Kysymyksiä ja vastauksia Asemakeskus-hankkeesta

 

Mistä Oulun Asemakeskuksen alueen hankkeen kehittämisessä on kyse?

Oulun Asemakeskus on yksi Oulun merkittävimmistä ja vaikuttavimmista kaupunkikehittämisen hankkeista, jonka myötä koko kaupunki kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi. Nykyisen ratapihan itäpuolelle rakentuu vaiheittain uusi Asemakeskus, jonne kaavoitetaan uudet, toimivat ja nykyaikaiset puitteet niin julkiselle liikenteelle, erilaisille palveluille kuin liike-elämälle, asumiselle ja työpaikoille. Asemakeskuksen elämää sykkivä alue toivottaa Ouluun saapuvat tervetulleeksi pohjoisen Suomen omaleimaiseen keskukseen!

Alueen kehittämisessä ovat Oulun kaupungin lisäksi mukana alueen maanomistajat Senaatin Asema-alueet Oy ja Senaatti-kiinteistöt, valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaava Väylävirasto sekä raideliikenneoperaattori VR-Yhtymä Oy. Toimijoiden välistä tiivistä yhteistyötä alueen elinvoiman parantamiseksi on tehty jo vuodesta 2019.

 

Ketkä aluetta kehittävät?

Aluetta kehittävät Senaatin Asema-alueet Oy/Senaatti-kiinteistöt alueen maanomistajan roolissa yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa vuonna 2019 tehdyn aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmavaihtoehtoja laaditaan yhdessä valittujen arkkitehtien ja liikennesuunnittelijoiden kanssa. Osapuolina työssä ovat Asemakeskuksen alueella tälläkin hetkellä operoivat tahot Väylävirasto, VR-Yhtymä Oy ja Matkahuolto.

 

Mitkä ovat eri toimijoiden roolit alueen kehittämisessä?

Senaatin Asema-alueet Oy edustaa Suomen valtiota ja toimii alueen maanomistaja. Senaatin Asema-alueet Oy kehittää omistamaansa aluetta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa, joka vastaa kaavoituksesta ja kaupungin strategian mukaisten tavoitteiden täyttymisestä. Lisäksi työssä ovat mukana Asemakeskuksen alueella tälläkin hetkellä operoivat tahot Väylävirasto, VR-Yhtymä Oy ja Matkahuolto. Väylävirasto vastaa valtakunnallisesta rataverkon kehittämisestä ja VR-Yhtymä toimii raideliikenteen operaattorina tarjoten asiakkaille sujuvia ja saumattomia liikkumisen ratkaisuja, jotka kannustavat ilmastoystävällisen raide- ja joukkoliikenteen kyytiin.

 

Mitkä ovat alueen kehittämisen tavoitteet?

Asemakeskuksen kehittämisen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä alueella, joka on tällä hetkellä varsin vaatimattomassa käytössä. Asemakeskuksen alueen kehittämistä ohjaavat Oulun kaupunkistrategia, Uuden Oulun yleiskaava ja Oulun keskustavisio 2040, ja hankkeen tavoitteena on lisätä kaupunkirakenteen eheyttä ja omaleimaista arkkitehtuuria. Asemakeskus on tulevaisuudessa liikenteen solmukohta, jonka läpi virtaa tulevaisuudessa merkittävä määrä matkustajia. Tämä joukkoliikenteen reittien kohtaamispiste yhdistää aikanaan Raksilan ja keskustan alueet saumattomasti toisiinsa. Junaradan länsipuolelle rakentuu myös Matkakeskus, joka tukee osaltaan Oulun matkustuspalvelujen toimivuutta.

 

Milloin alueen kehittäminen ja suunnittelu on aloitettu?

Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi vuonna 2016 arkkitehtikilpailulla, jonka Oulun kaupunki järjesti yhdessä Väyläviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kilpailussa arkkitehdit saivat kuvata omat visionsa kaupungin keskeisellä paikalla olevan alueen tulevaisuudesta. Kilpailun voitti Tervatynnyrit-niminen ehdotus, johon koko alueen myöhempi kehittäminen ja asemakaavaluonnos pohjautuu.

 

Miten alueen kehittäminen on vuosien aikana edennyt?

Vuonna 2016 Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi arkkitehtikilpailulla, jonka Oulun kaupunki järjesti yhdessä Väyläviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kilpailussa arkkitehdit saivat kuvata omat visionsa kaupungin keskeisellä paikalla olevan alueen tulevaisuudesta. Kilpailun voitti Tervatynnyrit-niminen ehdotus, johon koko alueen myöhempi kehittäminen ja asemakaavaluonnos pohjautuu.

Vuonna 2019 Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki solmivat aiesopimuksen asema-alueen kehittämisestä. Aiesopimuksella sovitaan asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Kehittämistä viedään nyt eteenpäin aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.

Aiesopimuksessa mainituille maankäytön tavoitteille haetaan nyt määriä, sijaintia ja muotoja maankäytön erilaisilla yleissuunnitelmavaihtoehdoilla. Lisäksi selvitetään vaihtoehtojen erilaisia vaikutuksia kaupunkiympäristöön sekä alueen ominaisuuksia.

Keväällä 2021 Senaatin Asema-alueet Oy järjesti markkinavuoropuhelun osana Oulun asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun valmistelua. Markkinavuoropuhelussa kartoitettiin soveltuvinta tapaa kilpailun toteuttamiseksi. Asemakeskuksen alueen potentiaalisille toteuttajille suunnattu markkinavuoropuhelu järjestettiin toimijakohtaisilla tapaamisilla.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena oli kuulla mahdollisten tulevien toteuttajien näkemyksiä alueesta. Saadun informaation avulla voimme muokata kilpailuohjelmaa suuntaan, joka mahdollistaa saavuttamaan alueelle asetetut tavoitteet ei pelkästään kaavoitusprosessissa vaan myös sen toteutuksessa.

Keväällä 2022 työn alla on Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin välisen yhteistoimintasopimuksen laatiminen ja allekirjoitus sekä asemakaavaluonnoksen valmistelu. Mikäli Oulun kaupunginhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen sekä oikeus- ja poliisitalon kiinteistökaupan kokouksessaan 14.3.2022, käynnistää Senaatin Asema-alueet Oy yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa ensimmäisten alueiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut

 

Mitä toimintoja alueelle tulee?

Alueelle rakentuu uusi Asemakeskus, jonne suunnitellaan muun muassa linja-autoasemaa, liike- ja toimistotiloja, hotellia sekä asuntoja ja työpaikkoja.

 

Mitä suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailulla tarkoitetaan?

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tavoitteena on löytää kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitteluratkaisu sekä sille toteuttaja, rahoittaja ja uudet omistajat.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu on alustavasti tarkoitus käynnistää keväällä 2022. Asemakaavaluonnoksen laatiminen on hyväksymisvaiheessa ja tavoitteena on, että asemakaava on hyväksytty vuoden 2023 loppuun mennessä. Kilpailun voittanut taho tekee Senaatin Asema-alueet Oy:n kanssa kiinteistökaupan esisopimuksen ja osallistuu kaavaehdotuksen laadintaan Oulun kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n kumppanina.

 

Mihin kilpailualue sijoittuu?

Kilpailualue sijoittuu Oulun rautatieaseman välittömään läheisyyteen rautatien itäpuolelle. Alueella on nykyään mm. linja-autoasema ja Matkahuollon toiminnot.

Kilpailun kohteena oleva Asemakeskuksen alue on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan. Asemapalvelukeskukseen, johon sijoittuvat asemakeskuksen liikenne- ja lähipalvelukeskuksen toiminnot, liike-, toimisto- ja majoituspalvelut, asuminen, palveluasuminen. Toisena alueena eteläiset asumiskorttelit, johon sijoitetaan asumista ja katutasojen kerroksiin ensisijaisesti liike- ja yhteistiloja.

 

Mistä ja milloin alueen rakentaminen alkaa?

Alueen rakentamisen valmistelu alkaa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittaneen tahon toimesta asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen. Rakentaminen alkaa palvelukorttelista, johon sijoittuvat asemakeskuksen liikenne- ja lähipalvelukeskuksen toiminnot, liike-, toimisto- ja majoituspalvelut, asuminen, palveluasuminen, tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2024.

 

Toteutetaanko alueen rakentaminen vaiheittain?

Alueen rakentaminen toteutetaan vaiheittain alkaen edellä mainitusta palvelukorttelista.

 

Milloin alueen oletetaan valmistuvan kokonaan?

Alueen valmistumisen tavoite on alustavasti seuraavan vuosikymmenen taitteessa.

 

Mistä saan lisätietoja hankkeesta?