Vuoronjakoperiaatteet ja vuorojen käyttöehdot

Vuoronjakoperiaatteet

Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa

 1. liikuntapalveluiden oma toiminta

 2. omaehtoisille kuntoilijoille varattava aika, niissä sisäliikuntapaikoissa joissa liikuntapaikka myös yleisökäytössä

 3. Oulussa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset ja opistot

 4. oululaisten lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät sekä oululaiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset

 5. muut oululaiset harrasteryhmät ja kaupalliset liikuntaryhmät

 6. ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat

 7. muut liikuntaryhmät Oululaisiin urheiluseuroihin rinnastetaan vuoronjaossa oululaiset osakeyhtiöt, jotka ovat mukana valtakunnallisessa ottelu- ja kilpailutoiminnassa.

Jakoon ja hierarkiaan vaikuttavat

 • hakijoiden sarjataso ja -määräykset

 • junioritoiminnan laajuus, harrastajien ja joukkueiden määrä

 • lajin vaatimat olosuhteet (kentän tai salin koko, korkeus jne.)

 • käyttöaste (edellisen kauden vuorojen käyttö) ja henkilömäärä/ vuoro

 • lajiliiton laatima etuoikeusjärjestys. Usean eri lajiliiton harrastusalaan kuuluvien urheilu- ja liikuntalajien harrastajille etuoikeusjärjestys määritellään jakopäätöksen yhteydessä.

 • lasten ja nuorten käyttövuorot sijoitetaan pääsääntöisesti ennen klo 21.

 • alueellisuus ja saavutettavuus

 • nuorten toimintaan rakennettujen harjoitustilojen (Heinäpään jalkapallohallin ja Linnanmaan jäähalli) vuoroja myönnettäessä alle 18-vuotiaat ovat etusijalla.

 • urheiluseuratoiminnan ulkopuolisten liikuntaryhmien osalta jakoperusteina käytetään

 • toiminnan harrastajamäärän laajuutta, toiminnan yleishyödyllisyyttä ja onko kyseisellä

 • hakijalla mahdollisuus harjoittaa toimintaansa muualla.

 • Liikuntapaikan käyttötarkoitus ja erityispiirteet saattavat muuttaa hierarkiaa.

Yksittäisvaraukset, jotka ohittavat muun toiminnan

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti aiemmin myönnetty vuoro suurten tapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi. Näitä ovat mm.

 • liikuntapalveluiden järjestämät tai sellaiset tapahtumat, joissa Oulun kaupunki on huomattavalta osin järjestelyissä mukana

 • suuret kaupalliset ja muut kaupungille merkittävät tapahtumat

 • ko. liikuntalaitoksen/-alueen lajivalikoimaan kuuluvat maaottelut sekä toimintaan hyväksytyt lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja suuret turnaustapahtumat.

Vuorojen suunnittelu ja jakoesitys

Liikuntapalveluihin saapuneitten hakemusten perusteella kausikohtaisten vuorojen jakoesitykset tekee varausyksikössä vastuualueittain nimetyt vastuuhenkilöt.
Liikuntapalvelut järjestää tarvittaessa ennen päätöksentekoa vuoroja hakeneille pääkäyttäjille tilaisuuden, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa jakoesitykseen.

Päätöksen harjoitus- ja kilpavuoroista tekee:

 • kausikohtaisten, säännöllisten harjoitus- ja kilpailuvuorojen osalta, sivistys- ja kulttuuripalveluiden jatkodelegoinnin mukaisesti varausyksikön esimies

 • tilapäisluonteisissa yksittäistä harjoitusvuoroa koskevissa asioissa varausyksikön nimetyt vastuuhenkilöt tai ko. liikuntapaikan henkilökunta

Päätöksenteossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Harjoitusvuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä varten.

 • Päätöksessä määritellään kausikohtaisten harjoitusvuorojen ajallinen kesto, kausi-, viikko- ja päivätasolla kenttä-/liikuntapaikkakohtaisesti. Myönnetyistä vuoroista lähetetään vuoron saaneille varausvahvistus.

Vuorojen käyttöehdot

Vastaanottaessaan liikuntapaikan vuoron, asiakas sitoutuu noudattamaan liikuntapaikan sääntöjä ja käyttöehtoja. Lisäksi oululaiset urheilu- ja liikuntaseurat sitoutuvat noudattamaan seuraneuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita Oulun kaupungin liikuntatilojen käytössä.

Käyttömaksut

Myönnetyn vuoron saanut ryhmä on velvollinen suorittamaan harjoitus- ja kilpailuvuoroista liikuntapalveluiden voimassaolevan hinnaston mukaisen käyttömaksun. Mikäli maksua ei suoriteta määräaikaan mennessä, on maksun perinnän lisäksi liikuntapalveluilla oikeus perua ko. käyttövuoro. Liikuntapalveluilla on mahdollisuus olla myöntämättä uusia vuoroja, mikäli asiakkaalla on toistuvia tai huomattavia liikuntapaikkojen varauksista aiheutuneita hoitamattomia maksuvelvoitteita.

Mikäli harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta perumisajan sisällä (ks. vuoron peruminen), laskutetaan vuorosta harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoron mukainen käyttömaksu. Tämä käyttömaksu koskee myös alle 18-vuotiaiden harjoituksia, kilpailuja/otteluita, joita ei peruta perumisajan sisällä. Alle 18-vuotiaiden perumatta jätetyistä vuoroista laskutetaan urheiluseurojen hinnaston mukainen käyttömaksu.

Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu- tai kilpailutapahtuma, harjoitusvuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.

Vuoron käyttäminen

Harjoitus-, kilpailu-/otteluvuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä siirtää seuran tai muun yhdistyksen sisälläkään muulle ryhmälle kuin hakemuksessa ilmoitetulle maksuryhmälle. Tämä koskee erityisesti alle 18-vuotiaille tarkoitettuja maksuttomia vuoroja, joiden luovuttaminen yli 18- vuotiaiden käyttöön on kielletty. Väärinkäytöksen ilmetessä on liikuntapalveluilla oikeus perua ko. kausivuoro.

Harjoittelevan joukkueen/ ryhmän vastuuhenkilön tulee huolehtia pukuhuoneen avaimen hakemisesta ennen harjoitusvuoron alkamista ja sen palauttamisesta harjoitusvuoron päätyttyä, kun pukuhuone on tyhjä. Liikuntapaikoilla, joissa kulku liikuntatilaan tapahtuu pin-koodilla, vuoron vastuuhenkilö huolehtii ryhmän sisäänpääsystä hänelle ilmoitetulla kulkukoodilla.

Liikunta-alueella ja liikuntalaitoksessa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä sekä henkilökunnan ohjeita. Tahallisesta likaamisesta tai ilkivallasta laskutetaan voimassa olevan työhinnaston mukaisesti. Liikunta-alueen /-laitoksen henkilökunta luovuttaa harjoittelu-/kilpailuvuoron edellyttämät liikuntapalveluiden omistamat välineet vuoron käyttäjälle. Välineet tulee palauttaa välittömästi käytön jälkeen. Välineitä on käytettävä siten, etteivät ne rikkoudu käytön aikana. Mikäli käyttäjälle luovutetut välineet käytön aikana rikkoutuvat, tulee siitä ilmoittaa henkilökunnalle. Rikkoutumistapauksissa noudatetaan vahingonkorvauslakia.

Mikäli kenttä tai ilmasto-olosuhteet edellyttävät harjoitusvuorojen välisiä kunnostustoimenpiteitä, on harjoittelualueen tuona aikana oltava vapaa käyttäjistä. Mikäli annettua kehotusta harjoittelualueelta poistumiseen ei noudateta, kunnostusta ei suoriteta. Mikäli em. yleisiä menettelytapaohjeita ei noudateta, liikuntapalveluilla on oikeus perua myönnetty kausivuoro.

Vuoron peruminen

Liikuntapalveluilla on oikeus perua käyttövuoro tilapäisesti. Tällainen peruminen on tehtävä viimeistään kolme päivää ennen ao. vuoroa. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä harjoitus- tai kilpailuvuorosta. Mikäli myönnetty harjoitusvuoro jää käyttämättä kolmena peräkkäisenä kertana ilman käyttäjän tekemää asianmukaista ilmoitusta, on liikuntapalveluilla oikeus perua kausivuoro.
Käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa ilmoittamalla asiasta liikuntapalveluiden vuoronvaraukseen tai perumalla varaus Timmi-järjestelmässä perumisajan sisällä. Harjoitusvuoro on peruttava vähintään kolmea (3) vuorokautta (72h), kilpailu- tai ottelutapahtuma seitsemää (7) vuorokautta (tai muu erikseen sovittu perumisaika) ennen ko. varausta.

Vuoronjakoperiaatteet ja käyttöehdot on hyväksytty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 30.3.2016 §37. Lataa periaatteet ja käyttöehdot pdf-muodossa.