttoja (pdf 13,8 Mt)
Karttaliitteet Oulu (pdf 11,4 Mt)
Karttaliitteet Muhos (pdf 8,0 Mt)

Arvokkaita alueita Oulussa, osa I 1999 (pdf 3.4 Mt)

Arvokkaita alueita Oulussa, osa II 2001 (pdf 3.1 Mt)
Arvokkaat alueet Oulussa -selvityksessä luokitellaan erilliskohteet sekä arvokkaat aluekokonaisuudet, jotka on huomioitava uudisrakentamis- ja täydennysalueita kaavoitettaessa.