Oulunsalon osayleiskaava

Oulunsalon osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt 7.10.2020 yhdyskuntalautakunnan päätöksellä. Osayleiskaavalla uudistetaan ja päivitetään Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavaa huhtikuussa 2020 valmistuneen Oulun yleiskaavojen seurantaraportin suositusten mukaisesti.

Osayleiskaavaa käynnistettäessä suunnittelualue on koko Oulunsalon niemen alue lukuun ottamatta Merialueen osayleiskaavan aluetta Riutunkarissa ja sen lähialueilla.

Oulunsalon osayleiskaavan ensimmäisenä vaiheena laaditaan Oulunsalon yleispiirteinen rakennemalli, jossa kuvataan yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikenneverkon kehittämisen pääperiaatteet. Rakennemallissa tarkastellaan myös kaikki Oulunsalon alueella voimassa olevat yleiskaavat, sekä tehdään päätös, mitkä yleiskaavat korvataan laadittavalla osayleiskaavalla. Rakennemalliin perustuen laaditaan osayleiskaavaluonnos asiakirjoineen. Osayleiskaavaluonnoksen laadinnan yhteydessä päätetään osayleiskaavan yleispiirteisyydestä ja ohjaustarkkuudesta eri alueilla.

Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittymistä Oulun kaupunkistrategian mukaan kestävästi. Suunnittelutehtävänä on tarkastella koko suunnittelualueen maankäytön ja liikenteen kehittämislinjauksia sekä laatia uusi Oulunsalon osayleiskaava myöhemmin osayleiskaavaprosessissa tarkentuvalle alueelle.

Osayleiskaavan pääsisältönä osoitetaan yleispiirteisesti alueen yhdyskunta- ja viherrakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet sekä keskeisimmät maisema-, luonto- ja kulttuuriympäristön arvot. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2050.

Osayleiskaava tulee ohjaamaan Oulunsalon alueen asemakaavoitusta sekä muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.9.2020

Lisätietoja:
Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen
p. 044 497 3116