Täydennysrakentaminen

Oulun kaupunkistrategian 2020 ja Uuden Oulun yleiskaavan tavoitteiden mukaan yhdyskuntarakennetta eheytetään täydennysrakentamisen avulla. Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä ja täydentämisrakentamisella pyritään kasvattamaan asukkaiden määrää lähellä palveluita sekä pienentämään investointi- ja käyttökulujen kasvua. Täydennysrakentaminen määriteltiin Oulunsalon taajamarakenteen esiselvityksessä 2015 yhdeksi Oulunsalon yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteeksi.

Oulunsalon asemakaavoitetulle alueelle on laadittu täydennysrakentamisselvitys, joka on valmistunut marraskuussa 2016. Täydennysrakentamisselvityksen tarkoituksena on:

  • tunnistaa ja kartoittaa Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamispotentiaali
  • arvioida potentiaalisten täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset
  • muodostaa lähtökohtia kohdealueiden asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu yhteensä 20 täydennysrakentamiskohdetta Oulunsalon keskustan ja Pitkäkankaan lähialueilla. Tarkasteltavat täydennysrakentamiskohteet on valittu yhdyskuntarakenteellisen sijainnin perusteella. Suurin osa kohteista sijaitsee Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavassa asuinrakentamiseen osoitetulle alueille, mutta osa kohteista sijoittuu yleiskaavan työpaikka- tai virkistysalueille. Keskustan alueelle on käynnistetty yleissuunnitelman laadinta, jonka yhteydessä tutkitaan keskustan asuntorakentamismahdollisuudet.

Selvityksessä on arvioitu kaikkien tarkasteltujen täydennysrakentamiskohteiden keskeiset vaikutukset sekä esitetty arviointiin perustuen yhteenveto alueiden soveltuvuudesta täydennysrakentamiseen. Tehdyn arvioinnin mukaan suurin osa tarkastelluista alueista soveltuu täydennysrakentamiseen. Arvioinnissa on tunnistettu myös alueita, joita ei suositella täydennysrakennettaviksi. Osa alueista edellyttää myös lisäselvityksiä tai yleiskaavatasoista suunnittelua.  Lisäksi selvityksessä on esitetty ne täydennysrakentamiskohteet, joiden jatkosuunnittelu olisi mm. kunnallisteknisten kustannusten ja maanomistustilanteen vuoksi tarkoituksenmukaista käynnistää ensimmäisenä.

Tiivistelmä Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisselvityksestä (pdf) 

Oulunsalon täydennysrakentamisselvitys (pdf)

Selvitys valmistui marraskuussa 2016 ja sen valmistuttua siitä järjestettiin keskustelutilaisuus 7.12.2016 Oulunsalon yhteisötalolla.

Täydennysrakentamisesta ja laaditusta selvityksestä oli mahdollista antaa 29.11.2016-15.1.2017 välisenä aikana palautetta sekä internet-kyselyssä että sähköpostitse. Täydennysrakentamisselvityksestä saatiin yhteensä noin 40 eri palautetta. Saatu palaute on esitetty kyselyn yhteenvedossa.

Yhteenveto täydennysrakentamista koskeneesta kyselystä ja täydennysrakentamisselvityksestä saadusta palautteesta (pdf).