Tuiranpuisto

Ajankohtaista

27.2.2018 Työpaja Tuiran koulun ruokalassa klo 17.30-20.30
13.12.2017 Keskustelutilaisuuden muistio luettavissa nettisivuilla
13.12.2017 Luonto- ja maisemaselvitys luettavissa nettisivuilla
29.11.2017-26.1.2018 Tuiranpuiston kysely avoinna
29.11.2017 Keskustelutilaisuus Tuiran koulun ruokalassa klo 18-20
22.9.-23.10.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Hankkeen kuvaus

Tuiranpuiston alueella on käynnistetty asemakaavan muutos Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä Tilakeskus liikelaitoksen aloitteesta. Tavoitteena kaavamuutoksessa on tukea suojeltujen rakennusten säilymistä, aktivoida aluetta sekä kehittää puistoa toiminnallisesti. Lisäksi tutkitaan alueen täydennysrakentamis-mahdollisuudet sekä liikennejärjestelyiden toimivuus.

Tuiranpuisto on noin 9,5 hehtaarin laajuinen, merkittävä viher- ja virkistysalue noin 2 kilometrin etäisyydellä Oulun keskustasta. Alue sijoittuu Tuiran kaupunginosan keskeisesti, vain muutaman sadan metrin päähän vilkkaasta Merikoskenkadusta ja sen joukkoliikenteen pysäkeistä. Tuiranpuisto on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja sen rakennukset on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa.

Puisto on selkeästi rajattu kokonaisuus, joka näyttäytyy ympäristöön hyvin metsäisenä. Alun perin Oulun kaupunginsairaalaa varten varattu alue on vanhoja rakennuksia lukuun ottamatta lähes luonnonmukainen. Tuiranpuiston pohjoisosassa oleva istutettu alppiruusu-alue ja luoteisnurkassa sijaitseva suurehko leikkikenttä ovat kaupunkilaisten suosiossa. Alueella kulkee valaistu kuntoreitti sekä lisäksi pienempiä polkuja. Puiston keskellä olevat rakennukset ovat huonokuntoisia ja olleet tyhjillään pitkään.

Kaavaprosessi

Keväällä 2018 laaditaan kolme maankäyttöluonnosta Tuiranpuiston kehittämiseksi. Luonnokset asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kerättyjen palautteiden ja tietojen pohjalta laaditaan synteesisuunnitelma, joka asetetaan ehdotuksena nähtäville syksyllä 2018.

Suunnittelutyön edetessä Tuiranpuistosta ja sen rakennuksista laaditaan tarvittavat selvitykset, kuten luonto- ja maisemaselvitys sekä rakennushistorialliset selvitykset. Työn kuluessa tullaan arvioimaan kaavamuutoksen toteuttamisen vaikutuksia liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön, asumiseen ja elinympäristöön, kulttuuriperintöön, luonnonympäristöön.

Tuiranpuiston projektikortille päivitetään hankkeen etenemistä koskevat päätökset.

Vuorovaikutus

Tuiranpuiston hankkeessa panostetaan vuorovaikutukseen. Virallisten nähtävilläolojen sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi järjestetään erilaisia tilaisuuksia, joissa kerätään tietoa sekä näkemyksiä Tuiranpuiston nykytilanteesta ja kehittämisestä sekä työstetään suunnitelmia.

Tähän mennessä tapahtunutta:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.9.–23.10.2017. Nähtävilläolon aikana jätettiin 10 palautetta. Palautteisiin laaditaan vastineet, jotka yhdyskuntalautakunta hyväksyy yhtä aikaa luonnoksien nähtävilleasettamisen yhteydessä.

Alueen toimijoiden tapaaminen

Tuiranpuiston lähialueen toimijoita (päiväkodit, koulut, palvelutalot jne.) tavattiin 8.11.2018. Tapaamisen tavoitteena oli kerätä toimijoilta tietoa, miten he käyttävät puistoa sekä minkälaisia kokemuksia ja kehitysideoita heillä on. Tapaamisessa oli osallistujia 10 ja lisäksi saatiin muutamia kommentteja sähköpostitse.

Lasten oikeuksien viikko

Lasten oikeuksien viikko (vko 47) oli  20.26.11.2017. Muutamia Tuiranpuiston lähialueen kouluja ja päiväkoteja pyydettiin tuottamaan materiaalia valitsemallaan tavalla Tuiranpuistoon liittyen. Piirustuksia saatiin Kalliolan päiväkodin esikoululaisilta aiheesta ”Lasten toiveiden leikkipuisto” sekä Tuiran koulun 4. luokkalaisilta aiheesta ”Mitä puistossa voi olla/tehdä? Puisto jossa haluaisin leikkiä."

Tuiran alueen nuorten osallisuusryhmä MAJP (Merikosken Asialliset Ja Pätevät) käsittelivät myös Tuiranpuistoa kokouksessaan.

Keskustelutilaisuus

Tuiranpuiston kaavamuutoksesta järjestettiin yhdessä Tuiran asukasyhdistyksen ja Tuiran suuralueen yhteistyöryhmän kanssa keskustelutilaisuus 28.11.2017 Tuiran koululla. Tilaisuudessa oli osallistujia noin 60. Tilaisuuden muistio.

Kysely

Tuiranpuiston kehittämisestä järjestettiin kysely, jossa Tuiranpuiston läheisyydessä asuvilta, alueen toimijoilta, alueen käyttäjiltä sekä muilta alueen kehittämisestä kiinnostuneilta kerättiin tietoa, ideoita ja ajatuksia Tuiranpuiston nykykäytöstä sekä kehittämisestä tulevaisuudessa. Kysely oli avoinna 29.11.2017-26.1.2018 ja siihen pystyi vastaamaan paperisena sekä sähköisenä. Kyselyn tulokset julkaistaan helmikuun lopulla. 

 

 ”Mitä puistossa voi olla/tehdä? Puisto jossa haluaisin leikkiä.", Tuiran koulun 4. luokka

Tuiranpuiston luonto- ja maisemaselvitys

Tuiranpuiston maisema- ja luontoselvityksen ovat laatineet WSP sekä Luonto-osuuskunta Aapa kesän ja syksyn 2017 aikana. Selvityksen tavoitteena on saada käsitys alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteistä ja arvoista. Selvityksen pohjalta on koottu suositukset alueen maankäytölle maiseman ja luonnon ominaispiirteet huomioiden. Luontoselvitys käsittää alueen luontotyyppien, kasvillisuuden, linnuston ja lepakoiden selvityksen. Maisemaselvityksessä on kuvattu puiston historian vaiheet, nykytilanne, maisemarakenne ja maisemakuva. Lisäksi aluetta on tarkasteltu osana laajempaa viheralueverkostoa.

Tuiranpuiston luonto- ja maisemaselvitys on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.

Kasvillisuusselvityksen keskeiset huomiot

Kasvillisuusinventoinnissa ei havaittu luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja rauhoitettuja, uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia putkilokasvilajeja. Alueen kasvillisuus on kuitenkin monipuolista ja putkilokasvien lajimäärä on poikkeuksellisen runsas (127 kpl). Runsas lajimäärä selittyy mm. lukuisilla puutarhakarkulaisilla, joita kasvaa metsäkasvillisuuden seassa. Tuiranpuiston luontotyypit ovat luonnontilaltaan enemmän tai vähemmän muuttuneita ja metsäalueiden kasvillisuuteen on sekoittunut kulttuurivaikutusta. Pääpuulajina metsäalueilla on mänty. Männyt ovat pääosin keski-ikäisiä, mutta myös vanhempia puita esiintyy seassa jonkin verran. Suunnittelualueen mittakaavassa kasvillisuuden kannalta merkittävimmät osa-alueet ovat mustikkatyypin metsä, joka on alueella lähiten alkuperäisen metsäluonnon kaltaista, sekä tuore lehto.

Linnustoselvityksen keskeiset huomiot

Tuiranpuiston linnustotiheys suuri, arviolta n. 600–700 paria /km² (Oulun puistoissa 198 paria/km²). Alueella havaittiin kaikkiaan 20 lintulajia, joista pesimälintuja 13. Pesimälajien määrä on metsäisille puistoille tavanomainen. Tuiranpuiston merkitys linnustolle on paikallisesti merkittävä, mutta harvinaisia pesimälajeja ei esiinny. EU:n lintudirektiivin liitteeseen I kuuluvia lajeja Tuiranpuistosta ei myöskään löytynyt. Alueella pesivistä lajeista viherpeippo on Suomen uhanalaisten lintujen luettelon mukaan vaarantunut. Leppälintu on kansallinen erityisvastuulaji, mutta sen kanta on Suomessa elinvoimainen. Linnuille erityisen arvokkaita elinympäristöjä puistosta on hankala osoittaa, sillä puisto on kokonaisuus, jonka linnustollinen merkitys perustuu ennen kaikkea yhtenäiseen metsäalueeseen.

Lepakkoselvityksen keskeiset huomiot

Alueella esiintyy pohjanlepakoita. Tuiranpuiston alue kuuluu luokkaan II (tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti), pohjanlepakoiden tärkeä ruokailualue. Luokan II alueiden arvo lepakoille on huomioitava maankäytössä. Luokan II alueille on vahva suositus säilyttämiseen, mutta niillä ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. Todennäköisesti alue kuuluu ainakin osittain luokkaan I, lepakoiden lisääntymis- ja talvehtimispaikka. Luokan I alueet ovat Tuiranpuistossa todennäköisesti vanhoja rakennuksia, joiden saneerauksessa tai purkamisessa lepakot tulee huomioida. Luokan I alueet on säilytettävä ja niiden hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Lepakoiden kannalta alueen kokonaisuus puistona on merkittävä. Vanhat, käytöstä poistuneet rakennukset ja rakennusten ullakot voivat toimia lepakoiden piilopaikkoina. Paras hyönteissaalistuspaikka näyttää olevan lepakoiden kannalta alppiruusuistutukset.

Maisemaselvityksen keskeiset huomiot

Tuiranpuisto muodostaa noin 9,5 hehtaarin, pääsääntöisesti puistometsäisen kokonaisuuden, joka on tärkeä viherverkoston osa. Se edustaa kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi monimuotoista kaupunkiluontoa rakennettujen korttelien keskellä. Maisemarakenteeltaan Tuiranpuisto sijoittuu välivyöhykkeeseen jokisuiston ja selänteen välille loivaan rinteeseen. Alueen tilarakenne on säilynyt melko muuttumattomana alueen rakentumisesta lähtien. Poikkeuksen tekee alueen luoteisosa, johon sijoittuu leikkipuisto entisen kasvimaan paikalle. Leikkipuisto muodostaa muusta alueesta poikkeavan oman osa-alueensa. Maisemakuvaltaan Tuiranpuisto on varsin sulkeutunut alueen ulkopuolelta tarkasteltuna. Se näyttäytyy ympäröiviltä kaduilta metsäisenä, ja alueella olevat rakennukset peittyvät suurelta osin puuston taakse. Aluetta osin kiertävä aita lisää sulkeutunutta vaikutelmaa. Tyypillistä Tuiranpuiston maisemakuvalle on näkymien päätteenä mäntyjen lomassa pilkottavat vanhat sairaalarakennukset. Puiston merkittävin maamerkki korkeana rakenteena on laboratoriorakennuksen korkea vesitorni. Tuiranpuistossa maisemahäiriöksi voidaan katsoa etenkin puiston keskiosassa sijaitsevien, tyhjillään olevien rakennusten huonokuntoiseksi päässeet ympäristöt. Tuiranpuiston maiseman, kulttuuriympäristön ja viherympäristön arvo koostuu alueen kokonaisuudesta.

Arkkitehtuurikilpailu

Tuiranpuiston arkkitehtuurikilpailu (Tuira Hospital Area Idea Competition) oli luonteeltaan ideakilpailu, joka suunnattiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille. Kilpailun järjestivät yhteistyössä Liikelaitos Oulun Tilakeskus ja Oulun Yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta. Kilpailussa haettiin omaleimaisia ja vetovoimaisia ratkaisumalleja, jotka hyödyntäisivät Tuiranpuiston vahvuuksia. Alueen rakennuksia ei saanut purkaa ja niiden lisärakentaminen tuli tehdä harkiten. Kilpailuaika oli 12.3.–7.5.2015 ja palkintojenjako pidettiin 17.6.2015.

Kilpailuun saapui 20 hyväksyttyä ehdotusta. Ideakilpailun luonteen mukaisesti ehdotettu rakentamisen määrä, laatu ja toiminnot vaihtelivat voimakkaasti. Onnistuneina pidettiin sellaisia kokonaisratkaisuja, joissa alueen arvoja on mahdollista säilyttää, vaikka sitä kehitetään puistoalueena ja myös jossain määrin täydennetään rakentamalla. Hyvänä pidettiin myös punnittua suhdetta ympäröivien alueiden rakentamiseen, kuten Koskitien varren pistetaloihin tai Valtatien varren uuteen Matriittiin.

Alueen toiminnallisen kehittämisen pääpaino oli erityyppisen asumisen, julkisten palveluiden / toimintojen sekä virkistyskäytön lisäämisessä. Asumisratkaisuissa luontevimmalta tuntuivat hellävaroin vanhaan ympäristöön istutetut kerrostalopainotteiset ratkaisut. Vanhojen rakennusten uusiokäyttöä oli ideoitu rikkaasti. Nykyisin tyhjillään olevat rakennukset niihin liittyvine uusine ulkotoimintoineen olivat monessa ehdotuksessa muuntuneet alueen sykkiväksi ytimeksi.

Palkitut kilpailutyöt:

1. palkinto "Metsäkylä"

2. palkinto "Eedenistä pohjoiseen"

3. palkinto "Metsäkukkia"

lunastus "Silmu"

lunastus "Mount Oulu"

lunastus "Huvikumpu"

kunniamaininta "Green Island"

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Postiosoite
Kirjaamo, PL 27
90015 Oulun kaupunki

Yhteystiedot
Kaavoitusarkkitehti
Elina Jaara
040 522 1031 

Sähköposti
elina.jaara@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle:
www.ouka.fi/tuiranpuisto