Yli-Iin Kotaselän tuulivoima-alueen osayleiskaava

Yli-Iin Kotaselän alueelle on käynnistynyt tuulivoimaosayleiskaavan laadinta Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 17.1.2022. Ilmatar Kotaselkä Oy suunnittelee Kotaselän alueelle enintään 20 tuulivoimalan rakentamista. Suunnittelualue sijoittuu Iin kunnan enklaavin länsipuolelle. Alue rajautuu länsiosastaan seututiehen 849 ja etäisyys Yli-Iin taajamaan pohjoispuolella on noin 2,5 kilometriä. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus määräytyy rakentamislupien myöntämisen jälkeen yleisesti markkinoilla saatavilla olevien voimalatyyppien mukaisesti. Hankealueen keskelle itä-länsisuunnassa on hankeyhtiön mukaan rakennettu 2 x 110 kV voimalinja (Isokangas-Lattiasaari). Kotaselän sähköliitynnän on suunniteltu tapahtuvan tämän linjan kautta kantaverkkoon. Sähkönsiirron suunnitelmat tulevat tarkentumaan yhteistyössä Fingridin kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tarkoitus toteuttaa erillismenettelynä, jolloin ympäristövaikutukset selvitetään YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä kaavoituksen rinnalla.

Sijaintikartta

Yhteystiedot:

Matti Konttinen
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 168 5354