Oulunportintie, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kaakkuri, Perävainio

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Oulunportintien katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Suunnitelmiin sisältyy Oulunportintien, Metsokankaantien sekä Pesätien, puistojen, katuviheralueiden sekä hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2019. Suunnitelmat perustuvat Oulunportin alueen asemakaavoituksen yhteydessä laadittuun liikenteen, katujen, ympäristön ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmaan.

Oulunportintien ja sen ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden erilliskohteiden rakennusohjelmaan.

Oulunportintie on uusi katuyhteys VT 4-tien alitse Oulunportin alueen ja Kaakkurin välille. Oulunportintien rakentaminen luo toisen katuyhteyden Oulunportin työpaikka-alueelle ja varmistaa sen hyvän saavutettavuuden myös Kaakkurin suunnasta. Oulunportintie liittyy Kaakkurin puolella liikennevalo-ohjatulla tasoliittymällä Metsokankaantiehen.

Oulunportintien suunnittelun kanssa samanaikaisesti on käynnissä asemakaavan muutoshanke Metsokankaantien, Pesätien ja Tiimipolun rajaaman alueen osalta. Edellä mainitun alueen asemakaavoituksen yhteydessä on tehty liikenteen yleissuunnitelma, jonka mukaisesti suunnitelmissa on Pesätien tulosuunnalle esitetty oikealle kääntymiskaista ja nykyisen Pesätien länsipuolella sijaitsevan linja-autopysäkin siirto. Katusuunnitelmassa on säilytetty vielä toistaiseksi nykyinen Metsokankaantien ja Pesätien liittymässä Pesätien ylittävä suojatie. Pesätien ylittävä yhteys suojateineen poistuu kuitenkin myöhemmin, kun käynnissä oleva asemakaavamuutos saadaan hyväksyttyä ja Pesätien länsipuolen korttelin rakentaminen valmistuu. Suojatien myöhemmin tehtävän poiston yhteydessä myös yhdistettyä jalankulku- ja pyörätietä Pesätien itäpuolella linjataan uudelleen suunnitelmakartalla katkoviivalla esitetyllä tavalla.

Oulunportintien eteläpuolella sijaitsevan Virtaojan uomaa linjataan uudelleen rautatien ja VT4-tien välillä ja sen varteen rakennetaan hulevesienhallintaa ja viivyttämistä varten kaksi hulevesiallasta, sekä niihin liittyvät rakenteet ja huoltotiet.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti