Åströminpuisto ja Mannenkatu

Kaupunginosat Myllytulli

Åströminpuisto ja Mannenkatu sijaitsevat keskustassa Myllytullin kaupunginosassa. Åströminpuisto rajautuu Mannenkatuun, Isokatuun ja eteläsivulta Myllytullin koulun tonttiin sekä lännestä Kirkkokadun päätteeseen ja Kaupunginojan Lasaretinväylään. Suunnittelualueella on voimassa kaksi asemakaavaa. Åströminpuistossa asemakaava 564-1138 vahvistettu 31.10.1986 ja Mannenkadulla asemakaava 564-1980 vahvistettu 8.10.2013.

Åströminpuistosta ja Mannenkadusta on laadittu yhteinen katu- ja ympäristösuunnitelma yhteistyössä Kadut ja liikenne -yksikön sekä Infra -liikelaitoksen kanssa.

Åströminpuiston peruskorjaussuunnitelman tavoitteena on kunnostaa puiston pintamateriaaleja, kalusteita sekä kasvillisuutta. Suunnitelmalla on myös tavoitteena tuoda puiston historiaa paremmin esiin ja tunnettavaksi. Puistossa on sijainnut 1730-luvulta lähtien prunni- eli kaivohuone, joka toimi terveyslähteenä. Se purettiin 1800-luvun puolivälissä. Samalle sijainnille on suunniteltu infotaulua ja pientä oleskelualuetta.

Puiston puustoa uusitaan valikoiden pieninä osina ja puustolajistoa monipuolistetaan. Puistossa on alueellinen tärkeä hulevesien tulvareitti, joka säilytetään ja maisemoidaan osittain kasvillisuudella. Puistoon lisätään oleskelualueita, kapea rantapolku veden äärelle ja pieni hedelmäpuutarha. Jäätelökioskille ja pyöräpysäköinnille varataan kivetty alue Kirkkokadun päätteen nurkalle sekä Manennkadulle. Pyöräilyn pääväylä kulkee Åströminpolkua pitkin diagonaalisesti puiston poikki. Åströminpolun kiveys uusitaan ja jalankulku sekä pyöräily erotetaan toisistaan pintamateriaaleilla. Åströminpolulle on esitetty 0,5 metrin leventämisen varaus, joka tarkentuu rakennussuunnittelun aikana.

Mannenkadun suunnitelman tavoitteena on kohentaa alueen yleisilmettä ja se merkitään pihakaduksi, missä ajoneuvojen nopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi. Mannenkadulle tehdään levitysrakenne, kadun tasausta parannetaan, päällystetään uudelleen ja rakennetaan katukuivatus sekä valaistus uusitaan. Kasarmintien ja Mannenkadun risteyksessä olevaa korokealuetta lyhennetään ja suojatietä siirretään hieman. Mannenkadun päättymistä ja muuttumista jalankulku- ja pyöräilypainotteiseksi väyläksi havainnollistetaan kiveysaluein. Mannenkadun pään tavaraliikenteen kääntymistä ja peruuttamista parannetaan rakennettavilla kiveyksillä. Pysäköintiä alueelle ei voida lisätä liikenneturvallisuuden ja puiston luonteen vuoksi.

Mahdolliset arkeologiset tutkimustarpeet määritetään tarkemmin jatkosuunnittelussa ja huomioidaan rakentamisen aikana.

Rakentamisen alustava aikataulu on vuonna 2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti