Säännökset

Poikkeaminen

Poikkeaminen ei saa:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 23 luku
Maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

Suunnittelutarveratkaisu

Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:
1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Sen estämättä, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 137 § 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 § 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen.

Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä.
Suunnittelutarveratkaisun lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

Kuka päättää?

Poikkeamisen päättää Oulun kaupunki. Oulun kaupungin poikkeamispäätökset tekee kaavoitusjohtaja.

Poikkeamisen toimivaltaan liittyvä lainsäädäntö:
Maankäyttö ja rakennuslaki 171 §
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 3 §

Suunnittelutarveratkaisun päättää Oulun kaupunki.
Kaavoitusjohtaja esittelee suunnittelutarveratkaisun yhdyskuntalautakunnalle, joka tekee päätöksen.

Suunnittelutarveratkaisun toimivaltaan liittyvä lainsäädäntö:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 § 5 momentti