Hyväksytyt yleiskaavat

Varjakan osyleiskaava

Varjakan alue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja yksi maamme parhaiten säilyneitä saarisahayhdyskuntia. Alue muodostuu Varjakan, Pyydyskarin ja Akion saarista sekä Varjakan niemestä.

Osayleiskaavassa Varjakka virkistys-, loma-, veneily- ja matkailukäyttöön
Heinäkuussa 2012 vahvistetun kaava-alueen maapinta-ala on 170 hehtaaria. Tästä osoitetaan retkeily- ja ulkoilualueeksi 142 hehtaaria, eli 85 %. Noin 15 % alueesta osoitetaan matkailun, satamatoimintojen, virkistyksen ja rakennussuojelun tarpeisiin. Loma-asuntoja on osoitettu 148 kpl, joka vastaa noin 20 vuoden tarpeita. Loma-asuminen sijoittuu kahdelle alueelle Varjakan saaressa ja mantereella Varjakantien varteen. Varjakantien länsipuolelle on osoitettu myös 5 omakotitonttia. Varjakkaan tavoitellaan ympärivuotisen palvelukeskuksen syntymistä, joka voi sisältää mm. matkailu-, majoitus- ja ravintolapalveluita. Ensisijaisena toimintakeskuksena kehitetään nykyisen venesataman ranta-aluetta.

Varjakan kartano on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin merkinnällä, joka velvoittaa säilyttämään pihapiirin rakennuskannan kulttuurihistoriallisen arvon. Varjakan saaressa alueet, joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa, on osoitettu rakennussuojelualueiksi. Rakennusten käyttötarkoitusta ei rajoiteta muutoin kuin, että käyttötarkoituksen tulee edistää alueen rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten tai ympäristöllisten arvojen säilymistä. Alueelle ei saa sijoittaa ympäristöhaittoja aiheuttavia toimintoja.

Varjakan venesatamalle osoitetaan runsaasti laajennusvarausta. Venesatama-alueita on sekä Varjakan niemellä että Varjakan saaressa. Venesataman sijoittamisessa on otettu huomioon erityisesti sataman mahdollisimman vähäinen vaikutus Akionlahden Natura-alueeseen. Varjakan niemen ja saaren välille on osoitettu mahdollinen katuyhteys, joka mahdollistaa esimerkiksi veneilyn sallivan siltayhteyden rakentamisen.

Osayleiskaava toteuttaa Varjakan kehittämissuunnitelmia
Varjakan osayleiskaava on laadittu Varjakkaan tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseksi. Kaavan toteutuminen mahdollistaa Varjakan valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön peruskorjaukset, uudisrakentamisen ja alueen arvon mukaisen käytön.

Suunnittelun periaatteina ovat olleet Varjakan historia, rakenteellinen tiiviys, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden säilyminen ehjinä kokonaisuuksina, rakentamisen kohdentuminen rakentamiskelpoisimmille ja tuulensuojaisimmille alueille, asukkaiden arvostaman mantereen metsän jättäminen rakentamatta, uhanalaisen luonnon huomioiminen, rakentaminen valmiin infrastruktuurin yhteyteen ja julkisen liikkumisen salliminen alueella.

Taustaksi on kerätty runsaasti asukas- ja käyttäjäpalautetta. Asukas- ja käyttäjätutkimuksissa tavoitettiin yli 400 henkilöä. Lisäksi on pidetty järjestöjen ja yritysten työpajoja sekä tapaamisia. Käyttäjäpalautteen kerääminen jatkuu myös seuraavissa kehittämisvaiheissa. Asukas- ja käyttäjätutkimusten vastaajat näkivät Varjakassa tärkeänä tulevaisuudessa: 1) sataman kehittämisen, 2) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entisöinnin ja korjaukset, 3) virkistysrakenteiden kehittämisen, 4) palveluiden kehittämisen, 5) liikenneympäristön (myös saareen pääsy) ja joukkoliikenteen kehittämisen, 6) luonnon huomioimisen ja 7) tapahtumat. Varjakan osayleiskaava on laadittu siten, että se mahdollistaa alueen kehittämiseen liittyvien asukas- ja käyttäjätoiveiden toteuttamisen rahoittamisen.

Lisätietoja:
Jouni Mäkäräinen, Oulun kaupunki
Puh. 044 497 3116, etunimi.sukunimi@ouka.fi, www.varjakka.fi

 

Yleiskaava aineisto (pdf)

Kaavakartta (660kt)
Kaavaselostus (5,2Mt)

Yleiskaavoitus

Yleiskaavasuunnittelija
Jouni Mäkäräinen 044 497 3116

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki