Vuoronjakoperiaatteet ja vuorojen käyttöehdot

Vuoronjakoperiaatteet

Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa

 1. liikuntapalveluiden oma toiminta

 2. omaehtoisille kuntoilijoille varattava aika, niissä sisäliikuntapaikoissa joissa liikuntapaikka myös yleisökäytössä

 3. Oulussa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset ja opistot

 4. oululaisten lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät sekä oululaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset

 5. muut oululaiset harrasteryhmät ja kaupalliset liikuntaryhmät

 6. ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat

 7. muut liikuntaryhmät

Oululaisiin urheiluseuroihin rinnastetaan vuoronjaossa oululaiset osakeyhtiöt, jotka ovat mukana valtakunnallisessa ottelu- ja kilpailutoiminnassa.


Jakoon ja hierarkiaan vaikuttavat

 • hakijoiden sarjataso ja -määräykset

 • junioritoiminnan laajuus, harrastajien ja joukkueiden määrä

 • lajin vaatimat olosuhteet (kentän tai salin koko, korkeus jne.)

 • käyttöaste (edellisen kauden vuorojen käyttö) ja henkilömäärä/ vuoro

 • lajiliiton laatima etuoikeusjärjestys. Usean eri lajiliiton harrastusalaan kuuluvien urheilu- ja liikuntalajien harrastajille etuoikeusjärjestys määritellään jakopäätöksen yhteydessä.

 • lasten ja nuorten käyttövuorot sijoitetaan pääsääntöisesti ennen klo 21.

 • alueellisuus ja saavutettavuus

 • nuorten toimintaan rakennettujen harjoitustilojen (Heinäpään jalkapallohallin ja Linnanmaan jäähalli) vuoroja myönnettäessä alle 18-vuotiaat ovat etusijalla.

 • urheiluseuratoiminnan ulkopuolisten liikuntaryhmien osalta jakoperusteina käytetään

 • toiminnan harrastajamäärän laajuutta, toiminnan yleishyödyllisyyttä ja onko kyseisellä

 • hakijalla mahdollisuus harjoittaa toimintaansa muualla.

 • Liikuntapaikan käyttötarkoitus ja erityispiirteet saattavat muuttaa hierarkiaa.

Yksittäisvaraukset, jotka ohittavat muun toiminnan

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti aiemmin myönnetty vuoro suurten tapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi. Näitä ovat mm.

 • liikuntapalveluiden järjestämät tai sellaiset tapahtumat, joissa Oulun kaupunki on huomattavalta osin järjestelyissä mukana

 • suuret kaupalliset ja muut kaupungille merkittävät tapahtumat

 • ko. liikuntalaitoksen/-alueen lajivalikoimaan kuuluvat maaottelut sekä toimintaan hyväksytyt lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja suuret turnaustapahtumat.

Vuorojen suunnittelu ja jakoesitys

Liikuntapalveluihin saapuneitten hakemusten perusteella kausikohtaisten vuorojen jakoesitykset tekee varausyksikössä vastuualueittain nimetyt vastuuhenkilöt.
Liikuntapalvelut järjestää tarvittaessa ennen päätöksentekoa vuoroja hakeneille pääkäyttäjille tilaisuuden, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa jakoesitykseen.

Päätöksen harjoitus- ja kilpavuoroista tekee:

 • kausikohtaisten, säännöllisten harjoitus- ja kilpailuvuorojen osalta, sivistys- ja kulttuuripalveluiden jatkodelegoinnin mukaisesti varausyksikön esimies

 • tilapäisluonteisissa yksittäistä harjoitusvuoroa koskevissa asioissa varausyksikön nimetyt vastuuhenkilöt tai ko. liikuntapaikan henkilökunta

Päätöksenteossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Harjoitusvuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä varten.

 • Päätöksessä määritellään kausikohtaisten harjoitusvuorojen ajallinen kesto, kausi-, viikko- ja päivätasolla kenttä-/liikuntapaikkakohtaisesti. Myönnetyistä vuoroista lähetetään vuoron saaneille varausvahvistus.

Vuorojen käyttöehdot

Päivitetty 16.5.2019

Nämä käyttöehdot koskevat liikuntapaikkojen vuoroja. Lisäksi koulujen ja päiväkotien liikuntasaleille on tarkennetut käyttöehdot.

Hakiessaan ja vastaanottaessaan liikuntapaikan vuoron asiakas sitoutuu noudattamaan liikuntapaikan sääntöjä ja vuorojen käyttöehtoja. Myönnetty vuoro katsotaan vastaanotetuksi, ellei sitä erikseen peruta näiden käyttöehtojen mukaisesti. 

Lisäksi oululaiset urheilu- ja liikuntaseurat sitoutuvat noudattamaan seuraneuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita Oulun kaupungin liikuntatilojen käytössä.

Käyttömaksut

Myönnetyn vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan vuoroista liikuntapalveluiden voimassaolevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Vuorot laskutetaan kuukausittain vuoroa seuraavan kuun aikana. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi liikuntapalveluilla oikeus perua kyseinen vuoro. Liikuntapalvelut voi olla myöntämättä uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on toistuvia tai huomattavia liikuntapaikkojen varauksista aiheutuneita hoitamattomia maksuvelvoitteita.

Mikäli vuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta perumisajan sisällä (ks. vuoron peruminen), laskutetaan vuorosta hinnaston mukainen käyttömaksu. Tämä käyttömaksu koskee myös alle 18-vuotiaiden vuoroja, joita ei peruta perumisajan sisällä. Alle 18-vuotiaiden perumatta jätetyistä vuoroista laskutetaan hinnaston mukainen käyttömaksu. 

Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, harjoitusvuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Vuoron ja tilojen käyttäminen

Myönnettyä vuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä siirtää seuran tai muun yhdistyksen sisälläkään muulle ryhmälle kuin hakemuksessa ilmoitetulle maksuryhmälle. Tämä koskee erityisesti alle 18-vuotiaille tarkoitettuja maksuttomia vuoroja, joiden luovuttaminen yli 18-vuotiaiden käyttöön on kielletty. Väärinkäytöksen ilmetessä on liikuntapalveluilla oikeus perua vuoro.

Suurimpien käyttäjäryhmien osalta liikuntapalvelut voi jakaa vuorot yhtenä kokonaisuutena esimerkiksi urheiluseuralle tai muulle toimijalle, joka jakaa vuorot itse edelleen yksittäisille ryhmille. Tällöin liikuntapalveluilla on oikeus velvoittaa vuoron saanutta ilmoittamaan vuoroja käyttävät ryhmät.  Tämä nimeämisvelvoite on toimii tällöin myös vuorojen saamisen ehtona. 

Vuorolla tulee olla paikalla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Vuoron vastuuhenkilö huolehtii pukuhuoneen avaimen hakemisesta ennen vuoron alkamista ja sen palauttamisesta vuoron päätyttyä. Liikuntapaikoilla, joihin kuljetaan pin-koodilla, vuoron vastuuhenkilö huolehtii ryhmän sisäänpääsystä, ja ettei koodia luovuteta ulkopuolisille.

Vuorolla on käytössä myönnetyn liikuntapaikan lisäksi mahdolliset pukeutumis- ja peseytymistilat, ellei ole erikseen muuta sovittu. Liikuntapaikan henkilökunta luovuttaa vuoron edellyttämät liikuntapalveluiden omistamat välineet vuoron käyttäjälle. Välineet tulee palauttaa välittömästi käytön jälkeen. Välineitä on käytettävä asianmukaisesti. Mikäli välineet rikkoutuvat käytön aikana, tulee siitä ilmoittaa henkilökunnalle. 

Vuorojen käyttäjien vastuulla on sopeuttaa toimintansa kyseiseen liikuntapaikkaan, eli harrastaa vain siellä soveltuvia liikuntamuotoja tai muuta erikseen sovittua toimintaa. 

Myönnettyjä vuoroaikoja noudatetaan ja ne suunnitellaan niin, että liikuntapaikka on tyhjä seuraavan vuoron alkaessa. Poikkeuksena tähän voivat olla tietyt ottelutapahtumat, jotka pelataan loppuun asti. Pukeutumis- ja peseytymistiloista on poistuttava 30 min kuluessa oman vuoron loppumisesta tai liikuntapaikan sulkeutumiseen mennessä, mikäli liikuntapaikka suljetaan ennen tätä. Pääsääntöisesti hälytysjärjestelmät asennetaan käyttöaikojen mukaisesti ja tahallisesti tai tahattomasti aiheutetuista hälytyksistä sekä niiden kustannuksista vastaa vuoron käyttäjä. 

Liikuntapaikoilla noudatetaan järjestystä ja siisteyttä sekä henkilökunnan ohjeita. Tahallisesta likaamisesta tai ilkivallasta laskutetaan voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. Vuoron vastuuhenkilö huolehtii, että tilat jäävät vuoron jälkeen siistiin ja asianmukaiseen kuntoon. Vuoron käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan liikuntapalveluihin, mikäli vuorolla rikkoontuu jotain, tai on havainnut vuorolle tullessaan tavallisesta poikkeavaa. Rikkoutumistapauksissa noudatetaan vahingonkorvauslakia.

Mikäli kenttä tai ilmasto-olosuhteet edellyttävät vuorojen välisiä kunnostustoimenpiteitä, on alueen tuona aikana oltava vapaa käyttäjistä. Mikäli annettua kehotusta alueelta poistumiseen ei noudateta, kunnostusta ei suoriteta. 

Vuoron peruminen

Liikuntapalveluilla on oikeus perua käyttövuoro tilapäisesti. Tällainen peruminen on tehtävä viimeistään kolme päivää ennen vuoroa. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä vuorosta. Mikäli myönnetty vuoro jää käyttämättä kolmena peräkkäisenä kertana ilman käyttäjän tekemää asianmukaista ilmoitusta, on liikuntapalveluilla oikeus perua kausivuoro.

Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa ilmoittamalla asiasta liikuntapalveluiden vuoronvaraukseen perumisohjeiden mukaisesti tai perumalla varaus Timmi-järjestelmässä perumisajan sisällä.

Yksittäiset harjoitusvuorot tulee perua viimeistään 72 h ennen kyseistä varausta, yksittäiset kilpailu- ja ottelutapahtumat viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ja tätä pidempien tapahtumien viimeistään 14 vuorokautta (tai muu erikseen määritelty perumisaika) ennen, tai varauksista peritään hinnaston mukainen maksu.

Vuoronjakoperiaatteet ja käyttöehdot on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 30.3.2016 §37. Lataa periaatteet ja käyttöehdot pdf-muodossa.