Kulttuuriympäristö

Ruutukaava-alueen modernin rakennuskannan inventointi

Oulun ruutukaavakeskustan moderni rakennuskanta on inventoitu nyt ensimmäisen kerran. Yhteenvetoraporttiin on koottu tiedot alueen kaavoitushistoriasta ja modernin rakennuskannan piirteistä. Analyysikartoilla on esitetty rakennusten valmistumisajat, rakennustyylit, käyttötarkoitus, suunnittelijat ja säilyneisyys.

Inventoinnissa on kuvattu paikallisesti arvokkaiksi arvioidut pienalueet (22 kpl) ja rakennukset (94 kpl). Kriteereinä ovat olleet rakennustaiteellinen, historiallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys, tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, kerroksisuus, yhtenäisyys sekä identiteetti. Kohteet käsittävät liike- ja asuinrakentamista sekä mm. kouluja ja terveydenhoitorakennuksia. Kokonaisuutena kohteet kuvastavat Oulun keskusta-alueen modernin rakennusperinnön kehitystä 1920-luvulta 1990-luvun alkuun sekä kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja ilmiöitä.

Inventointi tarjoaa laajan tietoaineiston hyödynnettäväksi keskusta-alueen suunnittelussa, esimerkiksi täydennysrakentamisen suunnittelussa ja rakennuskannan korjaus- ja muutostöissä. Pienalueiden ja rakennusten ominaispiirteiden kuvaus sekä suunnittelusuositukset antavat hyvät lähtökohdat modernin huomioimiselle. Tärkeää on arvojen tuominen myös kaupunkilaisten, asukkaiden ja kiinteistönomistajien tietoon.

Tutustu inventointiraporttiin

Oulun moderni ruutukaavakeskusta, inventointiraportti (pdf),