Yleisötilaisuus, diplomityö 16.6.2016

Arkkitehti Venla Leppänen on tehnyt diplomityönsä, "Säilyykö Karjasilta? – Suojelukaavoituksen mahdollisuudet, alueanalyysi ja suojelusuunnitelma" 2016 (pdf), tavoitteenaan löytää ratkaisumalli Karjasillan pientaloalueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi. Diplomityö on Leppäsen henkilökohtainen näkemys siitä, mitä Karjasillan suojelu voisi tarkoittaa ja millainen suojeluprosessi tukisi säilymistä parhaiten.

Leppänen esitteli diplomityönsä esittely- ja keskustelutilaisuudessa 16.6.2016 klo 17 Ympäristötalon kahvila Leetassa. Tilaisuus oli avoin kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuudessa käytiin keskustelua mm. diplomityöstä, asemakaavatyöstä, alueen suunnittelusta, suojelusta ja säilyttämisestä sekä rakentamismahdollisuuksista. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja kommentit on kirjattu muistioon (pdf).

Tilaisuudessa täytettiin kyselylomake (pdf), joka liittyi Karjasillan alueelle laadittuun diplomityöhön sekä asemakaavatyön vuorovaikutukseen. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden näkökulmia diplomityön rakennustapaohjeissa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälaisia tiedottamisen ja osallistumisen keinoja alueen asemakaavatyössä pidetään tärkeinä.

Kyselyyn saatiin 40 vastausta. Yhteenvedon (pdf) kohdat 1 Vastaajan tiedot ja 4 Asemakaavoitus ja vuorovaikutus liittyvät asemakaavatyöhön. Kohdat 2 Tavoitteet ja 3 Rakennustapaohjeet perustuvat diplomityöhön. Vastaukset on esitetty sekä lukumäärinä että prosentteina, ja vastauksia on havainnollistettu graafisin kuvin ja värein. Lisäksi kohtaan 5 on kirjattu muuta kyselyssä saatua alueen suunnittelua koskevaa palautetta.

Yhteenvetoa kyselyyn saaduista vastauksista hyödynnetään alueen asemakaavasuunnittelussa. Myös esittely- ja keskustelutilaisuuden muistioon kirjatut kysymykset ja kommentit otetaan suunnittelussa huomioon.