Ajankohtaista

< Takaisin

Kesän 2021 ensimmäisten uimavesinäytteiden tulokset ja tietoa yleisistä uimarannoista

Uimavesiä koskevat säädökset velvoittavat kunnan terveydensuojeluviranomaista huolehtimaan siitä, että yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja alueen yleisistä uimarannoista ja uimarantaluettelosta, jota terveydensuojeluviranomainen velvoitetaan ylläpitämään. Tässä tiedotteessa on tietoa Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen uimarannoista.

Alueellamme on 41 yleistä uimarantaa. Yleisellä uimarannalla tarkoitetaan rantaa, joka on terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollinen ja jolla on ylläpitäjä. Alueemme uimarannoista yhdeksän on ns. EU-rantoja. EU-uimarannalla tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jolla odotetaan käyvän huomattava määrä ihmisiä.

EU-rannoilta on otettu kesän ensimmäiset uimavesinäytteet 7.6.2021. Näiden kaikkien uimaveden laatu täytti STM:n asetuksen 177/2008 laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta eikä rannoilla havaittu sinilevää. Tulokset on esitetty taulukossa 1, toimenpiderajat ovat taulukossa 2.

EU-direktiiviin pohjautuvan uimavesiasetuksen (STMa177/2008) mukaisesti ensimmäiset näytteet EU-rannoilta tulee ottaa ennen uimakauden alkua. Lisäksi uimakauden aikana otetaan tasaisin väliajoin vähintään kolme näytettä. Nallikarin uimarannasta otetaan yhteensä kuusi näytettä. Oulun seudulla uimakausi alkaa 15.6. ja loppuu 31.8. Uimaveden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä indikaattoribakteerien (Echerichia coli ja suolistoperäiset enterokokit) määrän ja sinilevien esiintymisen perusteella.

Oulun kaupungin liikuntatoimen ylläpitämä Lämsänjärven uimaranta ei ole toistaiseksi käytössä, koska vedenpinta on liian korkealla eikä rannalla ole turvallista uida mm. veden alla olevien kivien ja kantojen vuoksi. Myös uimavarusteita on veden varassa. Mikäli tilanne kesän aikana muuttuu, asiasta tiedotetaan liikuntapalveluiden verkkosivuilla ja rannan ilmoitustaululla.

Taulukko 1. Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen EU-rantojen uimavesinäytteiden tulokset 7.6.2021

Sisämaan vesille ja rannikkovesille (suolaiset vedet) on erilaiset indikaattoribakteerien raja-arvot (toimenpiderajat), joilla uimaveden laatua arvioidaan. Sinilevien määrää arvioidaan neliportaisella asteikolla: ei havaittu, havaittu vähän, havaittu runsaasti ja havaittu erittäin runsaasti.

Taulukko 2. Yksittäisten uimarantavesinäytteiden toimenpiderajat


EU-uimarantojen luokittelu

EU-uimarantojen veden laatu arvioidaan kustakin yksittäisestä vesinäytteestä edellä mainituin perustein. EU-uimarannan vedenlaatu luokitellaan lisäksi vuosittain uimakauden päätyttyä neljän edellisen uimakauden indikaattoribakteeripitoisuuksien perusteella tilastollisia menetelmiä käyttäen neljään laatuluokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä tai huono. Taulukossa 3. on luokittelutiedot Oulun alueen EU-uimarannoista.

Taulukko 3. EU-uimarantojen uimaveden laadun luokittelutiedot 2017-2020

Lisäksi kullekin EU-uimarannalle on laadittu ns. uimavesiprofiili, jonka lyhennelmä tulee olla yleisön nähtävillä rannan ilmoitustaululla ja kokonaisuudessaan luettavissa ylläpitäjän nettisivuilla. Profiilissa on mm. rannan yleiskuvaus, maantieteellinen sijainti, yhteystiedot, vedenlaatu, merkittävät kuormituslähteet sekä mahdolliset lyhytkestoiset saastumistilanteet.
 

Muut yleiset uimarannat

Muiden kuin EU-rantojen vedenlaatua valvotaan STM:n asetuksen 354/2008 (pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimukset ja valvonta) mukaisesti ja niistä otetaan kolme vesinäytettä uimakauden aikana. Indikaattoribakteerien ja sinilevien toimenpiderajat ovat samat kuin EU-rannoille. Kesän ensimmäiset uimavesinäytteet näiltä rannoilta otetaan viikolla 25. Muut yleiset uimarannat on lueteltu taulukossa 4.

Taulukko 4. Oulun seudun ympäristötoimen toiminta-alueen muut viralliset uimarannat uimakaudella 2021
 

Uimarannan ilmoitustaulu

Virallisella uimarannalla on ilmoitustaulu, josta rannan käyttäjä löytää uusimmat tiedot mm. vedenlaadusta. Uimarannan ilmoitustaululla tulee olla seuraavat tiedot:

 • uimarannan nimi
 • katuosoite ja paikkakunta
 • ylläpitäjän yhteystiedot
 • mahdollisen rantavalvojan yhteystiedot ja valvonta-ajat
 • ohjeet avun hälyttämisestä
 • uimarin hygieniatiedote uimavesivälitteisten epidemioiden ehkäisemiseksi
 • alueen kartta, johon on merkitty uintialueet ja uimaranta-alue
 • vedensyvyystiedot, jos vesi ei syvene tasaisesti
 • viimeisimmät vedenlaatutulokset sanallisine lausuntoineen
 • terveydensuojeluviranomaisen yhteystiedot
 • kuluttajaturvallisuusviranomaisen yhteystiedot
 • mahdolliset uintikiellot ja -rajoitukset
 • EU-rannoilla lisäksi lyhennelmä ns. uimavesiprofiilista ja tieto siitä, mistä profiili on kokonaisuudessaan luettavissa
 • EU-rannoilla vedenlaatuluokitustieto kansainvälisin havainnekuvin ilmaistuna
   

Muut yleisen uimarannan vaatimukset

Yleisellä uimarannalla tulee olla vähintään seuraavat varusteet:

 • WC tai opastus lähellä käytettävissä olevaan WC:hen
 • huolto- ja pelastustie ja viitoitus päätieltä perille rantaan pelastusajoneuvojen perille pääsyn varmistamiseksi
 • ilmoitustaulu
 • pelastusrengas (1/100 metriä rantaviivaa kohden)
 • jyrkkärantaisilla rannoilla laituri ja/tai portaat
 • pukusuoja tai mahdollisuus vaihtaa vaatteita näkösuojatussa paikassa
 • riittävästi roska-astioita
 • eläinten tuomisen ja uittamisen kieltävä opaste
   

Kaikkien yleisten uimarantojen säännöllisestä kunnossapidosta ja huollosta vastaavat rantojen ylläpitäjät laatimiensa huoltosuunnitelmien mukaisesti. Uimarannan ylläpitäjän vastuulla on huolehtia, että tarvittavat tiedot ovat yleisön nähtävillä/saatavilla ja että uimarannat on siistitty talven jäljeltä ja saatettu varustelultaan kuntoon ennen uimakauden alkua. Lisäksi ylläpitäjän tulee huoltaa uimarantaa koko uimakauden ajan.
 

Epidemioiden ehkäiseminen uimarannoilla

Uimaveden saastuminen esim. jätevedellä tai uimareiden ulosteella voi johtaa uimavesivälitteiseen epidemiaan. Epidemia voi levitä uimaranta-alueella myös likaisten WC-tilojen ja huonon käsihygienian seurauksena.

Uimarantojen käyttäjät voivat omalla toiminnallaan ehkäistä uimaveden saastumista ja vesivälitteisten epidemioiden leviämistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 • yleisillä uimarannoilla uimista tulee välttää ripuli- ja oksennustaudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen
 • uimarannan pukeutumis- ja WC-tilat pidetään siisteinä
 • huolehditaan hygieniasta WC-käynnin yhteydessä
 • roskat viedään roska-astioihin ja ranta-alue pidetään siistinä
 • vaipanvaihto pesuineen tehdään muualla kuin uimavedessä
   

Koronapandemian aiheuttamat lisätoimenpiteet uimarannoilla

Koronatilanteen vuoksi uimarannoilla on kiinnitettävä huomiota käsi- ym. hygieniaan. Koronaviruksen ei tiedetä leviävän kovin herkästi uimaveden välityksellä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä WC- ja pukeutumistilojen hygieniaan. Kädet tulee aina pestä tai desinfioida WC:ssä ja pukeutumistiloissa käynnin jälkeen. Yleisten uimarantojen WC- ja pukutiloihin on suositeltu laitettavaksi käsidesiä, mikäli juoksevaa vettä ei ole käytettävissä. Uimarannalle tulevien on syytä pitää käsidesiä tai desinfioivia pyyhkeitä mukanaan, mikäli WC-tiloissa ei ole käsien pesu-/desinfiointimahdollisuutta. Käytetyt pyyhepaperit ja muut henkilökohtaiset roskat tulee toimittaa roska-astioihin. Sairaana ei pidä mennä yleiselle uimarannalle. Ruuhkaisia rantoja on syytä välttää.

 
Syanobakteerit eli sinilevät

Uimarantojen ylläpitäjät tarkkailevat ylläpitämiensä rantojen tilannetta sinilevien osalta. Jos kuitenkin havaitset runsaasti sinilevähippuja ja/tai samentumaa vedessä tai vedenpinnalla, ota yhteys ylläpitäjään tai terveydensuojeluviranomaiseen (yhteystiedot rannan ilmoitustaululla).
 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläinten tuominen ja uittaminen virallisilla uimarannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole sallittua.

 

Lisätietoja antaa Oulun seudun ympäristötoimi

Pauliina Lepistö, terveystarkastaja, p. 040 627 8577
Outi Tammilehto, ympäristöterveyspäällikkö, p. 044 703 6731

Jakolinkki

Suosituimmat

Uimahallit, vesivoimistelut

Latujen ja kenttien kunnossapidon seuranta

Kuntosalien yleisövuorot

Vuoronvarauksen sähköinen asiointi

Liikuntapaikkojen varaustilanne

Ryhmiin ilmoittautuminen

Lasten liikuntaryhmät

Koululiikunta

Siirry liikuntapalveluiden facebook-sivuilleLiikuntapalvelut Facebookissa

Siirry liikuntapalveluiden Instagram-sivulleLiikuntapalvelut Instagramissa

Katso päivän ulkoilusää!